دوره 37، شماره 522: هفته دوم خرداد ماه 1398:335-341

مقایسه‌ی شاخص‌های استرس اکسیداتیو در زنان باردار مبتلا و غیر مبتلا به دیابت بارداری

فرشته حقیقت , الهام نقشینه , سودابه حقیقت , پیمان اسدیان

DOI: 10.22122/jims.v37i522.11419

چکیده


مقدمه: استرس اکسیداتیو، به عنوان اختلال در تعادل بین تولید گونه‌های اکسیژن واکنشی (رادیکال‌های آزاد) و توانایی بدن در دفاع و سم‌زدایی آن از طریق آنتی‌اکسیدانی تعریف می‌شود و می‌تواند منجر به آسیب بافتی در بیماران مبتلا به دیابت گردد. با توجه به شیوع افزایش بروز دیابت بارداری در طی دهه‌های اخیر و نتایج برخی مطالعات مبنی بر تأثیر عوامل تغذیه‌ای و استرس اکسیداتیو در بروز آن و همچنین، عدم انجام مطالعات کافی در این زمینه، مطالعه‌ی حاضر با هدف مقایسه‌ی شاخص‌های استرس اکسیداتیو در زنان مبتلا و غیر مبتلا به دیابت بارداری انجام شد.

روش‌ها: مطالعه‌ی مورد- شاهدی حاضر در سال‌های 96-1395 در مرکز بهداشت شماره‌ی 2 اصفهان انجام شد. 37 زن مبتلا به دیابت بارداری و 53 زن غیر مبتلا به دیابت بارداری به روش نمونه‌گیری آسان انتخاب و وارد مطالعه شدند و شاخص‌های استرس اکسیداتیو شامل غلظت Glutathione (GSH)، ظرفیت تام اکسیدانی، Non-esterified fatty acids (NEFA)، سوپراکسید دسموتاز، کاتالاز و مالون دی‌آلدئید در دو گروه تعیین و مقایسه شد.

یافته‌ها: میانگین ظرفیت تام آنتی‌اکسیدانی در دو گروه مبتلا و غیر مبتلا به دیابت به ترتیب 0/63 ± 6/441 و 9/44 ± 5/562 میکرومول/لیتر بود (011/0 = P). میانگین سطح کاتالاز نیز در دو گروه پیش‌گفته به ترتیب 32/0 ± 12/1 و 59/0 ± 79/1 واحد در لیتر به دست آمد و تفاوت دو گروه معنی‌دار بود (024/0 = P)، اما سایر عوامل در دو گروه مبتلا و غیر مبتلا به دیابت اختلاف معنی‌داری نداشت.

نتیجه‌گیری: سطح برخی نشانگرهای استرس اکسیداتیو از جمله سطح ظرفیت تام آنتی‌اکسیدانی و کاتالاز در زنان غیر مبتلا به دیابت به طور معنی‌داری بالاتر بود. از این رو، به نظر می‌رسد استرس اکسیداتیو در پاتوژنز دیابت بارداری نقش داشته باشد.


واژگان کلیدی


استرس اکسیداتیو؛ دیابت؛ بارداری

تمام متن:

PDF

مراجع


Asemi Z, Jamilian M, Mesdaghinia E, Esmaillzadeh A. Effects of selenium supplementation on glucose homeostasis, inflammation, and oxidative stress in gestational diabetes: Randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Nutrition 2015; 31(10): 1235-42.

Cohen JM, Kramer MS, Platt RW, Basso O, Evans RW, Kahn SR. The association between maternal antioxidant levels in midpregnancy and preeclampsia. Am J Obstet Gynecol 2015; 213(5): 695-13.

Dahiya P, Kamal R, Gupta R, Bhardwaj R, Chaudhary K, Kaur S. Reactive oxygen species in periodontitis. J Indian Soc Periodontol 2013; 17(4): 411-6.

Djelti F, Merzouk H, Merzouk SA, Narce M. In vitro effects of oil's fatty acids on T cell function in gestational diabetic pregnant women and their newborns. J Diabetes 2015; 7(4): 512-22.

Feldman RK, Tieu RS, Yasumura L. Gestational Diabetes Screening: The International Association of the Diabetes and Pregnancy Study Groups compared with Carpenter-Coustan Screening. Obstet Gynecol 2016; 127(1): 10-7.

Jamilian M, Asemi Z. The Effect of soy intake on metabolic profiles of women with gestational diabetes mellitus. J Clin Endocrinol Metab 2015; 100(12): 4654-61.

Karamali M, Heidarzadeh Z, Seifati SM, Samimi M, Tabassi Z, Talaee N, et al. Zinc supplementation and the effects on pregnancy outcomes in gestational diabetes: A randomized, double-blind, placebo-controlled Trial. Exp Clin Endocrinol Diabetes 2016; 124(1): 28-33.

Koukkou E, Watts GF, Lowy C. Serum lipid, lipoprotein and apolipoprotein changes in gestational diabetes mellitus: a cross-sectional and prospective study. J Clin Pathol 1996; 49(8): 634-7.

Koracevic D, Koracevic G, Djordjevic V, Andrejevic S, Cosic V. Method for the measurement of antioxidant activity in human fluids. J Clin Pathol 2001; 54(5): 356-61.

Soloni FG, Sardina LC. Colorimetric microdetermination of free fatty acids. Clin Chem 1973; 19(4): 419-24.

Kedziora-Kornatowska KZ, Luciak M, Blaszczyk J, Pawlak W. Lipid peroxidation and activities of antioxidant enzymes in erythrocytes of patients with non-insulin dependent diabetes with or without diabetic nephropathy. Nephrol Dial Transplant 1998; 13(11): 2829-32.

Aslan M, Celik O, Karsavuran N, Celik N, Dogan DG, Botan E, et al. Maternal serum and cord blood preptin levels in gestational diabetes mellitus. J Perinatol 2011; 31(5): 350-5.

Shang M, Zhao J, Yang L, Lin L. Oxidative stress and antioxidant status in women with gestational diabetes mellitus diagnosed by IADPSG criteria. Diabetes Res Clin Pract 2015; 109(2): 404-10.

Akbari S, Asti P, Alavi A, Amjadi N. Maternal serum lipid levels in pregnant women with gestational diabetes mellitus (GDM) in comparison to normal pregnant women. Yafteh 2013; 14(5): 13-21. [In Persian].

Butte NF. Carbohydrate and lipid metabolism in pregnancy: normal compared with gestational diabetes mellitus. Am J Clin Nutr 2000; 71(5 Suppl): 1256S-61S.

Enquobahrie DA, Williams MA, Qiu C, Luthy DA. Early pregnancy lipid concentrations and the risk of gestational diabetes mellitus. Diabetes Res Clin Pract 2005; 70(2): 134-42.

Montelongo A, Lasuncion MA, Pallardo LF, Herrera E. Longitudinal study of plasma lipoproteins and hormones during pregnancy in normal and diabetic women. Diabetes 1992; 41(12): 1651-9.

Valipur G, Asemi Z, Samimi M, Tabassi Z, Sabihi SS, Saneei P, et al. The effect of Dash diet on insulin resistance, inflammation, and oxidative stress in gestational diabetes: A randomized controlled clinical trial. Iran J Diabetes Lipid Disord 2014; 13(4): 352-61. [In Persian].

Sarwar MS, Sarkar RC, Bhowmick R, Dewan SM, Ahmed MU, Hasnat A, et al. Effect of socio-economic status and estimation of lipid peroxidation and antioxidant in preeclamptic pregnant women: a case-control study. Hypertens Pregnancy 2015; 34(1): 125-35.

Nagiah S, Phulukdaree A, Naidoo D, Ramcharan K, Naidoo RN, Moodley D, et al. Oxidative stress and air pollution exposure during pregnancy: A molecular assessment. Hum Exp Toxicol 2015; 34(8): 838-47.

Abdolsamadi HR , Zamani Bonab M, Goodarzi MT, Soltanian A, Radi AR, Ahmadi Motamayel AR. Comparative evaluation of salivary antioxidants in gestational diabetes and healthy pregnant women. Daneshvar med 2011; 94(1): 1-9. [In Persian].
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.