دوره 37، شماره 540: هفته چهارم مهر ماه 1398:994-1000

بررسی تأثیر گاباپنتین بر روی اووژنز و هورمون‌های جنسی زنانه و گنادوتروپیک در موش‌های‌ سوری بالغ ماده

اکبر کریمی , الهام اعتمادی , ستایش کشاورزی

DOI: 10.22122/jims.v37i540.11904

چکیده


مقدمه: گاباپنتین، علاوه بر این که یک داروی ضد صرع می‏باشد، بر دردهای نوروپاتیک نیز مؤثر است. با توجه به اثرات درمانی مختلف گاباپنتین، در مورد اثرات آن بر روی فرایند اووژنز و هورمون‏های جنسی زنانه مطالعه‏ای انجام نشده بود. از این رو، مطالعه‌ی حاضر، با هدف بررسی تأثیر گاباپنتین بر روی اووژنز و هورمون‌های جنسی زنانه و گنادوتروپیک در موش‌های‌ سوری بالغ ماده انجام شد.

روش‌ها: 30 سر موش سوری بالغ ماده (با میانگین سن 8-7 هفته و وزن 30-25 گرم) به صورت تصادفی به 5 گروه 6 تایی (یک گروه کنترل، یک گروه شاهد و سه گروه تیمار) تقسیم شدند. گروه کنترل، هیچ دارویی دریافت نکرد. گروه شاهد، نرمال‌سالین و گروه‌های تیمار میزان 8/1، 6/3 و 4/5 میلی‌گرم/کیلوگرم داروی گاباپنتین را روزانه به مدت 20 روز به شیوه‌ی درون صفاقی دریافت کردند. میزان هورمون‌های استروژن، پروژسترون، محرک فولیکولی و لوتئینی به روش Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) اندازه‌گیری شد. تغییرات بافت تخمدان، تعداد فولیکول‌های تخمدانی و اجسام زرد آ‌ن‌ها مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از آزمون One-way ANOVA تحلیل شدند.

یافته‌ها: میانگین تعداد فولیکول‌های اولیه و هورمون لوتئینی در گروه‌های تیمار نسبت به گروه کنترل اختلاف معنی‌داری نداشت (050/0 < P). میانگین تعداد فولیکول‌های ثانویه و گراف و همچنین، هورمون استروژن در گروه‌های تیمار نسبت به گروه کنترل کاهش معنی‌داری یافت (001/0 > P). میانگین وزن تخمدان و هورمون‌های پروژسترون و محرک فولیکولی در گروه‌های تیمار نسبت به گروه کنترل کاهش معنی‌داری یافت (050/0 > P). میانگین تعداد اجسام زرد در گروه‌های تیمار نسبت به گروه کنترل افزایش معنی‌داری داشت (001/0> P).

نتیجه‌گیری: داروی گاباپنتین در دز بالا، بر عملکرد سیستم تولید مثلی موش‌های‌ سوری بالغ ماده مؤثر است و موجب بروز اختلال در روند فولیکولوژنز و استروئیدسازی در بافت تخمدان می‏شود و این امر، مي‏تواند نتيجه‌ی منفی در باروري جنس ماده داشته باشد.


واژگان کلیدی


گاباپنتین؛ اووژنز؛ هورمون‌های جنسی زنانه؛ موش سوری

تمام متن:

PDF

مراجع


Tuan NA, Cuong lQ, Allebeck P, Chuc NT, Persson HE, Tomson T. The incidence of epilepsy in a rural district of Vietnam: A community-based epidemiologic study. Epilepsia 2010; 51(12): 2377-83.

Herzog AG. Disorders of reproduction in patients with epilepsy: Primary neurological mechanisms. Seizure 2008; 17(2): 101-10.

Honarmand A, Safavi M, Zare M. Gabapentin: An update of its pharmacological properties and therapeutic use in epilepsy. J Res Med Sci 2011; 16(8): 1062-9.

Kukkar A, Bali A, Singh N, Jaggi AS. Implications and mechanism of action of gabapentin in neuropathic pain. Arch Pharm Res 2013; 36(3): 237-51.

Calandre EP, Rico-Villademoros F, Slim M. Alpha2delta ligands, gabapentin, pregabalin and mirogabalin: A review of their clinical pharmacology and therapeutic use. Expert Rev Neurother 2016; 16(11): 1263-77.

Kammerer M, Rassner MP, Freiman TM, Feuerstein TJ. Effects of antiepileptic drugs on GABA release from rat and human neocortical synaptosomes. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol 2011; 384(1): 47-57.

Korn-Merker E, Borusiak P, Boenigk HE. Gabapentin in childhood epilepsy: A prospective evaluation of efficacy and safety. Epilepsy Res 2000; 38(1): 27-32.

Herzog AG, Drislane FW, Schomer DL, Pennell PB, Bromfield EB, Dworetzky BA, et al. Differential effects of antiepileptic drugs on sexual function and hormones in men with epilepsy. Neurology 2005; 65(7): 1016-20.

Kaufman KR, Struck PJ. Gabapentin-induced sexual dysfunction. Epilepsy Behav 2011; 21(3): 324-6.

Harden CL. Sexual dysfunction in women with epilepsy. Seizure 2008; 17(2): 131-5.

Shetty AJ. The effect of gabapentin and phenytoin on sperm-morphology in Wistar rats. Reprod Biol 2007; 7(3): 247-51.

Hatami L, Estakhr J. The effects of hydroalcoholic extract of matricaria recutita on the hormonal pituitary-testis axis and testis tissue changes of mature male rats. J Fasa Univ Med Sci 2013; 3(1): 56-62. [In Persian].

Tawfeeq E, Fakhrildin MB, Yenzeel J. Endocrine reproductive effects of pregabalin drug in female albino rats. World J Pharm Res 2016; 5: 309-20.

Craig J, Orisaka M, Wang H, Orisaka S, Thompson W, Zhu C, et al. Gonadotropin and intra-ovarian signals regulating follicle development and atresia: The delicate balance between life and death. Front Biosci 2007; 12: 3628-39.

Oktem O, Urman B. Understanding follicle growth in vivo. Hum Reprod 2010; 25(12): 2944-54.

Daoud AS, Bataineh H, Otoom S, Abdul-Zahra E. The effect of vigabatrin, lamotrigine and gabapentin on the fertility, weights, sex hormones and biochemical profiles of male rats. Neuro Endocrinol Lett 2004; 25(3): 178-83.

Morrell MJ, Sarto GE, Shafer PO, Borda EA, Herzog A, Callanan M. Health issues for women with epilepsy: A descriptive survey to assess knowledge and awareness among healthcare providers. J Womens Health Gend Based Med 2000; 9(9): 959-65.

Calabro RS. Gabapentin and sexual dysfunction: An overlooked and underreported problem? Epilepsy Behav 2011; 22(4): 818.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.