دوره 29، شماره 154: هفته دوم آبان ماه 1390:1334-1340

بررسی میزان گسترش ماده‌ی بی‌حسی دهنده‌ی موضعی بوپیواكایین در فضای اپیدورال با استفاده از روش MRI

حمید سریزدی, غلامرضا خلیلی, مسعود شهبازی, سعید عباسی, غلامرضا مهاجری, علی حكمت‌نیا

چکیده


مقدمه: آنستزی اپیدورال یكی از روش‌های متداول بیهوشی جهت اعمال جراحی است. از آن جایی كه در مورد میزان گسترش ماده‌ی بی‌حسی موضعی بوپیواكایین در فضای اپیدورال اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، در این مطالعه به بررسی میزان گسترش این ماده در فضای اپیدورال پرداختیم.

روش‌ها: این مطالعه از نوع كارآزمایی بالینی آینده‌نگر بود كه بر روی 24 بیمار كاندید عمل جراحی كوله سیستكتومی الكتیو در مركز آموزش درمانی الزهرا (س) شهر اصفهان انجام شد. نحوه‌ی نمونه‌گیری به صورت ساده و غیر احتمالی بود. بیماران پیش از انجام کوله‌سیستکتومی تحت MRI قرار گرفتند و میزان گسترش ماده‌ی بی‌حسی دهنده‌ی موضعی بوپیواكایین 5/0 ایزوباریك توسط MRI مشخص و به وسیله‌ی رادیولوژیست گزارش شد. ضربان قلب، فشار خون سیستولیك و دیاستولیك و فشار خون متوسط شریانی در زمان‌های صفر، پنج و ده دقیقه پس از بلوك اپیدورال ثبت شدند.

یافته‌ها: گسترش ماده‌ی بی‌حسی دهنده‌ی موضعی بوپیواكایین در زنان بیشتر از مردان بود. این گسترش با قد و شاخص توده‌ی بدنی نسبت عكس و با وزن و سن ارتباطی نداشت. به علاوه ضربان قلب و فشار خون سیستولی، فشار خون دیاستولی و فشار خون متوسط شریانی در هر دو جنس پس از انجام بلوك اپیدورال توراسیك و تزریق ماده‌ی بی‌حسی دهنده‌ی موضعی بوپیواكایین کاهش معنی‌داری یافت.

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد میزان گسترش ماده‌ی بی‌حسی دهنده‌ی موضعی بوپیواكایین 5/0 ایزوباریك در زنان بیشتر از مردان بود. میزان گسترش بوپراکایین در هر دو جنس به سمت سفالاد بیشتر از گسترش آن به سمت كودال بود.


واژگان کلیدی


آنستزي اپيدورال؛ بی‌حسی موضعی؛ بوپيواكایين

تمام متن:

PDF

مراجع


Miller RD. Miller's anesthesia. In: Cray RS, Chales BB, Editors. Anesthesia for obstetrics .Philadelphia: Elsevier; 2010. p. 2224.

Djurhuus H, Rasmussen M, Jensen EH. Epidural blood patch illustrated by CT-epidurography. Acta Anaesthesiol Scand 1995; 39(5): 613-7.

Philip JH, Brown WU. Total spinal anesthesia late in the course of obstetric bupivacaine epidural block. Anesthesiology 1976; 44(4): 340-1.

Gaiser R. Postdural puncture headache. Curr Opin Anaesthesiol 2006; 19(3): 249-53.

Zarzur E. Anatomic studies of the human ligamentum flavum. Anesth Analg 1984; 63(5): 499-502.

Eisenach JC. Combined spinal-epidural analgesia in obstetrics. Anesthesiology 1999; 91(1): 299-302.

Bernards CM. Sophistry in medicine: lessons from the epidural space. Reg Anesth Pain Med 2005; 30(1): 56-66.

Szeinfeld M, Ihmeidan IH, Moser MM, Machado R, Klose KJ, Serafini AN. Epidural blood patch: evaluation of the volume and spread of blood injected into the epidural space. Anesthesiology 1986; 64(6): 820-2.

Clyburn P. Epidural Anesthesia for cesarean section. Head ache Anesth Analg 2004; 90: 1389-404.

Koren G, Pastusak A, Ito S. Drugs in pregnancy (review). N Engl J Med 1998; 338: 1128-37.

Coombs DW, Dennis W, Hooper D. Subarachnoid Pressure with Epidural Blood "Patch". Regional Anesthesia & Pain Medicine 1979; 4(3): 3-6.

Hogan QH. Lumbar epidural anatomy. A new look by cryomicrotome section. Anesthesiology 1991; 75(5): 767-75.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.