دوره 37، شماره 536: هفته چهارم شهریور ماه 1398:883-889

بررسی ارتباط نیاز به احیا و سرانجام نوزادان احیا شده در بیمارستان بهار شهر شاهرود

نیلوفر ربیعی , موسی ابوالحسنی , سارا محمدی

DOI: 10.22122/jims.v37i536.11810

چکیده


مقدمه: حدود 90 درصد نوزادان در بدو تولد بدون نياز به اقدام خاصي شروع به تنفس خودبه‌خودی می‎کنند. 10 درصد باقي‌مانده، براي شروع تنفس نياز به احیا دارند كه از این میزان، تنها 1 درصد نیاز به اقدامات احیای پیشرفته نظیر ماساژ قلبی و استفاده از دارو دارند. این پژوهش، با هدف بررسی ارتباط نياز به احيا و سرانجام نوزادان انجام گرفت.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، نمونه‎گیری به صورت سرشماری در بيمارستان بهار شاهرود انجام شد. اطلاعات دموگرافیک، اطلاعات مامایی مادران و اطلاعات مربوط به وزن و نیاز به احیای نوزاد و سرانجام نوزادی از پرونده‎ها استخراج گردید. تجزیه و تحلیل داده‎ها، با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‎های آماری t و 2χ انجام شد. 05/0 > P به عنوان سطح معنی‎داری در کلیه‌ی آزمون‎ها در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: در این پژوهش، 6677 نوزاد وارد مطالعه شدند. میانگین و انحراف معیار سن مادران آن‎ها 43/5 ± 20/27 سال و تحصیلات مادران 91/3 ± 17/10 سال بود. میانگین و انحراف معیار وزن نوزادان، 31/484 ± 09/3126 گرم بود. 70/2 درصد نوزادان در بدو تولد، نیاز به اقدامات اولیه‌ی احیا نظیر گرم ‎کردن و خشک کردن داشتند. 30/1 درصد تهویه‌ی مکانیکی داشتند و 40/0 درصد با ماساژ قلبی احیا شدند. با توجه به آزمون 2χ، بین نیاز به احیای نوزاد و بستری شدن در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی نوزادان، رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری مشاهده شد (001/0 = P). همچنین، بین وزن نوزادان و بستری شدن آنان نیز رابطه‌ی معکوس و معنی‎داری دیده شد (001/0 = P).

نتیجه‌گیری: با توجه به درصد بالای بستری نوزادان، پس از اقدامات احیا در بخش مراقبت‌های ویژه و به منظور کاهش عوارض ناشی از آن، توصیه می‌شود برنامه‌ی مدون‌تری به منظور آموزش پروتکل‌های حمایتی و مراقبتی هم برای کارکنان و هم برای مادران تهیه شود.


واژگان کلیدی


نوزاد؛ احیا؛ زايمان؛ واحد مراقبت‌های ویژه‌ی نوزادان

تمام متن:

PDF

مراجع


Berazategui JP, Aguilar A, Escobedo M, Dannaway D, Guinsburg R, de Almeida MF, et al. Risk factors for advanced resuscitation in term and near-term infants: A case-control study. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2017; 102(1): F44-F50.

Goudarzi R, Naderi S, Saadat H, Zare S, Soleimani S, Tavakoli S. Assessment of risk factors of premanturity among neonates born in Bandar Abbas Shariati Hospital. Hormozgan Med J 2014; 18(4): 309-16. [In Persian].

Kandi Kele M, Kadivar M, Zeraati H, Ahmadnezhad E, Holakoui Naini K. Length of stay in NICU admitted infants and its effective factors at children's hospital medical center using survival analysis. Iran J Epidemiol 2014; 10(1): 25-32. [In Persian].

Aziz K, Chadwick M, Baker M, Andrews W. Ante- and intra-partum factors that predict increased need for neonatal resuscitation. Resuscitation 2008; 79(3): 444-52.

Ahmady M, Nasiri E, Emady S, Mohammad Poor R. Assessment of Knowledge attitude and Practice of Trainees on Neonatal Resuscitation in the Healthcare Center Affiliated to the University of Medical Science of Mazandaran. J Mazandaran Univ Med Sci 2007; 17(58): 109-16. [In Persian].

O'Hare BA, Nakakeeto M, Southall DP. A pilot study to determine if nurses trained in basic neonatal resuscitation would impact the outcome of neonates delivered in Kampala, Uganda. J Trop Pediatr 2006; 52(5): 376-9.

Ngoc NT, Merialdi M, Abdel-Aleem H, Carroli G, Purwar M, Zavaleta N, et al. Causes of stillbirths and early neonatal deaths: data from 7993 pregnancies in six developing countries. Bull World Health Organ 2006; 84(9): 699-705.

Low JA, Galbraith RS, Muir DW, Killen HL, Pater EA, Karchmar EJ. Mortality and morbidity after intrapartum asphyxia in the preterm fetus. Obstet Gynecol 1992; 80(1): 57-61.

Low JA, Panagiotopoulos C, Derrick EJ. Newborn complications after intrapartum asphyxia with metabolic acidosis in the preterm fetus. Am J Obstet Gynecol 1995; 172(3): 805-10.

Whyte SD, Sinha AK, Wyllie JP. Neonatal resuscitation--a practical assessment. Resuscitation 1999; 40(1): 21-5.

Safaei Nezhad A, Sepehri Nia M, Rasteghari L, Kharaghani R. Study the need for neonatal resuscitation and its related factor sin the delivery rooms of hospitals in Zanjan province, in 2014-2016. Iranian Journal of Emergency Care 2017; 1(3): 28-37. [In Persian].

de Almeida MF, Guinsburg R, da Costa JO, Anchieta LM, Freire LM, Junior DC. Resuscitative procedures at birth in late preterm infants. J Perinatol 2007; 27(12): 761-5.

Kamath BD, Todd JK, Glazner JE, Lezotte D, Lynch AM. Neonatal outcomes after elective cesarean delivery. Obstet Gynecol 2009; 113(6): 1231-8.

Janet S, Carrara VI, Simpson JA, Thin NWW, Say WW, Paw NTM, et al. Early neonatal mortality and neurological outcomes of neonatal resuscitation in a resource-limited setting on the Thailand-Myanmar border: A descriptive study. PLoS One 2018; 13(1): e0190419.

Arefi SS. Preterm Labor: Review on Factors and Treatment [Online]. [cited 2012 Jul 22]; Available from: URL: http://www.naigo.ir/fa/article/54

Keshavarz M, Babaee G. Comparison of pregnancy complications between gestational diabetes mellitus and normal group in Iran: A cohort study. Iran J Endocrinol Metab 2003; 5(4): 325-31. [In Persian].

Fekri S, Mohamadiyan F, Ganbari M. Evaluation of the relationship between maternal preeclampsia and lung maturation of preterm infants in Zanjan-Valiasr Hospital. J Adv Med Biomed Res 2008; 16(64): 23-30. [In Persian].

Cherif A, Ben jW, Kacem S, Guellouze N, Jebnoun S, Khrouf N. Preeclampsia increases the risk of hyaline membrane disease in premature infant: A retrospective controlled study. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 2008; 37(6): 597-601. [In French].

Arnon S, Dolfin T, Reichman B, Regev RH, Lerner-Geva L, Boyko V, et al. Delivery room resuscitation and adverse outcomes among very low birth weight preterm infants. J Perinatol 2017; 37(9): 1010-6.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.