دوره 29، شماره 154: هفته دوم آبان ماه 1390:1347-1355

بررسی الگوی خواب دانش‌آموزان 6 تا 9 ساله‌ی شهر تهران

امیر صابر قراملکی, سید مصطفی حسینی, ایوب زمانی, فرهاد واعظ ‌زاده, کوروش جعفریان

چکیده


مقدمه: امروزه مدت زمان خواب افراد حتی کودکان نسبت به گذشته کاهش یافته است. این ﻣﺴأله به عنوان یکی از عوامل مهم دخیل در سبک زندگی در کودکان نادیده گرفته شده است. اکثر تحقیقات انجام گرفته در این زمینه الگوی خواب افراد را به صورت غیر عینی (Subjective) مورد بررسی قرار داده‌اند که دقت و کارایی پایینی دارد. در این مطالعه به بررسی الگوی خواب در کودکان پرداختیم.

روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی مقطعی بود که به منظور تعیین الگوی خواب کودکان 9-6 ساله‌ی ساکن 12 منطقه‌ی شهر تهران در سال
89-1388 انجام شد. این مطالعه بر روی 270 کودک (151 دختر و 119 پسر) در سطح مدارس ابتدایی به روش عینی (Objective) انجام گرفت. اطلاعات خواب کودکان با استفاده از دستگاه فعالیت‌سنج و یك پرسش‌نامه‌ی خود گزارش‌دهی توسط والدین جمع‌آوری گردید.

یافته‌ها: کودکان مورد مطالعه به طور میانگین در طول شبانه روز 524 دقیقه می‌خوابیدند. همچنین در طول هفته به طور میانگین شب‌ها ساعت 11 و 23 دقیقه به خواب می‌رفتند و صبح‌ها به طور میانگین ساعت 8 و 2 دقیقه از خواب بیدار می‌شدند. کیفیت خواب کودکان 6/5 ± 2/83 درصد بود. دختران در مقایسه با پسران دارای كیفیت خواب بهتری در طول هفته (003/0 > P) و همچنین روزهای كاری هفته (001/0 > P) بودند. ارتباط معنی‌دار و معکوسی بین سن و طول زمان خواب (003/0 > P) وجود داشت. ساعت شروع خواب با سن رابطه‌ی معنی‌دار و مستقیم داشت (001/0 > P).

نتیجه‌گیری: طول و كیفیت خواب كودكان مورد بررسی کمتر از مقادیر توصیه شده بود. علاوه بر این ساعت شروع خواب بیشتر کودکان بعد از ساعت 11 شب و ساعت بیدار شدن آن‌ها بعد از ساعت 8 صبح بود. كودكانی كه سن بالاتری دارند، نیاز به توجه بیشتری دارند؛ چرا كه نتایج این مطالعه نشان داد كه آن‌ها دارای طول خواب كمتر و ساعت بیدار شدن زودتری بودند.


واژگان کلیدی


الگوی خواب؛ فعالیت‌سنج؛ طول خواب؛ کیفیت خواب

تمام متن:

PDF

مراجع


Anders TF, Eiben LA. Pediatric sleep disorders: a review of the past 10 years. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1997; 36(1): 9-20.

Sadeh A, Gruber R, Raviv A. Sleep, neurobehavioral functioning, and behavior problems in school-age children. Child Dev 2002; 73(2): 405-17.

Sadeh A, Gruber R, Raviv A. The effects of sleep restriction and extension on school-age children: what a difference an hour makes. Child Dev 2003; 74(2): 444-55.

Mindell JA, Owens JA, Carskadon MA. Developmental features of sleep. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am 1999; 8(4): 695-725.

Roumelioti ME, Wentz A, Schneider MF, Gerson AC, Hooper S, Benfield M, et al. Sleep and fatigue symptoms in children and adolescents with CKD: a cross-sectional analysis from the chronic kidney disease in children (CKiD) study. Am J Kidney Dis 2010; 55(2): 269-80.

Smaldone A, Honig JC, Byrne MW. Does assessing sleep inadequacy across its continuum inform associations with child and family health? J Pediatr Health Care 2009; 23(6): 394-404.

Chamness JA. Taking a pediatric sleep history. Pediatr Ann 2008; 37(7): 502-8.

Meissner HH, Riemer A, Santiago SM, Stein M, Goldman MD, Williams AJ. Failure of physician documentation of sleep complaints in hospitalized patients. West J Med 1998; 169(3): 146-9.

van GR, van der Ent CK, van Essen-Zandvliet LE, Rovers MM, Kimpen JL, de MG, et al. No differences in physical activity in (un)diagnosed asthma and healthy controls. Pediatr Pulmonol 2007; 42(11): 1018-23.

Nyberg G, Ekelund U, Marcus C. Physical activity in children measured by accelerometry: stability over time. Scand J Med Sci Sports 2009; 19(1): 30-5.

Gaina A, Sekine M, Chen X, Hamanishi S, Kagamimori S. Validity of child sleep diary questionnaire among junior high school children. J Epidemiol 2004; 14(1): 1-4.

Dietz WH. Critical periods in childhood for the development of obesity. Am J Clin Nutr 1994; 59(5): 955-9.

Acebo C, Sadeh A, Seifer R, Tzischinsky O, Wolfson AR, Hafer A, et al. Estimating sleep patterns with activity monitoring in children and adolescents: how many nights are necessary for reliable measures? Sleep 1999; 22(1): 95-103.

ActiLife 5 -User’s Manual. Acti Graph R&D and Software Departments. Pensacola, FL 32502, 2011. Available from: URL: http:// dl. theactigraph.com/ActiLife5-PUB10DOC10-H.pdf

Hall MH, Muldoon MF, Jennings JR, Buysse DJ, Flory JD, Manuck SB. Self-reported sleep duration is associated with the metabolic syndrome in midlife adults. Sleep 2008; 31(5): 635-43.

Liu X, Liu L, Owens JA, Kaplan DL. Sleep patterns and sleep problems among schoolchildren in the United States and China. Pediatrics 2005; 115(1 Suppl): 241-9.

Neveus T, Cnattingius S, Olsson U, Hetta J. Sleep habits and sleep problems among a community sample of schoolchildren. Acta Paediatr 2001; 90(12): 1450-5.

Stein MA, Mendelsohn J, Obermeyer WH, Amromin J, Benca R. Sleep and behavior problems in school-aged children. Pediatrics 2001; 107(4): E60.

Shoghy M, Khangary S, Farmany F, Hossaini F. Sleep pattern in School age children, residents of the west area in Tehran. Iran Journal of Nursing 2005; 43(18): 83-9.

Sadeh A, Raviv A, Gruber R. Sleep patterns and sleep disruptions in school-age children. Dev Psychol 2000; 36(3): 291-301.

Lee KA, McEnany G, Weekes D. Gender differences in sleep patterns for early adolescents. J Adolesc Health 1999; 24(1): 16-20.

Owens JA, Spirito A, McGuinn M, Nobile C. Sleep habits and sleep disturbance in elementary school-aged children. J Dev Behav Pediatr 2000; 21(1): 27-36.

Spilsbury JC, Storfer-Isser A, Drotar D, Rosen CL, Kirchner LH, Benham H, et al. Sleep behavior in an urban US sample of school-aged children. Arch Pediatr Adolesc Med 2004; 158(10): 988-94.

Amschler DH, McKenzie JF. Elementary students' sleep habits and teacher observations of sleep-related problems. J Sch Health 2005; 75(2): 50-6.

McKinney E, Ashwill J, Murry S, James S, Corrie T. Maternal-Child Nursing. Philadelphia: Saunders; 2002.

Bahrami H, Sadatsafavi M, Pourshams A, Kamangar F, Nouraei M, Semnani S, et al. Obesity and hypertension in an Iranian cohort study; Iranian women experience higher rates of obesity and hypertension than American women. BMC Public Health 2006; 6: 158.

Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB. Nelson Text Book of Pediatrics. 17th ed. Philadelphia: Saunders; 2004.

Hockenberry MJ, Wilson D, Winkelstein ML, Kline NE, Wong DL. Wong's Nursing Care of Infants and Children. 7th ed. New York: Mosby; 2003.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.