دوره 38، شماره 567: هفته سوم اردیبهشت ماه 1399:147-153

مقایسه‌ی تأثیر محلول‌های کاردیوپلژی Del Nido و St. Thomas دست‌ساز بر سطوح کمی تروپونین I و فسفوکراتین کیناز MB در طی ترمیم نقص دیواره‌ی بین بطنی قلب کودکان

حمید بیگدلیان , مرتضی صادقی

DOI: 10.22122/jims.v38i567.12155

چکیده


مقدمه: محلول‌های کاردیوپلژی Del Nido و St. Thomas از جمله رایج‌ترین انواع محلول‌های کاردیوپلژی مورد استفاده در جراحی قلب کودکان می‌باشند. مطالعه‌ی حاضر با هدف مقایسه‌ی اثر این دو محلول در حفاظت قلبی و پیش‌گیری از آسیب به میوکارد در طی مدت زمان کلمپ کردن آئورت انجام شد.

روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر، از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی یک سو کور بود که بر روی 60 کودک زیر 12 سال کاندیدای انجام جراحی ترمیم نقص دیواره‌ی بین بطنی بزرگ در بیمارستان شهید چمران اصفهان انجام شد. برای هر کودک، به طور تصادفی یکی از محلول‌های کاردیوپلژی St. Thomas دست‌ساز و یا Del Nido دست‌ساز جهت ارست الکترومکانیکال قلبی استفاده شد. قبل از عمل جراحی، 6 و 12 ساعت پس از جراحی میزان کمی تروپونین قلبی I و آنزیم فسفوکراتین کیناز MB، ثبت و ارزیابی گردید.

یافته‌ها: مقادیر هر دو نشانگر تروپونین I و آنزیم فسفوکراتین کیناز MB، در هر دو گروه بیماران تحت عمل جراحی قلب که از محلول کاردیوپلژی Del Nido و یا St. Thomas برای آنان استفاده شده بود، اختلاف معنی‌دار آماری با یکدیگر نداشتند (050/0 < P). دو گروه، از نظر مدت زمان بای‌پس قلبی- ریوی (120/0 = P) و زمان برگشت ریتم پس از برداشتن کلمپ آئورت (200/0 = P)، اختلاف معنی‌داری با یکدیگر نداشتند. در ارتباط با کلمپ آئورت، تنها کاهش معنی‌داری در گروه Del Nido مشاهده شد (009/0 = P).

نتیجه‌گیری: با توجه به عدم وجود تفاوت معنی‌دار آماری در سطوح کمی تروپونین I و آنزیم فسفوکراتین کیناز MB و همچنین، در ارتباط با زمان‌های مد نظر پژوهشگر، به نظر می‌رسد میزان کارایی هر دو محلول یکسان باشد.


واژگان کلیدی


عمل جراحی قلب باز؛ تروپونین I؛ آنزیم فسفوکراتین کیناز MB؛ کاردیوپلژی Del Nido؛ کاردیوپلژی St. Thomas

تمام متن:

PDF

مراجع


Ghosh S. Cardiopulmonary bypass. 1st ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press; 2009.

Kotani Y, Tweddell J, Gruber P, Pizarro C, Austin EH, III, Woods RK, et al. Current cardioplegia practice in pediatric cardiac surgery: A North American multiinstitutional survey. Ann Thorac Surg 2013; 96(3): 923-9.

Dobson GP, Jones MW. Adenosine and lidocaine: A new concept in nondepolarizing surgical myocardial arrest, protection, and preservation. J Thorac Cardiovasc Surg 2004; 127(3): 794-805.

Talwar S, Bhoje A, Sreenivas V, Makhija N, Aarav S, Choudhary SK, et al. Comparison of del Nido and St Thomas Cardioplegia solutions in pediatric patients: A prospective randomized clinical trial. Semin Thorac Cardiovasc Surg 2017; 29(3): 366-74.

Caputo M, Mokhtari A, Rogers CA, Panayiotou N, Chen Q, Ghorbel MT, et al. The effects of normoxic versus hyperoxic cardiopulmonary bypass on oxidative stress and inflammatory response in cyanotic pediatric patients undergoing open cardiac surgery: A randomized controlled trial. J Thorac Cardiovasc Surg 2009; 138(1): 206-14.

Aldemir M, Karatepe C, Baki ED, Carsanba G, Tecer E. Comparison of Plegisol and modified ST Thomas Hospital Cardioplegic solution in the development of ventricular fibrillation after declamping of the aorta. World J Cardiovasc Surg 2014; 4(10): 159-66.

Caputo M, Modi P, Imura H, Pawade A, Parry AJ, Suleiman MS, et al. Cold blood versus cold crystalloid cardioplegia for repair of ventricular septal defects in pediatric heart surgery: A randomized controlled trial. Ann Thorac Surg 2002; 74(2): 530-4.

Creatine Kinase, MB Form [Online]. [cited 2020]; Available from: URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/?term=cpk+mb%2C+isoenzyme

Jacob S, Kallikourdis A, Sellke F, Dunning J. Is blood cardioplegia superior to crystalloid cardioplegia? Interact Cardiovasc Thorac Surg 2008; 7(3): 491-8.

Charette K, Gerrah R, Quaegebeur J, Chen J, Riley D, Mongero L, et al. Single dose myocardial protection technique utilizing del Nido cardioplegia solution during congenital heart surgery procedures. Perfusion 2012; 27(2): 98-103.

Pichon H, Chocron S, Alwan K, Toubin G, Kaili D, Falcoz P, et al. Crystalloid versus cold blood cardioplegia and cardiac troponin I release. Circulation 1997; 96(1): 316-20.

Fang Y, Long C, Lou S, Guan Y, Fu Z. Blood versus crystalloid cardioplegia for pediatric cardiac surgery: A meta-analysis. Perfusion 2015; 30(7): 529-36.

Buel ST, Striker CW, O'Brien JE. del Nido versus St. Thomas Cardioplegia solutions: A single-center retrospective analysis of post cross-clamp defibrillation rates. J Extra Corpor Technol 2016; 48(2): 67-70.

Mick SL, Robich MP, Houghtaling PL, Gillinov AM, Soltesz EG, Johnston DR, et al. del Nido versus Buckberg cardioplegia in adult isolated valve surgery. J Thorac Cardiovasc Surg 2015; 149(2): 626-34.

Mishra P, Jadhav RB, Mohapatra CK, Khandekar J, Raut C, Ammannaya GK, et al. Comparison of del Nido cardioplegia and St. Thomas Hospital solution - two types of cardioplegia in adult cardiac surgery. Kardiochir Torakochirurgia Pol 2016; 13(4): 295-9.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.