دوره 37، شماره 540: هفته چهارم مهر ماه 1398:1019-1025

بررسی و مقایسه‌ی صفات شخصیتی در بیماران مبتلا به زگیل تناسلی و افراد سالم

آرزو مرادی , سید کاظم رسول‌زاده طباطبایی , مهدی رزم‌آرا , عمادالدین دارچینی مراغه , مریم سعیدی , وحید مشایخی

DOI: 10.22122/jims.v37i540.11392

چکیده


مقدمه: زگیل تناسلی، یک بیماری قابل انتقال از طریق تماس جنسی است که می‌تواند علایم و پیامدهای روان‌شناختی خاصی را برای فرد مبتلا در پی داشته باشد. از این رو، مطالعه‌ی حاضر، با هدف مقایسه‌ی صفات شخصیتی، میان بیماران مبتلا به زگیل تناسلی و افراد سالم انجام شد.

روش‌ها: جمعیت مورد مطالعه، شامل 70 نفر (35 فرد مبتلا به بیماری و 35 فرد سالم) از مراجعه کنندگان به درمانگاه پوست بیمارستان امام رضای (ع) مشهد در نیمه‌ی دوم سال 1397 بود. ابزار پژوهش، شامل پرسش‌نامه‌ی پنج عاملی شخصیت NEO بود که بر روی شرکت کنندگان اجرا گردید.

یافته‌ها: بیماران مبتلا به زگیل تناسلی، در 4 صفت از 5 صفت بزرگ شخصیت با افراد طبیعی تفاوت داشتند. بین شرکت کنندگان مبتلا به بیماری و افراد سالم، در صفات شخصیتی روان‌رنجورخویی، برون‌گرايي، مردم‌آمیزی و وجدان گرايي، تفاوت معنی‌داری وجود داشت. شیوع صفت گشودگی به تجربه در دو گروه تفاوت معنی‌دار آماری نداشت.

نتیجه‌گیری: زگیل تناسلی در افراد به صورت معنی‌داری روی صفات شخصیتی تأثیر دارد. با توجه به نقش بسیار زیاد صفات شخصیت در زندگی شخصی و اجتماعی افراد، لازم است که متخصصین سلامت روان جهت کاهش احتمال ابتلا به زگیل تناسلی و یا کاهش آسیب‌های ناشی از آن، با توجه به آسیب‌پذیری‌های شخصیتی بیماران، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.


واژگان کلیدی


شخصیت؛ زگیل تناسلی؛ بیماری قابل انتقال از راه تماس جنسی

تمام متن:

PDF

مراجع


Moore RA, Edwards JE, Hopwood J, Hicks D. Imiquimod for the treatment of genital warts: A quantitative systematic review. BMC Infect Dis 2001; 1: 3.

Patel H, Wagner M, Singhal P, Kothari S. Systematic review of the incidence and prevalence of genital warts. BMC Infect Dis 2013; 13: 39.

Scherer AM, Schacht RH, Schweizer ML, Askelson NM, Fagerlin A, Lynch CF. Cross-sectional associations between psychological traits, and HPV vaccine uptake and intentions in young adults from the United States. PLoS One 2018; 13(2): e0193363.

Petras M, Adamkova V. Rates and predictors of genital warts burden in the Czech population. Int J Infect Dis 2015; 35: 29-33.

Kazemeini T, Modarres Gharavi M. The relationship between personality characteristics and risky behaviors among college students of Mashhad University of Medical Sciences. J Rafsanjan Univ Med Sci 2013; 12(1): 15-26. [In Persian].

Vollrath M, Torgersen S. Who takes health risks? A probe into eight personality types. Pers Individ Dif 2002; 32(7): 1185-97.

Vollrath M, Knoch D, Cassano L. Personality, risky health behaviour, and perceived susceptibility to health risks. Eur J Pers 1999; 13(1): 39-50.

Lawrence S, Walzman M, Sheppard S, Natin D. The psychological impact caused by genital warts: Has the Department of Health's choice of vaccination missed the opportunity to prevent such morbidity? Int J STD AIDS 2009; 20(10): 696-700.

Mehrad Sadr B, Khosrorad R. Investigating the relationship between emotion regulation strategies and big five factors of personality. Beyhagh 2017; 22(2): 45-53. [In Persian].

Bleidorn W, Hopwood CJ, Lucas RE. Life events and personality trait change. J Pers 2018; 86(1): 83-96.

Costa PT, McCrae RR, Lockenhoff CE. Personality across the life span. Annu Rev Psychol 2019; 70(1): 423-48.

Nye CD, Allemand M, Gosling SD, Potter J, Roberts BW. Personality trait differences between young and middle-aged adults: Measurement artifacts or actual trends? J Pers 2016; 84(4): 473-92.

Costa J, McCrae RR. The Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R). In: Boyle GJ, Matthews G, Saklofske DH, editors.The SAGE handbook of personality theory and assessment, Vol 2: Personality measurement and testing.Thousand Oaks, CA: Sage Publications; 2008. p. 179-98.

Nilforushan P, Ahmadi A, Fatehizadeh M, Abedi MR. Studying the hierarchical structure of personality using the NEO-Five Factor Inventory. Journal of Psychological Studies 2012; 7(4): 107-29. [In Persian].

Garousi Farshi MT. A new approach to personality evaluation (Application of factor analysis in personality studies). Tabriz, Iran: Jamee Pazhooh Publications; 2001. [In Persian].

Ireland JA, Reid M, Powell R, Petrie KJ. The role of illness perceptions: Psychological distress and treatment-seeking delay in patients with genital warts. Int J STD AIDS 2005; 16(10): 667-70.

Kafaie P, Torabipour MS. Comparing the efficacy of cryotherapy with 25% solution of podophyllin in the treatment of genital warts in women. J Isfahan Med Sch 2015; 33(354): 1710-7. [In Persian].

Homayouni A. The role of personality traits and religious beliefs in tendency to addiction. Procedia Soc Behav Sci 2011; 30: 851-5.

Salmani B, Hasani J, Arianna Kia E. Evaluating the role of personality traits (Consciousness, agreeableness and sensation seeking) in risky behaviors. Adv Cogn Sci 2014; 16(1): 1-10. [In Persian].

Bagherinia H, Yamini M, Ilderabadi Eh, Bagherinia F. Relationship between personality traits and mental health with resilience mediation in nurses. J Sabzevar Univ Med Sci 2016; 22(6): 1063-70. [In Persian].
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.