دوره 38، شماره 562: هفته دوم فروردین ماه 1399:24-30

شیوع سوء استفاده‌ی مواد مخدر در بین متقاضیان ازدواج در شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در بین سال‌های 96-1392

رضا خدیوی , علی عجمی , اصغر حیدریان

DOI: 10.22122/jims.v38i562.12386

چکیده


مقدمه: در ایران، متقاضیان ازدواج قبل از جاری شدن صیغه‌ی عقد در دفاتر ثبت ازدواج، لازم است تحت آزمایش غربالگری اجباری از نظر سوء مصرف مواد مخدر، قرار گیرند. هدف از انجام این مطالعه، تعیین فراوانی سوء مصرف مواد مخدر در متقاضیان ازدواج در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود.

روش‌ها: در یک مطالعه‌ی توصیفی، به صورت سرشماری از بانک الکترونیکی داده‌های آزمایشگاهی مربوط به نتایج آزمایش اعتیاد متقاضیان ازدواج، در 22 شهرستان تحت پوشش استان اصفهان در بین سال‌های 96-1392، جمع‌آوری و طبقه‌بندی گردید. داده‌های جمع‌آوری شده مربوط به سوء مصرف مواد در متقاضیان ازدواج، از نظر ترکیبات آمفتامین، مت‌آمفتامین و مورفین (ترکیبات افیونی)، به صورت میاتگین و انحراف معیار، بر حسب جنسیت و نوع مواد مصرفی، در طی یک دوره‌ی 5 ساله مقایسه شدند.

یافته‌ها: فراوانی سوء مصرف مواد مخدر (در هر دو نوع مورفین و ترکیبات آمفتامین)، در هر دو جنس، از مقدار 8/7 در 1000 نفر متقاضی ازدواج در سال 1392 به مقدار 63/9 در 1000 نفر متقاضی ازدواج در سال 1396، افزایش یافته است. فراوانی سوء مصرف مواد در هر دو دسته‌ی مواد مخدر و روان‌گردان، در سال 1396 نسبت به سال 1392، در بین مردان، رشد 13/1 برابری و در بین زنان، رشد 26/3 برابری داشت.

نتیجه‌گیری: در طی این دوره‌ی 5 ساله، میزان شیوع سوء مصرف مواد، در بین متقاضیان ازدواج در استان اصفهان، به خصوص در بین زنان، افزایش پیدا کرده است.


واژگان کلیدی


سوء مصرف مواد؛ مورفین؛ آمفتامین؛ ایران

تمام متن:

PDF

مراجع


National Health Commission of the People's Republic of China. Up-to-date at 24:00 on February 10, the latest situation of epidemic situation of new coronavirus pneumonia [Online]. [cited 2020 Feb 11]; Available from: URL: Http://www.nhc.gov.cn/xcs/yqtb/202002/4a611bc7fa20411f8ba1c8084426c0d4.shtml. [In Chinese].

Angres DH, Bettinardi-Angres K. The disease of addiction: origins, treatment, and recovery. Dis Mon 2008; 54(10): 696-721.

Department of the Counter with Supply. Laboratory Diagnostic Guideline for Opioids and Psychotropic drugs. The Office of Drug Control, Precursors and Psychotropic Control [Online]. [cited 2010 Aug]; Available from: URL: http://health.nkums.ac.ir/Category/19688. [In Persian].

Forouzanfar MH, Sepanlou SG, Shahraz S, Dicker D, Naghavi P, Pourmalek F, et al. Evaluating causes of death and morbidity in Iran, global burden of diseases, injuries, and risk factors study 2010. Arch Iran Med 2014; 17(5): 304-20.

Eskandari S. Afshar M. Alvandi M, Pour-Alajal J, Pourazim Z, Pir-Salehi M, et al. National action plan for prevention and control of non-communicable diseases and the related risk factors in the Islamic Republic of Iran, 2015-2025. 1st ed. Tehran, Iran: Iranian National Committee for NCDs Prevention and Control; 2015. [In Persian].

Ahmadi K, Karambakhsh AR, Mehrazmay AR, Salesi M, NajafiManesh Z. The pattern of drug abuse among soldiers. J Mil Med. 2014; 15(4): 235-43. [In Persian].

Wu LT, McNeely J, Subramaniam GA, Brady KT, Sharma G, VanVeldhuisen P, et al. DSM-5 substance use disorders among adult primary care patients: Results from a multisite study. Drug Alcohol Depend 2017; 179: 42-6.

Melchior M, Chastang JF, Goldberg P, Fombonne E. High prevalence rates of tobacco, alcohol and drug use in adolescents and young adults in France: results from the GAZEL Youth study. Addict Behav 2008; 33(1): 122-33.

Azadi A, Dildy GA, III. Universal screening for substance abuse at the time of parturition. Am J Obstet Gynecol 2008; 198(5): e30-e32.

John WS, Zhu H, Mannelli P, Schwartz RP, Subramaniam GA, Wu LT. Prevalence, patterns, and correlates of multiple substance use disorders among adult primary care patients. Drug Alcohol Depend 2018; 187: 79-87.

Han B, Gfroerer JC, Colliver JD, Penne MA. Substance use disorder among older adults in the United States in 2020. Addiction 2009; 104(1): 88-96.

Redonnet B, Chollet A, Fombonne E, Bowes L, Melchior M. Tobacco, alcohol, cannabis and other illegal drug use among young adults: The socioeconomic context. Drug Alcohol Depend 2012; 121(3): 231-9.

Arvidsson M, Ullah S, Franck J, Dahl ML, Beck O. Drug abuse screening with exhaled breath and oral fluid in adults with substance use disorder. Drug Test Anal 2019; 11(1): 27-32.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.