دوره 37، شماره 540: هفته چهارم مهر ماه 1398:1013-1018

مقایسه‌ی فراوانی Blastocystis با روش مستقیم و کشت، در بین متقاضیان دریافت کارت بهداشت در شهر اصفهان سال 1396

سمیه موسوی مبارکه , حسینعلی یوسفی , زهرا غیور نجف‌آبادی

DOI: 10.22122/jims.v37i540.12283

چکیده


مقدمه: Blastocystis در حال حاضر، یکی از شایع‌ترین تک‌یاخته‌های دستگاه گوارش انسان و طیف وسیعی از موجودات می‌باشد. این تک‌یاخته، دارای اشکال و اندازه‌های مختلف می‌باشد. اشکال کوچک آن، ممکن است توسط روش‌های میکروسکوپی تشخیص داده نشود. هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، مقايسه‌ی روش مستقيم با كشت جهت شناسايي انگل Blastocystis در متقاضیان كارت‌هاي بهداشتي بود.

روش‌ها: نمونه‌ی مدفوع 126 نفر از افراد مراجعه کننده برای دریافت کارت بهداشت در شهر اصفهان سال 1396 جمع‌آوری شد. از نمونه‌های مدفوع با استفاده از سرم فیزیولوژی، اسمیری تهیه شد و توسط میکروسکوپ از لحاظ حضور Blastocystis مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، تمامی نمونه‌ها در محیط اختصاصی Blastocystis کشت داده شد. بعد از 4-3 روز، از نمونه‌های کشت اسمیر تهیه و با میکروسکوپ بررسی شد.

یافته‌ها: در روش مستقیم، نمونه‌ی مدفوع 12 نفر (5/9 درصد) و در روش محیط کشت، 23 نفر (3/18 درصد) از لحاظ وجود Blastocystis مثبت شدند. حساسیت و ویژگی روش مستقیم در مقایسه با روش کشت به ترتیب 00/25 و 32/87 برآورد شد. عواملی مانند جنس، سن، میزان تحصیلات، مسافرت و علایم گوارشی ارتباطی با آلودگی نداشت، اما ارتباط معنی‌داری بین نگهداری پرنده و آلودگی به Blastocystis در این افراد مشاهده گردید.

نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که فراوانی آلودگی به Blastocystis در متقاضیان دریافت کارت بهداشت مشابه دیگر اقشار جامعه می‌باشد، اما این افراد، اهمیت بیشتری در انتقال آلودگی دارند. همچنین، مقایسه‌ی روش مستقیم با کشت برای شناسایی انگل Blastocystis نشان می‌دهد روش کشت ارجح می‌باشد.


واژگان کلیدی


Blastocystis؛ محیط کشت؛ حساسیت؛ ویژگی

تمام متن:

PDF

مراجع


Denoeud F, Roussel M, Noel B, Wawrzyniak I, Da SC, Diogon M, et al. Genome sequence of the stramenopile Blastocystis, a human anaerobic parasite. Genome Biol 2011; 12(3): R29.

Ajjampur SS, Tan KS. Pathogenic mechanisms in Blastocystis spp. - Interpreting results from in vitro and in vivo studies. Parasitol Int 2016; 65(6 Pt B): 772-9.

Kurt O, Dogruman AF, Tanyuksel M. Eradication of Blastocystis in humans: Really necessary for all? Parasitol Int 2016; 65(6 Pt B): 797-801.

Tan KS. New insights on classification, identification, and clinical relevance of Blastocystis spp. Clin Microbiol Rev 2008; 21(4): 639-65.

Roberts T, Stark D, Harkness J, Ellis J. Update on the pathogenic potential and treatment options for Blastocystis sp. Gut Pathog 2014; 6: 17.

Lepczynska M, Bialkowska J, Dzika E, Piskorz-Ogorek K, Korycinska J. Blastocystis: How do specific diets and human gut microbiota affect its development and pathogenicity? Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2017; 36(9): 1531-40.

Badparva E, Ezatpour B, Mahmoudvand H, Behzadifar M, Behzadifar M, et al. Prevalence and genotype analysis of Blastocystis hominis in Iran: A systematic review and meta-analysis. Arch Clin Infect Dis 2017; 12(1): e36648.

Li LH, Zhou XN, Du ZW, Wang XZ, Wang LB, Jiang JY, et al. Molecular epidemiology of human Blastocystis in a village in Yunnan province, China. Parasitol Int 2007; 56(4): 281-6.

Leelayoova S, Rangsin R, Taamasri P, Naaglor T, Thathaisong U, Mungthin M. Evidence of waterborne transmission of Blastocystis hominis. Am J Trop Med Hyg 2004; 70(6): 658-62.

Andiran N, Acikgoz ZC, Turkay S, Andiran F. Blastocystis hominis--an emerging and imitating cause of acute abdomen in children. J Pediatr Surg 2006; 41(8): 1489-91.

Tan TC, Suresh KG, Smith HV. Phenotypic and genotypic characterisation of Blastocystis hominis isolates implicates subtype 3 as a subtype with pathogenic potential. Parasitol Res 2008; 104(1): 85-93.

Mohamadi J, Hallaj Zadeh J, Rostami M, Mirahmadi H, Bahrami F, Shafiei R, et al. Identification of Blastocystis sp subtypes from human using 18s rRNA in northwest of Iran. Armaghane-danesh 2019; 23(6): 737-47. [In Persian].

Heydari-Hengami M, Hamedi Y, Najafi-Asl M, Sharifi-Sarasiabi K. Prevalence of intestinal parasites in food handlers of Bandar Abbas, southern Iran. Iran J Public Health 2018; 47(1): 111-8.

Moosavi A, Haghighi A, Mojarad EN, Zayeri F, Alebouyeh M, Khazan H, et al. Genetic variability of Blastocystis sp. isolated from symptomatic and asymptomatic individuals in Iran. Parasitol Res 2012; 111(6): 2311-5.

Santos HJ, Rivera WL. Comparison of direct fecal smear microscopy, culture, and polymerase chain reaction for the detection of Blastocystis sp. in human stool samples. Asian Pac J Trop Med 2013; 6(10): 780-4.

Roberts T, Barratt J, Harkness J, Ellis J, Stark D. Comparison of microscopy, culture, and conventional polymerase chain reaction for detection of blastocystis sp. in clinical stool samples. Am J Trop Med Hyg 2011; 84(2): 308-12.

Stensvold CR, Suresh GK, Tan KS, Thompson RC, Traub RJ, Viscogliosi E, et al. Terminology for Blastocystis subtypes--a consensus. Trends Parasitol 2007; 23(3): 93-6.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.