دوره 37، شماره 540: هفته چهارم مهر ماه 1398:1001-1006

بررسی اثر افزودن کیتوزان به زغال فعال در تجمع پوستی زغال فعال در مدل موش صحرایی

تهمينه پیروی , نادیا پاشازاده , آناهیتا فتحی آذربایجانی

DOI: 10.22122/jims.v37i540.12023

چکیده


مقدمه: کربن فعال، به گروهی از مواد کربنی با سطح تخلخل بالا گفته می‌شود که به علت قدرت جذب بالا، به ویژه جذب مواد سمی در بدن، بسیار مورد توجه قرار دارند. از طرف دیگر، برخی مطالعات نشان داده‌ است ترکیب زغال فعال با برخی مواد، منجر به افزایش قدرت جذب آن می‌گردد. از این رو، مطالعه‌ی حاضر، با هدف بررسی اثر افزودن کیتوزان به زغال فعال در تجمع پوستی زغال فعال در موش صحرایی انجام گرفت.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی، 15 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد Wistar تهیه و در سه گروه 4تایی و یک گروه 3تایی تقسیم شدند. به مدت 10 روز، هر روز یک بار به گروه اول محلول کربن فعال، به گروه دوم ژل موضعی کیتوزان حاوی کربن فعال 5 درصد، به گروه سوم فقط ژل کیتوزان 5 درصد به به سطح پوست، قسمت خلفی تنه‌ی موش‌های صحرایی به مساحت 1 سانتی‌متر مربع مالیده شد و در گروه چهارم، مداخله‌ای انجام نشد. در نهایت، پوست ناحیه‌ی تیمار شده به صورت موضعی بریده و با استفاده از هماتوکسیلین- ائوزین رنگ‌آمیزی شد و میزان جذب کربن فعال در چهارگروه تعیین و مقایسه گردید.

یافته‌ها: میانگین تجمع و نفوذ زغال در دو گروه زغال و کیتوزان به ترتیب 3/7 ± 0/23 و 9/4 ±0/18 بود و اختلاف معنی‌داری بین آن‌ها دیده نشد. بیشترین تجمع و نفوذ زغال و تجمع سلول‌های التهابی در گروه کیتوزان و زغال فعال مشاهده گردید.

نتیجه‌گیری: استفاده از ژل موضعی زغال فعال همراه با کیتوزان، می‌تواند منجر به افزایش جذب پوستی زغال فعال در موش شود. از این رو، در موارد نیاز به جذب بالای زغال فعال، به احتمال زیاد ترکیب این ماده با کیتوزان می‌تواند کمک کننده باشد.


واژگان کلیدی


کیتوزان؛ زغال فعال؛ پوست؛ موش صحرایی نر

تمام متن:

PDF

مراجع


Babar A, Panhwar I, Qureshi S, Memon S, Siddiqui Z. Utilization of biomass (Rice straw) to produce activated charcoal through single stage pyrolysis process. J Int Enviro Appl Sci 2019; 14(1): 1-6.

Robert L, Labat-Robert J, Robert AM. Physiology of skin aging. Pathologie-biologie 2008; 57(4): 336-41.

Venus M, Waterman J, McNab I. Basic physiology of the skin. Surgery (Oxford) 2010; 28(10): 469-72.

Sies H, Stahl W. Nutritional protection against skin damage from sunlight. Annu Rev Nutr 2004; 24: 173-200.

McLafferty E, Hendry C, Alistair F. The integumentary system: anatomy, physiology and function of skin. Nurs Stand 2012; 27(3): 35-42.

Aktas O, Cecen F. Bioregeneration of activated carbon: A review. Int Biodeter Biodegr 2007; 59(4): 257-72.

Sandri G, Rossi S, Bonferoni MC, Ferrari F, Zambito Y, Di Colo G, et al. Buccal penetration enhancement properties of N-trimethyl chitosan: Influence of quaternization degree on absorption of a high molecular weight molecule. Int J Pharm 2005; 297(1-2): 146-55.

He W, Guo X, Xiao L, Feng M. Study on the mechanisms of chitosan and its derivatives used as transdermal penetration enhancers. Int J Pharm 2009; 382(1-2): 234-43.

Mistry N. Guidelines for formulating anti-pollution products. Cosmetics 2017; 4(4): 57.

Cameron C. Dermal reduction of urushiols using an activated charcoal formulated dermal care patch [Honors Thesis]. Berrien Springs, MI: Andrews University; 2011.

Kerihuel JC. Effect of activated charcoal dressings on healing outcomes of chronic wounds. J Wound Care 2010; 19(5): 208-14.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.