دوره 38، شماره 566: هفته دوم اردیبهشت ماه 1399:121-128

بررسی تغییرات پروفایل‌ چربی در بیماران در طی یک سال پس از شروع دیالیز صفاقی

شیوا صیرفیان , پویا طباطبایی

DOI: 10.22122/jims.v38i566.12173

چکیده


مقدمه: نارسایی ‌مزمن‌کلیوی به نقص غیر قابل‌ برگشت عملکرد کلیه اطلاق می‌شود که سیر پیش‌رونده‌ دارد و در نهایت، بیشتر این موارد، به دیالیز منجر می‌شوند. مطالعات نشان داده‌اند که این بیماران، به مرور ممکن ‌است با اختلالات پروفایل چربی مواجه شوند. به همین منظور، مطالعه‌ی ‌حاضر با هدف ارزیابی علل‌ مؤثر بر تغییرات پروفایل‌ چربی این بیماران طی یک سال انجام شد.

روش‌ها: در مطالعه‌ی ‌مقطعی‌ حاضر، 251 نفر از بیماران دیالیز ‌صفاقی که پرونده‌های آن‌ها در طی سال‌های 98-1397 در بایگانی بیمارستان ‌الزهرای (س) اصفهان موجود بود، به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. اطلاعات دموگرافیک و پروفایل‌چربی این بیماران شامل کلسترول ‌تام (Total cholesterol یا TCH)، لیپوپروتئین با تراکم پایین (Low density lipoprotein یا LDL)، لیپوپروتیئن با تراکم ‌بالا (High density lipoprotein یا HDL)، تری‌گلیسیرید (Triglyceride یا TG) و قند خون در سه‌ مقطع زمانی در ابتدای‌ شروع‌ دیالیز، 6 ماه و یک سال پس از شروع‌ دیالیز ثبت شدند و مورد تجزیه ‌و ‌تحلیل قرار ‌گرفتند.

یافته‌ها: تغییرات پروفایل‌ چربی و تری‌گلیسیرید این بیماران در طی یک سال دیالیز، قابل‌ ملاحظه و معنی‌دار بود (050/0 > P). در بررسی عوامل مؤثر بر آن‌ها، مشخص ‌شد که جنسیت، ارتباط‌ مستقیم و معنی‌داری بر تمامی متغیرهای لیپیدمی ارزیابی ‌شده، داشته ‌است (001/0 > P). علاوه بر آن، افزایش سطح هموگلوبین، همراهی و ارتباط‌مستقیم و معنی‌داری بر افزایش LDL، TCH و TG داشت (001/0 > P). قند خون نیز ارتباط معنی‌داری با افزایش TCH (040/0 = P) و TG (014/0 = P) داشت. در نهایت، محلول ‌دیالیز دکستروز 5/2 درصد بر افزایش TCH (035/0 = P) و دکستروز 25/4 درصد بر افزایش LDL (040/0 = P) تأثیر مستقیم و معنی‌داری داشت.

نتیجه‌گیری: بر طبق نتایج مطالعه‌ی ‌حاضر، پروفایل‌ چربی بیماران تحت‌ دیالیز‌ صفاقی، نوسانات ‌معنی‌داری داشت که از جمله مهم‌ترین عوامل مرتبط با آن نوع محلول ‌دیالیز، قند خون و سطح هموگلوبین بود.


واژگان کلیدی


کلسترول ‌تام؛ لیپوپروتئین با تراکم ‌کم؛ لیپوپروتیئن با تراکم ‌بالا؛ تری‌گلیسیرید؛ دیالیز‌ صفاقی

تمام متن:

PDF

مراجع


Shorecki K, Green J, Brenner BM. Chronic renal failure. In: Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, editors. Harrison’s principles of internal medicine. 16th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2005. p. 1653-63.

Davison SN. End-of-life care preferences and needs: Perceptions of patients with chronic kidney disease. Clin J Am Soc Nephrol 2010; 5(2): 195-204.

Mehrotra R, Chiu YW, Kalantar-Zadeh K, Bargman J, Vonesh E. Similar outcomes with hemodialysis and peritoneal dialysis in patients with end-stage renal disease. Arch Intern Med 2011; 171(2): 110-8.

Naini AE, Keyvandarian N, Mortazavi M, Taheri S, Hosseini SM. Effect of Omega-3 fatty acids on blood pressure and serum lipids in continuous ambulatory peritoneal dialysis patients. J Res Pharm Pract 2015; 4(3): 135-41.

Baradaran A. Beyond mineral metabolism, the bright immunomodulatory effect of vitamin D in renal disease. J Nephropharmacol 2012; 1(2): 17-8.

Rouhi H, Ganji F. Effects of N-acetyl cysteine on serum lipoprotein (a) and proteinuria in type 2 diabetic patients. J Nephropathol 2013; 2(1): 61-6.

Yamamoto S, Yancey PG, Ikizler TA, Jerome WG, Kaseda R, Cox B, et al. Dysfunctional high-density lipoprotein in patients on chronic hemodialysis. J Am Coll Cardiol 2012; 60(23): 2372-9.

Helal I, Smaoui W, Hamida FB, Ouniss M, Aderrahim E, Hedri H, et al. Cardiovascular risk factors in hemodialysis and peritoneal dialysis patients. Saudi J Kidney Dis Transpl 2010; 21(1): 59-62.

de Moraes TP, Fortes PC, Ribeiro SC, Riella MC, Pecoits-Filho R. Comparative analysis of lipid and glucose metabolism biomarkers in non-diabetic hemodialysis and peritoneal dialysis patients. J Bras Nefrol 2011; 33(2): 173-9.

Bredie SJ, Bosch FH, Demacker PN, Stalenhoef AF, van Leusen R. Effects of peritoneal dialysis with an overnight icodextrin dwell on parameters of glucose and lipid metabolism. Perit Dial Int 2001; 21(3): 275-81.

Tanaka Y, Matsuyama T, Ishikura K, Hataya H, Ikeda M, Honda M. Cholesterol ester transfer protein in children on peritoneal dialysis. Perit Dial Int 2004; 24(3): 281-6.

Zhe XW, Gao F, Nie HG, Tian XK, Chen W, Liu HW, et al. Increased dialysate levels of phospholipids containing unsaturated fatty acid are associated with increased peritoneal transport rate. Am J Nephrol 2008; 28(6): 1007-13.

Chaudhary K, Khanna R. Biocompatible peritoneal dialysis solutions: Do we have one? Clin J Am Soc Nephrol 2010; 5(4): 723-32.

Blake PG, Bargman JM, Brimble KS, Davison SN, Hirsch D, McCormick BB, et al. Clinical practice guidelines and recommendations on peritoneal dialysis adequacy 2011. Perit Dial Int 2011; 31(2): 218-39.

Monfared A, Orangpour R, Mousavian Roushan Zamir SA, Aghajani Nargesi D. Reasons of chronic renal failure in hemodialysis patients in Guilan Province. J Guilan Univ Med Sci 2003; 12(46): 76-83. [In Persian].

Latha K, Varma A. Pre and post dialysis variations in serum lipid profile among end stage renal disease patients. J Clin Diagn Res 2018; 12(9): BC05-BC09.

Tsubakihara Y, Nishi S, Akiba T, Hirakata H, Iseki K, Kubota M, et al. 2008 Japanese Society for Dialysis Therapy: Guidelines for renal anemia in chronic kidney disease. Ther Apher Dial 2010; 14(3): 240-75.

Sniderman AD, Sloand JA, Li PK, Story K, Bargman JM. Influence of low-glucose peritoneal dialysis on serum lipids and apolipoproteins in the IMPENDIA/EDEN trials. J Clin Lipidol 2014; 8(4): 441-7.

Phukan RR, Goswami RK. Unusual dyslipidemia in patients with chronic kidney diseases. J Clin Diagn Res 2017; 11(1): BC01-BC04.

Yang WL, Zhu XY, Zhu N, Su CY, Han QF, Wang T, et al. What's the optimal lipids level for dialysis patients? A cohort study from a chinese dialysis center in a university hospital. PLoS One 2016; 11(12): e0167258.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.