دوره 29، شماره 151: هفته سوم مهر ماه 1390

آیا مصرف فرآورده‌های حاوی سویا می‌تواند بر سطح التهاب اثرگذار باشد؟ مروری بر شواهد موجود

مریم سادات میرآقاجانی, لیلا آزادبخت

چکیده


مقدمه: التهاب در آسیب شناسی بسیاری از بیماری‌ها نقش دارد. بررسی‌های جدید به سوی اثرات مواد مغذی بر شاخص‌های التهابی سوق یافته و نقش مواد غذایی در پیش‌گیری از التهاب مورد توجه قرار گرفته است. به تازگی اثرات سویا و اجزای آن مانند ایزوفلاون‌های سویا بر افزایش بیان ژن‌های عوامل آنتی‌اکسیدانی، محافظت در برابر گونه‌های فعال اکسیژن و کاهش پروستاگلاندین‌های التهابی مورد توجه محققین قرار گرفته است. با توجه به محدود بودن مطالعات مروری در زمینه‌ی مصرف سویا و اجزای آن با سطوح فاكتورهای التهابی، هدف مطالعه‌ی حاضر مروری بر بررسی این ارتباط بود.

روش‌ها: به منظور بررسی مطالعات انجام شده در زمینه‌ی ارتباط مصرف سویا و اجزای آن با سطوح عوامل التهابی از جستجو در PubMed و Scirus در محدوده‌ی سال‌های 1994 تا 2011 از کلید واژه‌های Inflammatory factors، Oxidative Stress، Soy isoflavones، Soy و Inflammatory cytokines استفاده شد. در مجموع 30 عنوان از میان مقالات بررسی گردید. مطالعات حیوانی، انسانی و آزمایشگاهی به صورت مورد شاهدی و کارآزمایی‌های بالینی در این مطالعه وارد شدند.

یافته‌ها: در مطالعات آزمایشگاهی، ارتباط معنی‌داری بین ایزوفلاون‌های سویا و کاهش عوامل التهابی مشاهده شد. در اغلب مطالعات حیوانی، مصرف اجزای سویا منجر به کاهش عوامل التهابی شده بود، در حالی که در مطالعات انسانی مصرف سویا و یا اجزای آن با اثرات متناقضی همراه بود.

نتیجه‌گیری: بر پایه‌ی یافته‌های حاصل از مطالعات انجام شده به نظر می‌رسد که مصرف سویا به دلیل محتوای بالای فیبر، ریزمغذی‌ها، پروتئین با کیفیت بالا، پپتیدهای بیواکتیو و فیتوکمیکال‌های موجود در آن ممکن است در دوزهای مناسب منجر به فعال‌سازی برخی آنزیم‌های عوامل آنتی‌اکسیدانی و مهار برخی از آنزیم‌های مسیرهای التهابی و در نهایت منجر به کاهش برخی از عوامل التهابی گردد.

واژگان کلیدی: سویا، ایزوفلاون، عوامل التهابی.

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.