دوره 30، شماره 187: هفته اول تیر ماه 1391

تأثیر یک دوره‌ی برنامه‌ی بازتوانی بر عملکرد سیستولی و توده‌ی بطن چپ در بیماران پس از سکته‌ی قلبی

فاطمه بساطی, مهدی کارگرفرد, معصومه صادقی, الهیار گلابچی, رضا روزبهانی

چکیده


مقدمه: تأثیر مثبت برنامه‌های بازتوانی ورزشی در بیماران قلبی در تحقیقات مختلف به اثبات رسیده است، اگر چه بهبود در عملکرد سیستولی و جلوگیری از فرآیند ریمودلینگ در نتیجه‌ی این برنامه جای بحث و تحقیق دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر 8 هفته برنامه‌ی بازتوانی بر عملکرد سیستولی و توده‌ی بطن چپ در بیماران مبتلا به سکته‌ی قلبی بود.

روش‌ها: بدین منظور تعداد 29 نفر بیمار مبتلا به سکته‌ی قلبی (15 نفر گروه تجربی و 14 نفر گروه شاهد) به مدت 8 هفته هر هفته 3 جلسه و هر جلسه 1 ساعت با شدت 65 تا 85 درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه در برنامه‌ی بازتوانی شرکت کردند. قبل از شروع برنامه‌ی بازتوانی و بعد از آن از بیماران برای ارزیابی عملکرد سیستولی و توده‌ی بطن چپ اکوکاردیوگرافی دو بعدی و M-mode انجام شد. سپس داده‌ها با استفاده از آزمون ANCOVA و Paired-t در سطح آلفای 5 درصد تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد برنامه‌ی بازتوانی بهبود معنی‌داری در شاخص‌های عملکرد سیستولی در بیماران ایجاد کرد. در پایان برنامه‌ی بازتوانی قطر پایان دیاستولی در گروه شاهد نسبت به گروه تجربی افزایش پیدا کرد. در گروه تجربی حجم پایان دیاستولی و حجم پایان سیستولی کاهش معنی‌داری و کسر جهشی و حجم ضربه‌ای به طور افزایش معنی‌داری پیدا کردند. توده‌ی بطن چپ در گروه تجربی کاهش معنی‌دار داشت اما این کاهش در مقایسه با گروه شاهد معنی‌دار نبود.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، به نظر می‌رسد برنامه‌ی بازتوانی قلبی به مدت 8 هفته هر هفته 3 جلسه و هر جلسه 1 ساعت باعث بهبود در عملکرد سیستولی در بیماران مبتلا به سکته قلبی می‌شود و از فرآیند بزرگ شدن قلب جلوگیری می‌کند.

واژگان کلیدی: بازتوانی قلبی، عملکرد سیستولی، توده‌ی بطن چپ، سکته‌ی قلبی


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.