دوره 30، شماره 187: هفته اول تیر ماه 1391

تأثیر دریافت رژیم‌های پرپروتئین بر عضله‌سازی و عملکرد ورزشی ورزشکاران

حسین خسروی بروجنی, رضا غیاثوند

چکیده


اهمیت پروتئین برای ورزشکاران از مدت‌ها قبل شناخته شده است و این ماده یکی از مهم‌ترین مکمل‌های غذایی می‌باشد که برای ورزشکاران و افراد فعال توصیه می‌شود. هر چند افزایش حجم و کارایی عضلات به انجام ورزش و به خصوص فعالیت‌های قدرتی بستگی دارد، رژیم غذایی به ویژه میزان پروتئین دریافتی از اهمیت خاصی برخوردار است. با این وجود در مورد کفایت و ایمنی دریافت پروتئین اختلاف نظر وجود دارد. برخی مطالعات دریافت در حد RDA (Recommended dietary allowances) را کافی می‌دانند و معتقد هستند که افزایش کارایی بدن ورزشکاران موجب کفایت پروتئین دریافتی می‌گردد، در حالی که دیگران مصرف بیشتر پروتئین را در حد 3-2 برابر RDA توصیه می‌کنند تا اسیدهای آمینه‌‌ی مورد نیاز برای ترمیم و ساخت عضله‌ی ورزشکاران تأمین گردد. در عین حال در مورد ایمنی مصرف یک رژیم پر پروتئین نیز اختلاف نظر وجود دارد؛ به طوری که عده‌ای معتقد هستند رژیم پر پروتئین موجب اختلال عملکرد کلیوی و همچنین آسیب استخوانی می‌گردد، ولی برخی مطالعات این عقیده را تأیید نمی‌کنند. این مطالعه با هدف جمع‌آوری و نتیجه‌گیری در خصوص کفایت و ایمنی دریافت پروتئین  به بررسی مقالات گذشته می‌پردازد.

واژگان کلیدی: پروتئین، ورزش، عضله، رژیم غذایی


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.