دوره 30، شماره 180: هفته دوم اردیبهشت ماه 1391

فراوانی بروز تشنج به دنبال مسمومیت با كاربامازپین، ارتباط تشنج با عوامل احتمالی مؤثر در بروز آن و نتیجه‌ی درمان بیماران

مرضیه صالحی, نسترن ایزدی مود, احمد یراقی, میثم خوشاوی

چکیده


مقدمه: مسمومیت با كاربامازپین سومین علت شایع تشنج استاتوس اپیلپتیكوس در بخش مسمومین بیمارستان نور می‌باشد. تاكنون مطالعه‌ای در خصوص میزان بروز تشنج در مسمومیت با كاربامازپین و ارتباط آن با سایر عوامل و عاقبت درمانی انجام نشده است. با توجه به این که آگاهی از عوامل مؤثر در بروز تشنج در این مسمومیت، پزشك را برای انجام اقدامات تشخیصی، درمانی و پیش‌گیری از عوارض آماده می‌نماید، مطالعه‌ای در این رابطه انجام گرفت.

روش‌ها: این مطالعه به صورت گذشته‌نگر انجام شد. کلیه‌ی اطلاعات مربوط به مسمومین با کاربامازپین که به بخش مسمومین بیمارستان نور مراجعه کرده بودند، در چک لیست ساختار یافته ثبت شد و نمونه‌گیری با شیوه‌ی سرشماری انجام گرفت. سپس بیماران مورد مطالعه به دو دسته‌ی مبتلایان و غیر مبتلایان به تشنج تقسیم و عوامل احتمالی مؤثر در بروز تشنج در دو گروه مقایسه گردید. اطلاعات توسط نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 15 مورد آنالیز قرار گرفت و از آزمون‌های آماری Student-t و Fisher's Exact جهت مقایسه‌ی فاکتورهای کمی و کیفی در بیماران استفاده شد.

یافته‌ها: طی یک سال 114 بیمار مسموم با کاربامازپین به مرکز مسمومیت‌ها مراجعه کرند. تشنج در 7 درصد بیماران مشاهده گردید. میانگین دوز مصرفی دارو و اسیدیته‌ی خون در دو گروه تشنج کننده و فاقد تشنج از لحاظ آماری به طور معنی‌داری متفاوت بود. بهبودی با عارضه یا مرگ، در گروه بیماران تشنج کننده نسبت به بیماران فاقد تشنج بیشتر مشاهده گردید.

نتیجه‌گیری: دوز دارویی مصرفی بالاتر، شانس بیشتری جهت بروز تشنج را در مسمویت با کاربامازپین ایجاد می‌کند و احتمال بروز اسیدوز و عوارض در بیماران دچار تشنج بیشتر از بیماران فاقد تشنج می‌باشد.

واژگان کلیدی: کاربامازپین، مسمومیت، تشنج


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.