دوره 38، شماره 576: هفته چهارم تیر ماه 1399:332-338

بررسی سطح منیزیم خون بیماران تحت دیالیز صفاقی و عوامل مرتبط با آن

مژگان مرتضوی , یاسمن صادقی , شیوا صیرفیان , سید محسن حسینی , شیرین کریمی

DOI: 10.22122/jims.v38i576.12171

چکیده


مقدمه: کلیه‌ها، راه اصلی دفع منیزیم از بدن هستند. در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه، شانس بروز اختلال تعادل منیزیم زیاد می‌باشد. مطالعه‌‌ی حاضر، با هدف ارزیابی وضعیت سطح‌ منیزیم خون در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در سال 1397 انجام شد.

روش‌ها: مطالعه‌ی ‌مقطعی‌ حاضر، بر روی 210 نفر از بیماران تحت دیالیز‌ صفاقی مراجعه ‌کننده به بیمارستان الزهرا (س) و خورشید اصفهان صورت انجام شد. اطلاعات دموگرافیگ بیماران نظیر سن، جنس، سطح تحصیلات، علت نارسایی، نوع بیماری همراه، طول‌ مدت‌ دیالیز و نوع محلول مصرفی دیالیز ثبت شد. همچنین، سطح سرمی منیزیم، سطح کلسیم، سطح هورمون پاراتیروئید، KT/V کلیوی بیماران (که در آن K کلیرانس اوره‌ی خون، T زمان جلسه‌ی دیالیز و V حجم انتشار اوره در بدن بیمار است) نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته‌ها: میانگین سطح ‌منیزیم بیماران ‌برابر با 39/0 ± 39/2 میلی‌گرم/دسی‌لیتر بود. سطح منیزیم در دو جنس مرد و زن و در تجویز محلول‌های مختلف دیالیزی نظیر محلول دکستروز 5/1، 5/2 و 25/4 درصد و Icodextrin 5/7 درصد اختلاف معنی‌داری نداشت (050/0 < P)، اما بیماری‌ پرفشاری خون، با ضریب اثرگذاری 100/0-، نقش معکوسی بر سطح منیزیم داشت (050/0 > P).

نتیجه‌گیری: بر طبق نتایج مطالعه‌ی ‌حاضر، سطح ‌منیزیم بیماران دیالیز صفاقی در رده‌ی طبیعی قرار داشت و فشارخون، نقش معکوس و معنی‌داری بر سطح ‌منیزیم داشت؛ به طوری که در بیماران با‌ پرفشاری خون، سطح منیزیم پایین‌تر بود.


واژگان کلیدی


منيزيم؛ دیالیز صفاقی؛ بیماری کلیوی؛ مرحله‌ی نهایی؛ عوامل خطر

تمام متن:

PDF

مراجع


Kanbay M, Goldsmith D, Uyar ME, Turgut F, Covic A. Magnesium in chronic kidney disease: Challenges and opportunities. Blood Purif 2010; 29(3): 280-92.

Spiegel DM. Magnesium in chronic kidney disease: Unanswered questions. Blood Purif 2011; 31(1-3): 172-6.

Yang X, Soohoo M, Streja E, Rivara MB, Obi Y, Adams SV, et al. Serum magnesium levels and hospitalization and mortality in incident peritoneal dialysis patients: A cohort study. Am J Kidney Dis 2016; 68(4): 619-27.

Ye H, Zhang X, Guo Q, Huang N, Mao H, Yu X, et al. Prevalence and factors associated with hypomagnesemia in Southern Chinese continuous ambulatory peritoneal dialysis patients. Perit Dial Int 2013; 33(4): 450-4.

Rippe B, Venturoli D, Simonsen O, de Arteaga J. Fluid and electrolyte transport across the peritoneal membrane during CAPD according to the three-pore model. Perit Dial Int 2004; 24(1): 10-27.

Alhosaini M, Leehey DJ. Magnesium and dialysis: The neglected cation. Am J Kidney Dis 2015; 66(3): 523-31.

Wu J, Xun P, Tang Q, Cai W, He K. Circulating magnesium levels and incidence of coronary heart diseases, hypertension, and type 2 diabetes mellitus: A meta-analysis of prospective cohort studies. Nutr J 2017; 16(1): 60.

Dey R, Rajappa M, Parameswaran S, Revathy G. Hypomagnesemia and atherogenic dyslipidemia in chronic kidney disease: Surrogate markers for increased cardiovascular risk. Clin Exp Nephrol 2015; 19(6): 1054-61.

Molnar AO, Biyani M, Hammond I, Harmon JP, Lavoie S, McCormick B, et al. Lower serum magnesium is associated with vascular calcification in peritoneal dialysis patients: A cross sectional study. BMC Nephrol 2017; 18(1): 129.

Flink EB. Magnesium deficiency. Etiology and clinical spectrum. Acta Med Scand Suppl 1981; 647: 125-37.

Monfared A, Orangpour R, Mousavian Roushan Zamir SA, Aghajani Nargesi D. Reasons of chronic renal failure in hemodialysis patients in Guilan Province. J Guilan Univ Med Sci 2003; 12(46): 76-83. [In Persian].

Dialysis and Transplantation Registration Group. The report about the registration of dialysis and transplantation in China 1999. Chin J Nephrol 2001; 17: 77–8.

Hyodo T, Hirawa N, Hayashi M, Than KMM, Tuyen DG, Pattanasittangkur K, et al. Present status of renal replacement therapy at 2015 in Asian countries (Myanmar, Vietnam, Thailand, China, and Japan). Ren Replace Ther 2017; 3(1): 11.

Latha K, Varma A. Pre and post dialysis variations in serum lipid profile among end stage renal disease patients. J Clin Diagn Res 2 2018; 12(9): BC05-BC09.

Verma D, Chahande S. Correlation of serum magnesium with lipid profile in CKD patients on maintenance hemodialysis. Int J Sci 2016; 5(2): 1798-801.

Moshtaghi Kashanian G, Rashtchi N, Ardakani H, Ghorbani Haghjoo A. Evaluation the affecting factors in lipid peroxidation of hemodialysis and renal transplanted patients. J Rafsanjan Univ Med Sci 2007; 6(1): 15-24. [In Persian].

Vormann J. Magnesium: Nutrition and metabolism. Mol Aspects Med 2003; 24(1-3): 27-37.

Piperi C, Kalofoutis C, Tzivras M, Troupis T, Skenderis A, Kalofoutis A. Effects of hemodialysis on serum lipids and phospholipids of end-stage renal failure patients. Mol Cell Biochem 2004; 265(1-2): 57-61.

Blaine J, Chonchol M, Levi M. Renal control of calcium, phosphate, and magnesium homeostasis. Clin J Am Soc Nephrol 2015; 10(7): 1257-72.

Mazzaferro S, Barberi S, Scarda A, Pasquali M, Rubino F, D'Erasmo E. Ionised and total serum magnesium in renal transplant patients. J Nephrol 2002; 15(3): 275-80.

Ahmadi F, Naseri R, Lesanpezeshki M. Relationship of serum magnesium levels and other metabolic indices in renal transplant recipients receiving cyclosporine. Tehran Univ Med J 2008; 66(7): 492-7. [In Persian].

Thakur V, Kumar R, Dhawan IK. Correlation between serum magnesium and blood cyclosporine A concentrations in renal transplant recipients. Ann Clin Biochem 2002; 39(Pt 1): 70-2.

Vannini SD, Mazzola BL, Rodoni L, Truttmann AC, Wermuth B, Bianchetti MG, et al. Permanently reduced plasma ionized magnesium among renal transplant recipients on cyclosporine. Transpl Int 1999; 12(4): 244-9.

Noursadeghi E, Ghasemi A, Faraji F, Zahedi Asl S. Magnesium deficiency and the role of oral magnesium on plasma glucose and insulin levels in diabetic rats. Iran J Diabetes Lipid Disord 2009; 7(4): 355-361. [In Persian].
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.