دوره 29، شماره 142: هفته دوم مرداد ماه 1390:715-721

تأثیر ملاتونین بر عملکرد بطن چپ در بیماران مبتلا به نارسایی قلب

محمد کاظم علیزاده, منصور سیاوش, محمد گرگ یراقی, الهه قاسمی ‌طوسی, میثم خوشاوی, مرضیه صالحی, اکبر حسن‌زاده

چکیده


مقدمه: ملاتونین هورمون مترشحه از هیپوفیز است که دارای فعالیت آنتی‌اکسیداتیو است و اثرات مفیدی در درمان اختلالات خواب، افسردگی و سرطان دارد. این هورمون به عنوان یک هورمون کاردیو پروتکتیو نیز شناخته شده است. در این مطالعه به بررسی اثر ملاتونین بر روی عملکرد بطن چپ در بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب پرداختیم.

روش‌ها: این مطالعه یك كارآزمایی بالینی دوسوکور بود كه در میان 60 بیمار مبتلا به نارسایی قلب مراجعه کننده به مراکز آموزشی شهید چمران و بیمارستان نور شهر اصفهان در سال 1389 انجام شد. بیماران در دو گروه مورد (30 نفر) و شاهد (30 نفر) قرار گرفتند. گروه مورد روزانه 3 میلی‌گرم ملاتونین به مدت 2 ماه و گروه شاهد به همین میزان پلاسبو دریافت کردند. کلاس عملکردی (NYHA functional class) و کسر جهشی بطن چپ در هر دو گروه قبل و بعد از مطالعه بررسی شد و سپس میزان تغییرات بین دو گروه مقایسه شدند. اطلاعات به دست آمده توسط نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 18 و با استفاده از آزمون‌های Paired-t، Student-t، Repeated-measures ANOVA و 2χ آنالیز شدند.

یافته‌ها: در گروه شاهد 60 درصد بیماران مرد و 40 درصد زن و در گروه مورد 3/77 درصد مرد و بقیه زن بودند. میانگین سنی بیماران گروه شاهد 8/11 ± 1/67 سال و میانگین سنی بیماران گروه مورد 7/6 ± 5/63 سال بود (24/0 = P). کسر جهشی در گروه شاهد بعد از مداخله تغییر معنی‌داری پیدا نکرد (24/0 = P). ولی در گروه مورد افزایش معنی‌دار داشت (001/0 > P).

نتیجه‌گیری: در صورتی که مطالعات بعدی نتایج این مطالعه را تأیید کنند می‌توان از ملاتونین در كنار سایر داروها برای درمان نارسایی قلب استفاده نمود.


واژگان کلیدی


ملاتونین؛ نارسایی احتقانی قلب؛ درمان

تمام متن:

PDF

مراجع


Teerlink JR, Libby PO, Bonow RL, Mann DP, Zips D. Diagnosis and Management of Heart Faliure. 8th ed. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2011. p. 584-6.

Borchi E, Bargelli V, Stillitano F, Giordano C, Sebastiani M, Nassi PA, et al. Enhanced ROS production by NADPH oxidase is correlated to changes in antioxidant enzyme activity in human heart failure. Biochim Biophys Acta 2010; 1802(3): 331-8.

Medline Plus. Melatonin: drug and supplements, used based on scientific evidence.[Online] [Cited]; 26 August 2009. Available from: URL:http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/natural/940.html.

Piasek A, Bartoszek A, Namiesnik J. Phytochemicals that counteract the cardiotoxic side effects of cancer chemotherapy. Postepy Hig Med Dosw (Online) 2009; 63: 142-58.

Dominguez-Rodriguez A, Abreu-Gonzalez P, Reiter RJ. Clinical aspects of melatonin in the acute coronary syndrome. Curr Vasc Pharmacol 2009; 7(3): 367-73.

Reiter RJ, Tan DX, Paredes SD, Fuentes-Broto L. Beneficial effects of melatonin in cardiovascular disease. Ann Med 2010; 42(4): 276-85.

Plante GE. Sleep and vascular disorders. Metabolism 2006; 55(10 Suppl 2): S45-9.

Eli R, Fasciano JA. A chronopharmacological preventive treatment for sleep-related migraine headaches and chronic morning headaches: Nitric oxide supersensitivity can cause sleep-related headaches in a subset of patients. Med Hypotheses 2006; 66(3): 461-5.

Girotti L, Lago M, Ianovsky O, Elizari MV, Dini A, Lloret SP, et al. Low urinary 6-sulfatoxy-melatonin levels in patients with severe congestive heart failure. Endocrine 2003; 22(3): 245-8.

Morishima I, Matsui H, Mukawa H, Hayashi K, Toki Y, Okumura K, et al. Melatonin, a pineal hormone with antioxidant property, protects against adriamycin cardiomyopathy in rats. Life Sci 1998; 63(7): 511-21.

Ghosh G, De K, Maity S, Bandyopadhyay D, Bhattacharya S, Reiter RJ, et al. Melatonin protects against oxidative damage and restores expression of GLUT4 gene in the hyperthyroid rat heart. J Pineal Res 2007; 42(1): 71-82.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.