دوره 37، شماره 520: هفته چهارم اردیبهشت ماه 1398:249-255

مقایسه‌ی میزان بقای اتوگرافت غضروف گوش خرگوش در فرم‌های خرد ‌شده، له ‌شده و بلوک

مریم ایران‌پور , علی خدارحمی , ابوذر پوررشیدی , محمد شفیعی, امید آذری , سجاده موحدی‌نیا , سفانه موحدی‌نیا

DOI: 10.22122/jims.v37i520.11512

چکیده


مقدمه: گرافت غضروفی در جراحي ترميمي در بازسازی‌هایی که نیازمند استحکام هستند، به‌کار می‌رود. با توجه به نیاز به درجات متفاوت استحکام در این بازسازی‌ها، گرافت غضروفی به فرم‌های بلوک غضروفی، غضروف له ‌شده و غضروف خرد‌ شده استفاده می‌شود. این مطالعه، با هدف مقایسه‌ی میزان بقای اتوگرافت غضروف گوش خرگوش در فرم‌های خرد ‌شده، له ‌شده و بلوک انجام شد.

روش‌ها: این پژوهش، بر روی 36 خرگوش نر سفید نیوزلندی با وزن تقریبی 2500-2000 گرم با سن 16-12 هفته انجام شد. از گوش راست هر خرگوش، سه نمونه‌ی گرافت به صورت گرافت له ‌شده، خرد ‌شده و بلوک به ‌دست آمد. گرافت‌ها در سه پاکت زیرجلدی جداگانه در مجاورت ستون فقرات خرگوش قرار گرفتند و پس از سه ماه، نمونه‌ها خارج شدند و تحت بررسی هیستوپاتولوژیک با رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین و تری‌کروم قرار گرفتند.

یافته‌ها: میانگین وزن نهایی گرافت در تمامی گروه‌های استفاده ‌کننده از روش غضروف له ‌شده، خرد ‌شده و بلوک، افزایش یافت، اما از لحاظ آماری معنی‌دار نبود. از لحاظ میزان فیبروز (002/0 = P)، اوسیفیکاسیون (001/0 > P) و کندروسیت زنده (002/0 = P) میان روش‌های مختلف تفاوت آماری معنی‌داری وجود داشت؛ به طوری که درصد کندروسیت‌های زنده، به ‌طور معنی‌داری در گروه بلوک بیشتر بود.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، گرافت‌های غضروفی بلوک را می‌توان با اطمینان بیشتری نسبت به گرافت غضروفی خرد‌ شده و له‌ شده در برقراری شکل نواحی مختلف صورت و بینی به ‌کار گرفت.


واژگان کلیدی


اتوگرافت؛ غضروف؛ میزان بقا

تمام متن:

PDF

مراجع


Neligan PC. Plastic surgery. 3rd ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2013. vol 1.

Mathes SJ, Hentz VR. Plastic surgery. 2nd ed. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier; 2006. vol 1. p. 617.

Sheen JH. Spreader graft: A method of reconstructing the roof of the middle nasal vault following rhinoplasty. Plast Reconstr Surg 1984; 73(2): 230-9.

Rudderman RH, Guyuron B, Mendelsohn G. The fate of fresh and preserved, noncrushed and crushed autogenous cartilage in the rabbit model. Ann Plast Surg 1994; 32(3): 250-4.

Kelly MH, Bulstrode NW, Waterhouse N. Versatility of diced cartilage-fascia grafts in dorsal nasal augmentation. Plast Reconstr Surg 2007; 120(6): 1654-9.

Moss MI, Moss- Salentijn L. Vertebrate cartilages. In Hall BK, editors. Cartilages: Structure, function and biochemistry. New York, NY: Academic Press, 1983. p. 1-30.

Mankin HJ. The response of articular cartilage to mechanical injury. J Bone Joint Surg Am 1982; 64(3): 460-6.

Hunziker EB. Growth-factor-induced healing of partial-thickness defects in adult articular cartilage. Osteoarthritis Cartilage 2001; 9(1): 22-32.

Daniel RK, Calvert JW. Diced cartilage grafts in rhinoplasty surgery. Plast Reconstr Surg 2004; 113(7): 2156-71.

Shahrokh S, Emami S A, Fatemi M J, Pedram M S, Mohajeri S F, Mousavi S J, et al . The comparison between the absorption rate of rib cartilage graft with conchal cartilage graft in rabbit. Tehran Univ Med J 2017; 75(1): 17-23. [In Persian].

Hafezi F, Abbaszadeh A, Fatemi MJ, Hossaini SA, Mousavi SJ, Ezadi S, et al. A Comparison between the absorption rate of unwrapped and wrapped diced cartilage in rabbit. Iran J Surg 2014; 22(1): 19-27. [In Persian].

Fatemi MJ, Hasani ME, Rahimian S, Bateni H, Pedram M, Mousavi SJ. Survival of block and fascial-wrapped diced cartilage grafts: An experimental study in rabbits. Ann Plast Surg 2012; 69(3): 326-30.

Cakmak O, Bircan S, Buyuklu F, Tuncer I, Dal T, Ozluoglu LN. Viability of crushed and diced cartilage grafts: A study in rabbits. Arch Facial Plast Surg 2005; 7(1): 21-6.

Yilmaz S, Ercocen AR, Can Z, Yenidunya S, Edali N, Yormuk E. Viability of diced, crushed cartilage grafts and the effects of Surgicel (oxidized regenerated cellulose) on cartilage grafts. Plast Reconstr Surg 2001; 108(4): 1054-60.

Hizal E, Buyuklu F, Ozer O, Cakmak O. Effects of different levels of crushing on the viability of rabbit costal and nasal septal cartilages. Plast Reconstr Surg 2011; 128(5): 1045-51.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.