دوره 30، شماره 190: هفته چهارم تیر ماه 1391

تأثیر مصرف کوتاه مدت بتا هیدروکسی بتا متیل بوتیرات بر مقادیر AST، ALT، AP و اوره‌ی سرمی پس از یک جلسه فعالیت ورزشی مقاومتی شدید در دانشجویان پسر غیر ورزش‌کار

بهزاد ساکی, عباسعلی گائینی, سیروس چوبینه

چکیده


مقدمه: هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر مصرف کوتاه مدت بتا هیدروکسی بتا متیل بوتیرات (HMB) بر آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)، آلانین آمینوترانسفراز (ALT)، آلکالن فسفاتاز (AP) و اوره‌ی سرمی پس از یک جلسه فعالیت ورزشی مقاومتی شدید در دانشجویان پسر غیر ورزشکار بود.

روش‌ها: جامعه‌ی آماری پژوهش، دانشجویان پسر غیر ورزشکار خوابگاه کوی دانشگاه تهران بود که از بین آن‌ها 15 نفر به طور تصادفی انتخاب و به دو گروه مکمل (8 نفر) و دارونما (7 نفر) تقسیم شدند. آزمودنی‌ها، مکمل یا دارونما را 6 روز قبل از یک جلسه کار با وزنه با شدت 70 تا 75 درصد یک تکرار بیشینه مصرف کردند. ارزیابی AST، ALT، AP و اوره‌ی سرمی در مراحل قبل، 1 و 24 ساعت پس از فعالیت ورزشی انجام شد.

یافته‌ها: میانگین سن افراد مورد مطالعه 06/2 ± 4/23 سال، میانگین قد آن‌ها 77/6 ± 96/173 سانتی‌متر، میانگین وزن آن‌ها 17/12 ± 07/70 کیلوگرم، میانگین شاخص توده‌ی بدنی آن‌ها 96/2 ± 05/23 کیلوگرم بر متر مربع و درصد چربی آن‌ها 62/5 ± 49/17 درصد بود. داده‌ها نشان دادند یک جلسه فعالیت ورزشی مقاومتی شدید باعث افزایش معنی‌دار مقادیر سرمی AST، ALT، AP و اوره‌ می‌شود، اما مصرف HMB در مقایسه با گروه شاهد تفاوت معنی‌داری نداشت.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این پژوهش می‌توان گفت یک جلسه فعالیت مقاومتی شدید مقادیر AST، ALT، AP و اوره را افزایش می‌دهد، اما مصرف HMB قبل از فعالیت ورزشی مقاومتی شدید تأثیر معنی‌داری بر مقادیر این شاخص‌ها ندارد.

واژگان کلیدی: بتا هیدروکسی بتا متیل بوتیرات، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز، اوره

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.