دوره 37، شماره 529: هفته اول مرداد ماه 1398:593-600

بررسی تأثیر استفاده از پروبیوتیک در میزان بروز پنومونی ناشی از ونتیلاتور در بیماران بستری در بخش‌ مراقبت‌های ویژه

محمد گلپرور , فرشته رئوفی

DOI: 10.22122/jims.v37i529.11841

چکیده


مقدمه: پنوموني ناشي از ونتيلاتور (Ventilator associated pneumonia یا VAP)، یک عفونت بيمارستانــي مهم است. در کنار درمان‌های آنتی‌بیوتیکی، درمان‌های حمایتی نیز از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار هستند. ثابت شده است که پروبیوتیک‌ها، در جلوگیری از عفونت‌های مختلفی نقش دارند. در این مطالعه، تأثیر استفاده از پروبیوتیک‌ها در میزان پیش‌گیری از VAP در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه (Intensive care unit یا ICU) بررسی گردید.

روش‌ها: این مطالعه، یک کارآزمایی بالینی دو سو کور بود که بر روی 126 بیمار بستری در ICU در بیمارستان آیت‌اله کاشانی اصفهان انجام شد. بیماران به دو گروه مورد (تحت درمان با پروبیوتیک) و شاهد (دارونما) تقسیم شدند. داده‌های مرتبط با بروز VAP استخراج و تحت تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته‌ها: میزان بروز VAP در بیمارانی که از Lactocare به عنوان پروبیوتیک استفاده کرده بودند، کمتر از گروه شاهد بود. همچنین، عواملی که در ایجاد و پیش‌آگهی VAP دخیل هستند، نظیر pH خون، Partial pressure of carbon dioxide (PCO2)، میزان White blood cell (WBC) و نوتروفیل‌های بیماران، در گروهی که پروبیوتیک مصرف کرده بودند، به طور معنی‌داری بهتر از بیمارانی بود که مصرف پروبیوتیک نداشتند.

نتیجه‌گیری: استفاده از پروبیوتیک‌ها در کاهش ابتلا به VAP و بهبود عواملی نظیر pH خون، PCO2، میزان WBC و نوتروفیل‌ها در بیماران بستری در ICU نقش مفید و مؤثری بازی می‌کند. از این رو، پیشنهاد می‌شود که استفاده از پروبیوتیک‌ها در بخش‌های ICU و در بیمارانی که در معرض خطر ابتلا به VAP هستند، مورد توجه قرار گیرند.


واژگان کلیدی


پنومونی؛ ونتیلاتور؛ پروبیوتیک

تمام متن:

PDF

مراجع


Kalil AC, Metersky ML, Klompas M, Muscedere J, Sweeney DA, Palmer LB, et al. Management of adults with hospital-acquired and ventilator-associated pneumonia: 2016 Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America and the American Thoracic Society. Clin Infect Dis 2016; 63(5): e61-e111.

Ekren PK, Ranzani OT, Ceccato A, Li BG, Munoz CE, Ferrer M, et al. Evaluation of the 2016 Infectious Diseases Society of America/American Thoracic Society Guideline Criteria for Risk of Multidrug-Resistant Pathogens in Patients with Hospital-acquired and Ventilator-associated Pneumonia in the ICU. Am J Respir Crit Care Med 2018; 197(6): 826-30.

Bouadma L, Sonneville R, Garrouste-Org, Darmon M, Souweine B, Voiriot G, et al. Ventilator-associated events: Prevalence, outcome, and relationship with ventilator-associated pneumonia. Crit Care Med 2015; 43(9): 1798-806.

Kalanuria AA, Ziai W, Mirski M. Ventilator-associated pneumonia in the ICU. Crit Care 2014; 18(2): 208.

Lawal O, Muhamadali H, Ahmed WM, White IR, Nijsen TME, Goodacre R, et al. Headspace volatile organic compounds from bacteria implicated in ventilator-associated pneumonia analysed by TD-GC/MS. J Breath Res 2018; 12(2): 026002.

Valachis A, Samonis G, Kofteridis DP. The role of aerosolized colistin in the treatment of ventilator-associated pneumonia: A systematic review and metaanalysis. Crit Care Med 2015; 43(3): 527-33.

Nair GB, Niederman MS. Ventilator-associated pneumonia: present understanding and ongoing debates. Intensive Care Med 2015; 41(1): 34-48.

Metersky ML, Wang Y, Klompas M, Eckenrode S, Bakullari A, Eldridge N. Trend in ventilator-associated pneumonia rates between 2005 and 2013. JAMA 2016; 316(22): 2427-9.

Mariyaselvam MZ, Marsh LL, Bamford S, Smith A, Wise MP, Williams DW. Endotracheal tubes and fluid aspiration: an in vitro evaluation of new cuff technologies. BMC Anesthesiol 2017; 17(1): 36.

de Carvalho Baptista IM, Martinho FC, Nascimento GG, da Rocha Santos CE, Prado RFD, Valera MC. Colonization of oropharynx and lower respiratory tract in critical patients: Risk of ventilator-associated pneumonia. Arch Oral Biol 2018; 85: 64-9.

Fawzy M, Genena D, Sewify K. Should probiotics be routinely used in critically Ill patients? BAOJ Nutrition 2017; 3(3): 043.

Kapur R, Kim M, Rebetz J, Takabe-French A, Kim N, Shanmugabhavananthan S, et al. Gastrointestinal flora dictates the biological response in murine transfusion related acute lung injury (TRALI). Blood 2017; 130: 766.

Schrezenmeir J, de Vrese M. Probiotics, prebiotics, and synbiotics--approaching a definition. Am J Clin Nutr 2001; 73(2 Suppl): 361S-4S.

Asadi M, Fazeli MR, Sabokbar A. growth inhibitory effect of lactocare on Vibrio cholerae. Iran J Pathol 2018; 13(3): 301-7.

Virk HS, Wiersinga WJ. Current place of probiotics for VAP. Crit Care 2019; 23(1): 46.

Zeng J, Wang CT, Zhang FS, Qi F, Wang SF, Ma S, et al. Effect of probiotics on the incidence of ventilator-associated pneumonia in critically ill patients: a randomized controlled multicenter trial. Intensive Care Med 2016; 42(6): 1018-28.

Siempos II, Ntaidou TK, Falagas ME. Impact of the administration of probiotics on the incidence of ventilator-associated pneumonia: A meta-analysis of randomized controlled trials. Crit Care Med 2010; 38(3): 954-62.

Bonten MJM. Ventilator-associated pneumonia: Preventing the inevitable. Clin Infect Dis 2011; 52(1): 115-21.

Morrow LE, Kollef MH, Casale TB. Probiotic prophylaxis of ventilator-associated pneumonia: A blinded, randomized, controlled trial. Am J Respir Crit Care Med 2010; 182(8): 1058-64.

Banupriya B, Biswal N, Srinivasaraghavan R, Narayanan P, Mandal J. Probiotic prophylaxis to prevent ventilator associated pneumonia (VAP) in children on mechanical ventilation: An open-label randomized controlled trial. Intensive Care Med 2015; 41(4): 677-85.

Mahmoodpoor A, Hamishehkar H, Asghari R, Abri R, Shadvar K, Sanaie S. Effect of a probiotic preparation on ventilator-associated pneumonia in critically Ill patients admitted to the intensive care unit: A prospective double-blind randomized controlled trial. Nutr Clin Pract 2019; 34(1): 156-62.

Masjedi M, Raoufi S, Dabiri G, Yazdani M, Vatankhah P. Effects of a novel seven-species probiotic against oropharyngeal bacterial infestation in adult trauma intensive care unit patients. J Clin Anal Med 2017; 8(Suppl 4): 417-21.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.