دوره 37، شماره 557: هفته اول اسفند ماه 1398:1376-1380

بررسی فراوانی و تعیین فون ‌کنه‌های سخت گوسفندان استان خوزستان در بهار 1397

علیرضا فراهانی , محمد حسین راضی جلالی , حسین حمیدی نجات , محمد رضا تابنده

DOI: 10.22122/jims.v37i557.12458

چکیده


مقدمه: استان خوزستان، از استان‌های مهم کشور در زمینه‌ی پرورش دام می‌باشد. از دیگر سو، آلودگی گوسفندان با کنه‌ها که ناقلین مهم پاتوژن‌های انسانی و دامی هستند، بسیار مهم است. کنه‌ها، می‌توانند به عنوان ناقل برخی انگل‌ها، باکتری‌ها، ویروس‌ها و ریکتزیاها عمل کنند. هدف از انجام این مطالعه، مشخص کردن تنوع کنه‌های آلوده کننده‌ی گوسفندان استان خوزستان بود.

روش‌ها: کنه‌ها در طول فصل بهار 1397 از بدن گوسفندان آلوده از 9 شهرستان استان خوزستان جمع‌آوری شدند. سپس، در اتانول 70 درصد به آزمایشگاه منتقل شدند و زیر لوپ آزمایشگاهی با کلیدهای تشخیص، تعیین جنس و گونه شدند و همچنین، کنه‌ای نر و ماده تفکیک گردیدند.

یافته‌ها: از تعداد 2722 کنه‌ی انتقال یافته به آزمایشگاه، 1552کنه نر و 1170 کنه ماده بودند. در این بین، Hyalomma anatulicum anatulicom 52 درصد، Rhipicephalus sanguineus 30 درصد، Hyalomma anatulicum excavatum 9 درصد، Hyalomma asiaticum asiaticum 8 درصد و Hakea sulcata 1 درصد از کنه‌ها را تشکیل می‌دادند.

نتیجه‌گیری: با توجه به غالب بودن کنه‌های Hyalomma و Rhipicephalus و نقش مشخص و مهم آن‌ها در انتقال عوامل بیماری‌های مهم در منطقه، مطالعات بیشتر در زمینه‌ی کنترل کنه‌ها با رویکرد توجه به تفاوت‌های ژنتیک گونه‌ها توصیه می‌شود.


واژگان کلیدی


کنه؛ خوزستان؛ گوسفند

تمام متن:

PDF

مراجع


Nabian S, Rahbari S, Shayan P, Haddadzadeh HR. Current status of tick fauna in north of Iran. Iran J Parasitol 2007; 2(1):12-7.

Mazloum Z. Ticks of domestic animals in Iran: Geographical distribution, host relation and seasonal activity. J Vet Res 1971 ; 27 (2): 1-32.

Filippova NA, Neronov VM, Farhang-Azad A. Data on ixodid tick fauna (Acarina, Ixodidae) of small mammals in Iran. Ent Obozr1976; 55: 467–479. [In Russian].

Hoogstraal H, Valdez R. Ticks (Ixodoidea) from wild sheep and goats in Iran and medical and veterinary implication. Fieldiana Zool 1980; 6: 1-16.

Telmadarraiy Z, Bahrami A, Vatandoost H. A survey on fauna of ticks in West Azerbaijan Province, Iran. Iran J Public Health. 33(4):65-69.

Razmi GR, Glinsharifodini M, Sarvi S. Prevalence of ixodid ticks on cattle in Mazandaran province, Iran. Korean J Parasitol 2007; 45(4): 307-10.

Rahbari S, Nabian S, Shayan P. Primary report on distribution of tick fauna in Iran. Parasitol Res 2007; 101 Suppl 2: S175-S177.

Bahman Shabestari A, Karimian A. Ixodidae ticks fauna of sbeeps at Qazvin Province. Journal of Veterinary Clinical Research 2011; 2(4): 241-7. [In Persian].

Rahbari S. Studies on some ecological aspects of tick West Azarbidjan, Iran. Journal of Applied Animal Research 1995; 7(2): 189-94.

Hosseini-Chegeni A, Hosseini R, Tavakoli M, Telmadarraiy Z, Abdigoudarzi M. The Iranian Hyalomma (Acari: Ixodidae) with a key to the identification of male species. Persian Journal of Acarology, 2013; 2(3): 503–29.

Tavakoli M. Survey on geographical distribution of ticks in Lorestan province (western Iran) [MSc Thesis]. Tehran, Iran: Tarbiat Modarres University; 1997. [In Persian].

de Vos S, Zeinstra L, Taoufik O, Willadsen P, Jongejan F. Evidence for the utility of the Bm86 antigen from Boophilus microplus in vaccination against other tick species. Exp Appl Acarol 2001; 25(3): 245-61.

Hoghooghi-Rad N, Farazi S, Piazak N. Identification of bovine ixodidae species in Ahwaz area, Iran. Iran J Public Health 1996; 25(1-2): 9-20.

Champour M, Chinikar S, Mohammadi G, Razmi G, Shah-Hosseini N, Khakifirouz S, et al. Molecular epidemiology of Crimean-Congo hemorrhagic fever virus detected from ticks of one humped camels (Camelus dromedarius) population in northeastern Iran. J Parasit Dis 2016; 40(1): 110-5.

Mehravaran A, Moradi M, Telmadarraiy Z, Mostafavi E, Moradi AR, Khakifirouz S, et al. Molecular detection of Crimean-Congo haemorrhagic fever (CCHF) virus in ticks from southeastern Iran. Ticks Tick Borne Dis 2013; 4(1-2): 35-8.

Asadollahi Z, Razi Jalali MH, Alborzi A, Hamidinejat H, Borujeni M, Sazmand A. Study of cattle ixodid ticks in Khoozestan Province, South-West of Iran. Acarina 2014; 22(2): 157-60.

Hossein Baraftabi S. Study on hard ticks in sheep from Eastern-Khouzestan and molecular investigation of Theileria and Babesia in them [MSc Thesis]. Ahvaz, Iran: Shahid Chamran University of Ahvaz; 2015. [In Persian].

Bagheri M. Molecular investigation of Anaplasma phagocytophilum in hard-bodied tickes of Khouzestan province. [MSc Thesis]. Ahvaz, Iran: Shahid Chamran University of Ahvaz; 2016. [In Persian].

Rafyi A, Rak H. Parasitology of arthropods (entomology). Tehran Iran: University of Tehran Press; 1985. [In Persian].

Shemshad M, Shemshad K, Sedaghat MM, Shokri M, Barmaki A, Baniardalani M, et al. First survey of hard ticks (Acari: Ixodidae) on cattle, sheep and goats in Boeen Zahra and Takistan counties, Iran. Asian Pac J Trop Biomed 2012; 2(6): 489-92.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.