دوره 37، شماره 536: هفته چهارم شهریور ماه 1398:869-875

بررسی مقایسه‌ای تجویز هورمون رشد بر عملکرد و ضخامت بطن چپ بیماران مبتلا به نارسایی قلبی ایسکمیک؛ یک کارآزمایی بالینی دو سو کور تصادفی شده

افشین امیرپور , ریحانه زوار , بهزاد یاوری , مهربد وخشوری , معصومه صادقی

DOI: 10.22122/jims.v37i536.12045

چکیده


مقدمه: بر اساس مطالعات انجام شده، هورمون رشد می‌تواند سبب فعال‌سازی سلول‌های بنیادی در طی چهار هفته بعد از سکته‌ی قلبی شود. این مطالعه، با هدف بررسی تأثیر تجویز 3 ماهه‌ی هورمون رشد بر کسر جهشی بطن چپ (Left ventricular ejection fraction یا LVEF)، ضخامت دیواره‌ی بین بطنی و دیواره‌ی خلفی بطن چپ در مردان ایرانی مبتلا به نارسایی قلبی به علت سکته‌ی قلبی انجام شد.

روش‌ها: مجموع 16 شرکت کننده‌ی پایدار از نظر شرایط بالینی و مبتلا به نارسایی قلبی با 40 درصد > LVEF برای ورود به این مداخله‌ی دو سو کور تصادفی شده انتخاب شدند. این افراد، به طور تصادفی شده به دو گروه مورد (دریافت کننده‌ی 5 میلی‌گرم هورمون رشد زیر جلدی) و شاهد تقسیم شدند. تزریقات به صورت یک روز در میان به مدت سه ماه انجام شد و پیامدهای قلبی نظیر LVEF، ضخامت دیواره‌ی بین بطنی و دیواره‌ی خلفی بطن چپ ارزیابی شد.

یافته‌ها: میزان درصد LVEF، از زمان شروع (80/3 ± 00/32) تا سه ماه پس از آن (60/4 ± 80/43)، به طور چشم‌گیری در گروه مورد افزایش یافت (002/0 = P). علاوه بر این، در پایان مداخله، درصد LVEF به طور معنی‌داری در گروه مورد (60/4 ± 80/43) در مقایسه با گروه شاهد (84/4 ± 14/33) بالاتر بود (003/0 = P). تفاوت معنی‌داری در ضخامت دیواره‌ی بین بطنی و دیواره‌ی خلفی بطن چپ در هیچیک از گروه‌های مورد مطالعه مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: یافته‌های مطالعه‌ی حاضر نشان داد که تجویز هورمون رشد در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی با افزایش عملکرد کسر جهشی ارتباط دارد.


واژگان کلیدی


نارسایی قلبی؛ سکته‌ی قلبی؛ هورمون رشد؛ ضخامت بطن چپ؛ برون‌ده قلبی

تمام متن:

PDF

مراجع


McMurray JJ, Stewart S. The burden of heart failure. Eur Heart J Suppl 2002; 4(Supplement D): D50-D58.

Lam CSP. Heart failure in Southeast Asia: Facts and numbers. ESC Heart Fail 2015; 2(2): 46-9.

Roger VL. Epidemiology of heart failure. Circ Res 2013; 113(6): 646-59.

Chong AY, Rajaratnam R, Hussein NR, Lip GY. Heart failure in a multiethnic population in Kuala Lumpur, Malaysia. Eur J Heart Fail 2003; 5(4): 569-74.

Isgaard J, Bergh CH, Caidahl K, Lomsky M, Hjalmarson A, Bengtsson BA. A placebo-controlled study of growth hormone in patients with congestive heart failure. Eur Heart J 1998; 19(11): 1704-11.

Isgaard J, Bergh CH. Clinical potential of growth hormone in the treatment of congestive heart failure. BioDrugs 1999; 12(4): 245-50.

Kinugawa S, Tsutsui H, Ide T, Nakamura R, Arimura K, Egashira K, et al. Positive inotropic effect of insulin-like growth factor-1 on normal and failing cardiac myocytes. Cardiovasc Res 1999; 43(1): 157-64.

Cittadini A, Isgaard J, Monti MG, Casaburi C, Di GA, Serpico R, et al. Growth hormone prolongs survival in experimental postinfarction heart failure. J Am Coll Cardiol 2003; 41(12): 2154-63.

Nagaya N, Moriya J, Yasumura Y, Uematsu M, Ono F, Shimizu W, et al. Effects of ghrelin administration on left ventricular function, exercise capacity, and muscle wasting in patients with chronic heart failure. Circulation 2004; 110(24): 3674-9.

Fazio S, Palmieri EA, Affuso F, Cittadini A, Castellano G, Russo T, et al. Effects of growth hormone on exercise capacity and cardiopulmonary performance in patients with chronic heart failure. J Clin Endocrinol Metab 2007; 92(11): 4218-23.

Napoli R, Guardasole V, Matarazzo M, Palmieri EA, Oliviero U, Fazio S, et al. Growth hormone corrects vascular dysfunction in patients with chronic heart failure. J Am Coll Cardiol 2002; 39(1): 90-5.

Bocchi E, Moura L, Guimaraes G, Conceicao Souza GE, Ramires JA. Beneficial effects of high doses of growth hormone in the introduction and optimization of medical treatment in decompensated congestive heart failure. Int J Cardiol 2006; 110(3): 313-7.

Isgaard J, Arcopinto M, Karason K, Cittadini A. GH and the cardiovascular system: An update on a topic at heart. Endocrine 2015; 48(1): 25-35.

Smit JW, Janssen YJ, Lamb HJ, van der Wall EE, Stokkel MP, Viergever E, et al. Six months of recombinant human GH therapy in patients with ischemic cardiac failure does not influence left ventricular function and mass. J Clin Endocrinol Metab 2001; 86(10): 4638-43.

Gu X, Xie Y, Gu J, Sun L, He S, Xu R, et al. Repeated intracoronary infusion of peripheral blood stem cells with G-CSF in patients with refractory ischemic heart failure--a pilot study. Circ J 2011; 75(4): 955-63.

Le CP, Hittinger L, Chanson P, Montagne O, Macquin-Mavier I, Maison P. Cardiac effects of growth hormone treatment in chronic heart failure: A meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab 2007; 92(1): 180-5.

Osterziel KJ, Blum WF, Strohm O, Dietz R. The severity of chronic heart failure due to coronary artery disease predicts the endocrine effects of short-term growth hormone administration. J Clin Endocrinol Metab 2000; 85(4): 1533-9.

Acevedo M, Corbalan R, Chamorro G, Jalil J, Nazzal C, Campusano C, et al. Administration of growth hormone to patients with advanced cardiac heart failure: Effects upon left ventricular function, exercise capacity, and neurohormonal status. Int J Cardiol 2003; 87(2-3): 185-91.

Spallarossa P, Rossettin P, Minuto F, Caruso D, Cordera R, Battistini M, et al. Evaluation of growth hormone administration in patients with chronic heart failure secondary to coronary artery disease. Am J Cardiol 1999; 84(4): 430-3.

Isgaard J, Carlsson L, Isaksson OG, Jansson JO. Pulsatile intravenous growth hormone (GH) infusion to hypophysectomized rats increases insulin-like growth factor I messenger ribonucleic acid in skeletal tissues more effectively than continuous GH infusion. Endocrinology 1988; 123(6): 2605-10.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.