دوره 37، شماره 536: هفته چهارم شهریور ماه 1398:876-882

بررسی ارتباط بین میزان Spike‌های اینترایکتال و یافته‌های MRI مغزی در بیماران مبتلا به صرع لوب تمپورال مقاوم به درمان

جعفر مهوری حبیب‌آبادی , محمد زارع , حسین کهنوجی

DOI: 10.22122/jims.v37i536.12112

چکیده


مقدمه: Spikeهای اینترایکتال نه تنها جهت تشخیص صرع و سندرم‌های مرتبط با آن و نیز راهنمای درمانی در بیماران مبتلا به صرع استفاده می‌شوند، بلکه ممکن است پنجره‌ای برای دیدن آناتومی، شدت و نیز پیامدهای صرع باشند. این پژوهش، با هدف بررسی ارتباط میان Spikeهای اینترایکتال و یافته‌های Magnetic resonance imaging (MRI) انجام گردید.

روش‌ها: این مطالعه، یک مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی بود که بر روی بیماران با صرع لوب تمپورال مقاوم به درمان بستری شده در بیمارستان آیت‌له کاشانی اصفهان (در بخش مراقبت و پایش صرع) انجام شد. MRI مغزی بیماران (تهیه شده بر اساس شیوه‌نامه‌ی صرع) و نیز کلیه‌ی فایل‌های مربوط به پایش طولانی مدت (Long term monitoring یا LTM) بیماران (شامل تمام فایل‌های اینترایکتال)، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. سپس، میزان Spike برای تک‌تک بیماران محاسبه شد. تجزیه و تحلیل این یافته‌ها، شامل دو بخش بود. در بخش آمار توصیفی، فراوانی و درصد و در بخش آمار استنباطی، از ضریب همبستگی Spearman و همچنین، Multivariate logistic regression استفاده شد.

یافته‌ها: این پژوهش، بر روی 70 بیمار مبتلا به صرع لوب تمپورال مقاوم به درمان، انجام گردید. در بین شرکت کنندگان، 44 نفر (9/62 درصد) مرد و 26 نفر (1/37 درصد) زن بودند. بازه‌ی سنی بیماران، 60-10 سال با میانگین 49/10 ± 00/29 سال بود. نتایج ضریب همبستگی Spearman، نشان داد که بین میزان Spikeها و نوع ضایعه‌ی MRI رابطه‌ی معنی‌داری وجود داشت (050/0 > P). نتایج آزمون Multivariate logistic regression نیز نشان داد که از بین ضایعات MRI، تنها دو ضایعه‌ی «اسکلروز هیپوکامپ و آمیگدال» و «ضایعات تومورال و شبه تومورال» می‌توانند میزان Spike را پیش‌بینی نمایند. همچنین، MRI طبیعی نیز می‌تواند میزان Spikeها را پیش‌بینی کند.

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد ترکیبی از تصویربرداری‌های مغزی به همراه اندازه‌گیری‌های فیزیولوژیک نظیر Spikeهای اینترایکتال و میزان آن‌ها، بتواند زیر گونه‌های صرع لوب تمپورال مقاوم به درمان را مشخص کند و از این طریق، به تشخیص و درمان بهتر کمک نماید.


واژگان کلیدی


Magnetic resonance imaging؛ یافته‌ها؛ صرع تمپورال؛ صرع مقاوم به درمان

تمام متن:

PDF

مراجع


Sayehmiri K, Tavan H, Sayehmire F, Mohamadi I. Prevalence of epilepsy in Iran using meta-analysis and systematic review. J Adv Med Biomed Res 2015; 23(97): 112-121. [In Persian].

Ropper AH, Samuels MA, Klein J. Adams and Victor's principles of neurology. 11th ed. New York, NY: McGraw-Hill Education; 2019.

Asadi-Pooya AA, Stewart GR, Abrams DJ, Sharan A. Prevalence and Incidence of Drug-Resistant Mesial Temporal Lobe Epilepsy in the United States. World Neurosurg 2017; 99: 662-6.

Skidmore CT. Adult focal epilepsies. Continuum (Minneap Minn) 2016; 22(1 Epilepsy): 94-115.

Nair DR. Management of drug-resistant epilepsy. Continuum (Minneap Minn) 2016; 22(1 Epilepsy): 157-72.

Dantas FG, Yacubian EM, Jorge CL, Pedreira CC, Bueno JF, Valerio RM. Clinical and EEG analysis of mesial and lateral temporal lobe seizures. Arq Neuropsiquiatr 1998; 56(3A): 341-9.

Basiri R, Shariatzadeh A, Wiebe S, Aghakhani Y. Focal epilepsy without interictal spikes on scalp EEG: A common finding of uncertain significance. Epilepsy Res 2019; 150: 1-6.

Rosati A, Aghakhani Y, Bernasconi A, Olivier A, Andermann F, Gotman J, et al. Intractable temporal lobe epilepsy with rare spikes is less severe than with frequent spikes. Neurology 2003; 60(8): 1290-5.

Hirsch LJ, LaRoche SM, Gaspard N, Gerard E, Svoronos A, Herman ST, et al. American Clinical Neurophysiology Society's Standardized Critical Care EEG Terminology: 2012 version. J Clin Neurophysiol 2013; 30(1): 1-27.

Jankovic J, Mazziotta J, Pomeroy S. Bradley's neurology in clinical practice: Neurological disorders. Philadelphia, PA: Elsevier/Saunders; 2016. p. 1563-615.

Robert DG. Blair. Temporal lobe epilepsy semiology. Epilepsy Res Treat 2012; 2012: 751510.

Bauer D, Quigg M. Optimizing management of medically responsive epilepsy. Continuum (Minneap Minn) 2019; 25(2): 343-61.

Lai V, Mak HK, Yung AW, Ho WY, Hung KN. Neuroimaging techniques in epilepsy. Hong Kong Med J 2010; 16(4): 292-8.

Urbach H. MRI in Epilepsy. New York, NY: Springer; 2013.

Moosa ANV, Ruggieri P. Magnetic resonance imaging in evaluation for epilepsy surgery. 2015.

Miller JW, Gotman J. The meaning of interictal spikes in temporal lobe epilepsy: Should we count them? Neurology 2008; 71(6): 392-3.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.