دوره 37، شماره 533: هفته اول شهریور ماه 1398:775-783

نتایج درمانی کوتاه‌سازی رادیوس در بیماران کین‌باخ طی سال‌های 1390 تا 1395 در بیمارستان شفایحیاییان تهران

بهمن حسینی , فرید نجدمظهر , هومن شریعت‌زاده , داود جعفری

DOI: 10.22122/jims.v37i533.11822

چکیده


مقدمه: بیماری ابهام‌آمیز کین‌باخ، در افراد جوان باعث درد و ناتوانی مچ دست می‌شود. هدف از اجرای این مطالعه، ارزیابی نتایج کوتاه‌سازی استخوان رادیوس در این بیماران، از نظر بالینی و رادیولوژیک بود.

روش‌ها: در یک مطالعه‌ی گذشته‌نگر، داده‌های پرونده‌ی 100 بیمار با سابقه‌ی کین‌باخ، مورد بررسی قرار گرفت. این افراد، شامل 66 مرد و 34 زن با میانگین سنی 6/7 ± 9/28 سال بودند که به روش جراحی کوتاه کردن رادیوس درمان شدند. اندکس‌های مچ و پرسش‌نامه‌ی Disabilities of the arm, shoulder and hand score (Quick DASH) برای کلیه‌ی این افراد محاسبه و تکمیل گردید.

یافته‌ها: بیماران 60 درصد اولنار مینوس، 26 درصد نوتر و 14 درصد اولنار پلاس بودند. متوسط امتیاز کسب شده از پرسش‌نامه‌ی Quick DASH برای مرحله‌ی اول و دوم Lichtman 30/6 ± 34/11 و برای مرحله‌ی سوم Lichtman 40/10 ± 05/23 بود. در 3 درصد بیماران، تأخیر جوش خوردن بیش از 5 ماه و در 1 درصد بیرون زدگی پیچ از استخوان پیدا شد و یک مورد عفونت سطحی به وجود آمده بود. متوسط زمان تا یونیون 16 هفته بود. واریانس اولنا در گروه‌های مختلف Lichtman مشابه بود. از نظر درد بعد از عمل، 29 درصد بدون درد، 39 درصد درد خفیف، 23 درصد درد متوسط، 8 درصد درد شدید و 1 درصد درد بسیار شدید داشتند. اولنار واریانس از متوسط 9/0- به 1/0+ رسید. 4 درصد درگیری دوطرفه و 45 درصد درگیری دست غالب داشتند و بعد از عمل، در 26 درصد رادیوس کمتر از 1 میلی‌متر کوتاه شده بود. در طول مدت پی‌گیری بیماران در هیچ یک از بیماران پیشرفت رادیولوژی دیده نشد.

نتیجه‌گیری: در بیماری کین‌باخ بعد از عمل کوتاه‌سازی رادیوس، حتی در مواردی که رادیوس تا رسیدن به اولنار واریانس نوتر کوتاه نشده بود، درد بیماران بهبود یافت. این بهبود در مراحل اول و دوم بیماری چشم‌گیرتر بود.


واژگان کلیدی


بیماری کین‌باخ؛ استیوتومی؛ رادیوس؛ مچ دست؛ جراحی ارتوپدی

تمام متن:

PDF

مراجع


Schuind F, Eslami S, Ledoux P. Kienbock's disease. J Bone Joint Surg Br 2008; 90(2): 133-9.

van Leeuwen WF, Janssen SJ, ter Meulen DP, Ring D. What is the radiographic prevalence of incidental Kienbock disease? Clin Orthop Relat Res 2016; 474(3): 808-13.

Golay SK, Rust P, Ring D. The radiological prevalence of incidental Kienbock disease. Arch Bone Jt Surg 2016; 4(3): 220-3.

Ashwood N, Bain GI. Arthroscopically assisted treatment of intraosseous ganglions of the lunate: A new technique. J Hand Surg Am 2003; 28(1): 62-8.

Nealey EM, Petscavage-Thomas JM, Chew FS, Allan CH, Ha AS. Radiologic guide to surgical treatment of Kienbock's disease. Curr Probl Diagn Radiol 2018; 47(2): 103-9.

Goeminne S, Degreef I, De Smet L. Negative ulnar variance has prognostic value in progression of Kienbock's disease. Acta Orthop Belg 2010; 76(1): 38-41.

Singer MS, Essawy OM, Farag HE. Early results of partial capitate shortening osteotomy in management of Kienbock disease. Curr Orthop Pract 2017; 28(3): 297-302.

Beckenbaugh RD, Shives TC, Dobyns JH, Linscheid RL. Kienbock's disease: The natural history of Kienbock's disease and consideration of lunate fractures. Clin Orthop Relat Res 1980; (149): 98-106.

Beredjiklian PK. Kienbock's disease. J Hand Surg Am 2009; 34(1): 167-75.

Lichtman DM, Degnan GG. Staging and its use in the determination of treatment modalities for Kienbock's disease. Hand Clin 1993; 9(3): 409-16.

Goldfarb CA, Hsu J, Gelberman RH, Boyer MI. The Lichtman classification for Kienbock's disease: An assessment of reliability. J Hand Surg Am 2003; 28(1): 74-80.

Schmitt R, Heinze A, Fellner F, Obletter N, Struhn R, Bautz W. Imaging and staging of avascular osteonecroses at the wrist and hand. Eur J Radiol 1997; 25(2): 92-103.

Bain GI, MacLean SB, Tse WL, Ho PC, Lichtman DM. Kienbock disease and arthroscopy: Assessment, classification, and treatment. J Wrist Surg 2016; 5(4): 255-60.

Afshar A, Eivaziatashbeik K. Long-term clinical and radiological outcomes of radial shortening osteotomy and vascularized bone graft in Kienbock disease. J Hand Surg Am 2013; 38(2): 289-96.

Afshar A, Aminzadeh-Gohari A, Yekta Z. The association of Kienbock's disease and ulnar variance in the Iranian population. J Hand Surg Eur Vol 2013; 38(5): 496-9.

Stahl S, Stahl AS, Meisner C, Hentschel PJ, Valina S, Luz O, et al. Critical analysis of causality between negative ulnar variance and Kienbock disease. Plast Reconstr Surg 2013; 132(4): 899-909.

van Leeuwen WF, Oflazoglu K, Menendez ME, Ring D. Negative ulnar variance and Kienbock disease. J Hand Surg Am 2016; 41(2): 214-8.

Lichtman DM, Pientka WF, Bain GI. Kienbock disease: Moving forward. J Hand Surg Am 2016; 41(5): 630-8.

Lichtman DM, Pientka WF, Bain GI. Kienbock disease: A new algorithm for the 21st century. J Wrist Surg 2017; 6(1): 2-10.

Charre A, Delclaux S, Apredoai C, Ayel JE, Rongieres M, Mansat P. Results of scaphocapitate arthrodesis with lunate excision in advanced Kienbock disease at 10.7-year mean follow-up. J Hand Surg Eur Vol 2018; 43(4): 362-8.

Tatebe M, Koh S, Hirata H. Long-term outcomes of radial osteotomy for the treatment of Kienbock disease. J Wrist Surg 2016; 5(2): 92-7.

Shahriar Kamrani R, Mehrpour SR, Hajizargarbashi SR, Tabatabaeyan M. The surgical treatment of a series of 11 Kienbock patients by lunate core decompression method. Tehran Univ Med J 2009; 67(8): 574-8. [In Persian].

Lahiji FA, Zandi R, Keyhani S, Safdari F, Maleki A, Aghapour SR, et al. Treatment of Kienbock disease with radial shortening (A mid-term follow-up). Iran J Orthop Surg 2011; 9(2): 70-6. [In Persian].

Mousavi SJ, Parnianpour M, Abedi M, Askary-Ashtiani A, Karimi A, Khorsandi A, et al. Cultural adaptation and validation of the Persian version of the Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) outcome measure. Clin Rehabil 2008; 22(8): 749-57.

Laravine J, Loubersac T, Gaisne E, Bellemere P. Evaluation of a shape memory staple (Qual((R))) in radial shortening osteotomy in Kienbock's disease: A retrospective study of 30 cases. Hand Surg Rehabil 2019; 38(3): 141-9.

Chevrollier J, Pomares G, Huguet S, Dap F, Dautel G. Intracarpal shortening osteotomy for Kienbock's disease: A retrospective study of 28 cases. Orthop Traumatol Surg Res 2017; 103(2): 191-8.

Tsang P, Walton D, Grewal R, MacDermid J. Validation of the QuickDASH and DASH in patients with distal radius fractures through agreement analysis. Arch Phys Med Rehabil 2017; 98(6): 1217-22.

Hudak PL, Amadio PC, Bombardier C. Development of an upper extremity outcome measure: the DASH (disabilities of the arm, shoulder and hand) [corrected]. The Upper Extremity Collaborative Group (UECG). Am J Ind Med 1996; 29(6): 602-8.

Werner FW, Murphy DJ, Palmer AK. Pressures in the distal radioulnar joint: effect of surgical procedures used for Kienbock's disease. J Orthop Res 1989; 7(3): 445-50.

Jafari D, Shariatzadeh H, Mazhar FN, Ghahremani MH, Jalili A. Radial inclination and palmar tilt as risk factors for Kienbock's disease. Am J Orthop (Belle Mead NJ) 2012; 41(11): E145-E146.

Thienpont E, Mulier T, Rega F, De Smet L. Radiographic analysis of anatomical risk factors for Kienbock's disease. Acta Orthop Belg 2004; 70(5): 406-9.

Thuysbaert G, Ringburg A, Petronilia S, Vanden Berghe A, Hollevoet N. Measurement of ulnar variance and radial inclination on X-rays of healed distal radius fractures. With the axis of the distal radius or ulna? Acta Orthop Belg 2015; 81(2): 308-14.

Bain GI, Clitherow HD, Millar S, Fraysse F, Costi JJ, Eng K, et al. The effect of lunate morphology on the 3-dimensional kinematics of the carpus. J Hand Surg Am 2015; 40(1): 81-9.

Weiss AP, Weiland AJ, Moore JR, Wilgis EF. Radial shortening for Kienbock disease. J Bone Joint Surg Am 1991; 73(3): 384-91.

Stahl S, Stahl AS, Meisner C, Rahmanian-Schwarz A, Schaller HE, Lotter O. A systematic review of the etiopathogenesis of Kienbock's disease and a critical appraisal of its recognition as an occupational disease related to hand-arm vibration. BMC Musculoskelet Disord 2012; 13: 225.

Almquist EE, Burns JF. Radial shortening for the treatment of Kienbock's disease--a 5- to 10-year follow-up. J Hand Surg Am 1982; 7(4): 348-52.

Rock MG, Roth JH, Martin L. Radial shortening osteotomy for treatment of Kienbock's disease. J Hand Surg Am 1991; 16(3): 454-60.

D'Hoore K, De Smet L, Verellen K, Vral J, Fabry G. Negative ulnar variance is not a risk factor for Kienbock's disease. J Hand Surg Am 1994; 19(2): 229-31.

Chan KP, Huang P. Anatomic variations in radial and ulnar lengths in the wrists of Chinese. Clin Orthop Relat Res 1971; 80: 17-20.

Kristensen SS, Thomassen E, Christensen F. Ulnar variance in Kienbock's disease. J Hand Surg Br 1986; 11(2): 258-60.

Innes L, Strauch RJ. Systematic review of the treatment of Kienbock's disease in its early and late stages. J Hand Surg Am 2010; 35(5): 713-7, 717.

Blanco RH, Blanco FR. Osteotomy of the radius without shortening for Kienbock disease: a 10-year follow-up. J Hand Surg Am 2012; 37(11): 2221-5.

Nakamura R, Tsuge S, Watanabe K, Tsunoda K. Radial wedge osteotomy for Kienbock disease. J Bone Joint Surg Am 1991; 73(9): 1391-6.

Trumble T, Glisson RR, Seaber AV, Urbaniak JR. Forearm force transmission after surgical treatment of distal radioulnar joint disorders. J Hand Surg Am 1987; 12(2): 196-202.

Nakamura R, Imaeda T, Miura T. Radial shortening for Kienbock's disease: factors affecting the operative result. J Hand Surg Br 1990; 15(1): 40-5.

Stahl S, Hentschel PJ, Held M, Manoli T, Meisner C, Schaller HE, et al. Characteristic features and natural evolution of Kienbock's disease: Five years' results of a prospective case series and retrospective case series of 106 patients. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2014; 67(10): 1415-26.

Stahl S, Santos SA, Rahmanian-Schwarz A, Meisner C, Leclercq C, Schaller HE, et al. An international opinion research survey of the etiology, diagnosis, therapy and outcome of Kienbock's disease (KD). Chir Main 2012; 31(3): 128-37.

Khorbi A, Chebil M, Kanoune ML, Haddad N, Ben Maitigue M, Hachem A. Use of radial shortening for Kienbock disease. Tunis Med 2005; 83(8): 467-72. [In French].

Wintman BI, Imbriglia JE, Buterbaugh GA, Hagberg WC. Operative treatment with radial shortening in Kienbock's disease. Orthopedics 2001; 24(4): 365-71.

Quenzer DE, Dobyns JH, Linscheid RL, Trail IA, Vidal MA. Radial recession osteotomy for Kienbock's disease. J Hand Surg Am 1997; 22(3): 386-95.

Watanabe T, Takahara M, Tsuchida H, Yamahara S, Kikuchi N, Ogino T. Long-term follow-up of radial shortening osteotomy for Kienbock disease. J Bone Joint Surg Am 2008; 90(8): 1705-11.

Altay T, Kaya A, Karapinar L, Ozturk H, Kayali C. Is radial shortening useful for Litchman stage 3B Kienbock's disease? Int Orthop 2008; 32(6): 747-52.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.