دوره 37، شماره 522: هفته دوم خرداد ماه 1398:342-349

دقت پیش‌بینی مرگ و میر چک‌لیست جدید (M score) در مقایسه با سیستم‌های شناخته شده در بیماران غیر ترومایی بخش مراقبت‌های ویژه

حسین محجوبی‌پور , امیر جهانیان

DOI: 10.22122/jims.v37i522.11393

چکیده


مقدمه: اندازه‌گیری کارایی سیستم‌های امتیازبندی جهت تعیین پیش‌آگهی بیماری‌ها در یک مطالعه‌ی جامع در کشور، ضروری به نظر می‌رسد. هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه‌ی فراوانی مرگ و میر با میزان پیش‌بینی شده‌ی سیستم‌های امتیازدهی شناخته شده بود.

روش‌ها: در این تحقیق مقطعی- تحلیلی که در سال 1397 در بخش مراقبت‌های ویژه (Intensive care unit یا ICU) بیمارستان امین اصفهان انجام گردید، پرونده‌های سال‌های 1394 تا 1396 بیماران غیر ترومایی با سن بیشتر از 16 سال مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات بیماران جهت محاسبه‌ی نمره در سیستم‌های Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II)، Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) و چک‌لیست جدید (M score) استخراج شد. سپس عاقبت بستری آن‌ها با امتیاز هر یک از این سیستم‌ها مقایسه گردید.

یافته‌ها: نقطه‌ی برش مناسب برای پیش‌بینی مرگ و میر بیماران بخش ICU در سیستم‌های APACHE II، M score و SOFA به ترتیب برابر با 5/13، 5/15 و 5/4 گزارش شد. بر اساس یافته‌ها، با افزایش هر کدام از متغیرها برای یک بیمار، احتمال از دست رفتن وی افزایش می‌یافت.

نتیجه‌گیری: چک‌لیست M score که با هدف اصلی ارزیابی دقیق کلینیکی و پاراکلینیکی روزانه‌ی بیمار توسط پزشک و پرستار طراحی شده، توانسته است در ارزیابی دقیق پیش‌آگهی بیماران بستری در ICU با سیستم‌های SOFA و APACHE II رقابت نماید.


واژگان کلیدی


بخش مراقبت‌های ویژه؛ مرگ و میر؛ ارزش پیش‌بینی تست‌ها

تمام متن:

PDF

مراجع


Rapsang AG, Shyam DC. Scoring systems in the intensive care unit: A compendium. Indian J Crit Care Med 2014; 18(4): 220-8.

Meyer AA, Messick WJ, Young P, Baker CC, Fakhry S, Muakkassa F, et al. Prospective comparison of clinical judgment and APACHE II score in predicting the outcome in critically ill surgical patients. J Trauma 1992; 32(6): 747-53.

Knaus WA, Draper EA, Wagner DP, Zimmerman JE. APACHE II: A severity of disease classification system. Crit Care Med 1985; 13(10): 818-29.

Vincent JL, Bruzzi de CF. Severity of illness. Semin Respir Crit Care Med 2010; 31(1): 31-8.

Flemming KD, Brown RD. The natural history of intracranial vascular malformations. In: Winn H, editor. Youmans Neurological Surgery. Philadelphia, PA: Saunders; 2011. p. 4016-23.

Vincent JL, de Mendonca A, Cantraine F, Moreno R, Takala J, Suter PM, et al. Use of the SOFA score to assess the incidence of organ dysfunction/failure in intensive care units: results of a multicenter, prospective study. Working group on "sepsis-related problems" of the European Society of Intensive Care Medicine. Crit Care Med 1998; 26(11): 1793-800.

Ferreira FL, Bota DP, Bross A, Melot C, Vincent JL. Serial evaluation of the SOFA score to predict outcome in critically ill patients. JAMA 2001; 286(14): 1754-8.

Beck DH, Smith GB, Pappachan JV, Millar B. External validation of the SAPS II, APACHE II and APACHE III prognostic models in South England: A multicentre study. Intensive Care Med 2003; 29(2): 249-56.

Wong DT, Crofts SL, Gomez M, McGuire GP, Byrick RJ. Evaluation of predictive ability of APACHE II system and hospital outcome in Canadian intensive care unit patients. Crit Care Med 1995; 23(7): 1177-83.

Markgraf R, Deutschinoff G, Pientka L, Scholten T. Comparison of acute physiology and chronic health evaluations II and III and simplified acute physiology score II: A prospective cohort study evaluating these methods to predict outcome in a German interdisciplinary intensive care unit. Crit Care Med 2000; 28(1): 26-33.

Lal G, Clark OH. Thyroid, parathyroid, and adrenal. In: Brunicardi FC, Andersen DK, Billiar TR, Dunn DL, Hunter JG, Matthews JB, et al., editors. Schwartz's principles of surgery. 9th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2010. p. 1343-408.

Peres DJ, Iuppa C, Cavallaro L, Cancelliere A, Foti E. Significant wave height record extension by neural networks and reanalysis wind data. Ocean Modelling 2015; 94: 128-40.

Minne L, Abu-Hanna A, de Jonge E. Evaluation of SOFA-based models for predicting mortality in the ICU: A systematic review. Crit Care 2008; 12(6): R161.

Brown MC, Crede WB. Predictive ability of acute physiology and chronic health evaluation II scoring applied to human immunodeficiency virus-positive patients. Crit Care Med 1995; 23(5): 848-53.

Van Le L, Fakhry S, Walton LA, Moore DH, Fowler WC, Rutledge R. Use of the APACHE II scoring system to determine mortality of gynecologic oncology patients in the intensive care unit. Obstet Gynecol 1995; 85(1): 53-6.

Knaus WA, Wagner DP, Draper EA, Zimmerman JE, Bergner M, Bastos PG, et al. The APACHE III prognostic system. Risk prediction of hospital mortality for critically ill hospitalized adults. Chest 1991; 100(6): 1619-36.

Lee H, Shon YJ, Kim H, Paik H, Park HP. Validation of the APACHE IV model and its comparison with the APACHE II, SAPS 3, and Korean SAPS 3 models for the prediction of hospital mortality in a Korean surgical intensive care unit. Korean J Anesthesiol 2014; 67(2): 115-22.

Oliveira VM, Brauner JS, Rodrigues FE, Susin RG, Draghetti V, Bolzan ST, et al. Is SAPS 3 better than APACHE II at predicting mortality in critically ill transplant patients? Clinics (Sao Paulo) 2013; 68(2): 153-8.

Sakr Y, Krauss C, Amaral AC, Rea-Neto A, Specht M, Reinhart K, et al. Comparison of the performance of SAPS II, SAPS 3, APACHE II, and their customized prognostic models in a surgical intensive care unit. Br J Anaesth 2008; 101(6): 798-803.

Ledoux D, Canivet JL, Preiser JC, Lefrancq J, Damas P. SAPS 3 admission score: an external validation in a general intensive care population. Intensive Care Med 2008; 34(10): 1873-7.

Romo Gonzales JE, Silva Obregon J, Martin Dal Gesso C, Gallardo Culebradas P, Saboya Sanchez S, Torralba M. Evaluation of APACHE II, SAPS II and sofa as predictors of mortality in patients over 80 years admitted to ICU. Intensive Care Med Exp 2015; 3(Suppl 1): A343.

Naqvi IH, Mahmood K, Ziaullaha S, Kashif SM, Sharif A. Better prognostic marker in. Pak J Med Sci 2016; 32(5): 1146-51.

Oliver AC, Peixoto A, Ranero S, Anturiano R, Guillermo C, Diaz L. Apache II and Sofa Scores Predict mortality in hematologic malignancies patients at intensive care unit admission. Blood 2017; 130(Suppl 1): 4677.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.