دوره 30، شماره 182: هفته چهارم اردیبهشت ماه 1391

ارزیابی تأثیر دکاپپتیل بر مورفولوژی و تعداد نورون‌های هرمی هیپوکامپ موش‌های شیمی ‌درمانی شده با سیکلوفسفامید

افسانه نیاکانی, فرح فرخی, امیر توکمه‌چی

چکیده


مقدمه: هورمون گنادوتروپین (GnRH یا Gonadotropin release hormone) اولین هورمون کلیدی تولید مثل است. امروزه از آنالوگ‌های GnRH به طور گسترده‌ای در لقاح آزمایشگاهی و درمان سرطان‌های وابسته به هورمون‌های جنسی ناشی از مواد شیمی‌ درمانی استفاده می‌شود. به همین منظور در تحقیق حاضر تأثیر دکاپپتیل که یک آنالوگ GnRH است، بر نورون‌های ناحیه‌ی هیپوکامپ موش سوری نر بررسی شد.

روش‌ها: در مطالعه‌ی حاضر از 24 سر موش سوری نر با وزن متوسط 5 ± 30 گرم پس از سازش با شرایط آزمایشگاهی استفاده شد. موش‌ها به چهار گروه تقسیم شدند. تیمار اول سیکلوفسفامید با دوز 65 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن و تیمار دوم دکاپپتیل با دوز 05/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن دریافت کردند. درموش‌های تیمار سوم ابتدا دکاپپتیل و پس از 10 روز سیکلوفسفامید با همان دوزها به صورت داخل صفاقی تزریق شد. در گروه شاهد فقط سرم فیزیولوژی استریل به روش مشابه تزریق گردید. یک ماه پس از تزریق، همه‌ی موش‌ها به روش آسان‌کشی، کشته شدند و سپس مغز و ناحیه‌ی هیپوکمپ آن‌ها جدا گردید و پس از تثبیت در فرمالین، از آن‌ها مقاطع بافتی تهیه شد. پس از رنگ‌آمیزی با هماتوكسیلن و ائوزین و پاس با میکروسکوپ نوری ساختمان بافتی هیپوکامپ مورد مطالعه قرار گرفت.

یافته‌ها: نورون‌های ناحیه‌های DG (Dentate Gyrus)، CA1 و CA3 در ناحیه‌ی هیپوکمپ موش‌ها دچار تغییرات بافتی شد. در موش‌های شیمی ‌درمانی شده بیش از 60 درصد نورون‌های ناحیه‌های DG، CA3 و CA1 دچار نکروز شده بودند، در حالی که در موش‌های تیمار شده با دکاپپتیل نکروز نورون‌ها کمتر مشاهده شد.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج مطالعه‌ی حاضر می‌توان نتیجه گرفت که دکاپپتیل ضد آسیب نورونی ناحیه‌ی هیپوکمپ در حیوانات شیمی‌ درمانی شده اثر محافظتی دارد.

واژگان کلیدی: موش سوری، سیکلوفسفامید، دکاپپتیل، شیمی‌ درمانی، نورون‌های هیپوکامپ


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.