دوره 37، شماره 560: هفته چهارم اسفند ماه 1398:1448-1453

بررسی فراوانی ژن‌های سیدروفورهای irp2 و iroN در جدایه‌های بالینی باکتری Escherichia coli مولد عفونت‌های ادراری

فیروزه فراز , محسن میرزایی

DOI: 10.22122/jims.v37i560.12631

چکیده


مقدمه: ژن‌های سیدروفور iroN و irp2 از مهم‌ترین ژن‌های تشدید کننده‌ی عفونت ادراری هستند، اما تا کنون فراوانی و ویژگی‌های این ژن‌ها مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است. این مطالعه، با هدف تعیین شیوع ژن‌های سیدروفور irp2 و iroN جهت ارایه‌ی راهکار مناسبی برای مدیریت مقابله با باکتری‌های حامل ژن پیش‌گفته و نیز تهیه‌ی واکسن انجام شد.

روش‌ها: این مطالعه، یک مطالعه‌ی تجربی است که در سال 1398 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد به انجام رسید. در این مطالعه، 100 نمونه از بیماران مبتلا به عفونت Escherichia coli از آزمایشگاه‌های بالینی سطح شهرستان بروجرد گرفته شد و بعد از شناسایی، DNA به روش جوشاندن استخراج گردید. سپس، Polymerase chain reaction (PCR) با کمک پرایمرهای اختصاصی انجام شد و فراوانی ژن‌های iroN و irp2 در آن‌ها بررسی گردید.

یافته‌ها: بررسی فراوانی ژن‌های سیدروفور در نمونه‌های مورد مطالعه نشان داد 58 نمونه (58 درصد) واجد ژن irp2، بیست و هشت نمونه (28 درصد) واجد ژن iroN، چهار نمونه (4 درصد) واجد هر دو ژن و 10 نمونه (10 درصد) از نظر هر دو ژن، منفی بود.

نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه‌ی حاضر، نشان داد شیوع هر دو ژن‌های سیدروفور irp2 و iroN در نمونه‌های کشت داده شده، بالا بود، اما سیدروفور irp2 از شیوع بالاتری برخوردار است. همچنین، با توجه به شیوع بالای این ژن‌ها در زنان از یک سو و شیوع بالای باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک‌های با طیف گسترده از سوی دیگر، احتمال می‌رود این مطالعه و مطالعات مشابه دیگر می‌تواند مقدمه‌ای برای تهیه‌ی واکسن از شاخص‌های آنتی‌ژنیک سطح باکتری Escherichia coli باشد.


واژگان کلیدی


Escherichia coli؛ عفونت مجاری ادراری؛ سیدروفور؛ واکسن؛ بروجرد

تمام متن:

PDF

مراجع


Brannon JR, Burk DL, Leclerc JM, Thomassin JL, Portt A, Berghuis AM, et al. Inhibition of outer membrane proteases of the omptin family by aprotinin. Infect Immun 2015; 83(6): 2300-11.

Narvaez-Bravo C, Echeverry A, Miller MF, Rodas-Gonzalez A, Brashears MT, Aslam M, et al. Virulence characterization and molecular subtyping of typical and atypical Escherichia coli O157:H7 and O157:H(-) isolated from fecal samples and beef carcasses in Mexico. J Food Prot 2015; 78(2): 264-72.

Johnson JR, Stell AL. Extended virulence genotypes of Escherichia coli strains from patients with urosepsis in relation to phylogeny and host compromise. J Infect Dis 2000; 181(1): 261-72.

Wiles TJ, Dhakal BK, Eto DS, Mulvey MA. Inactivation of host Akt/protein kinase B signaling by bacterial pore-forming toxins. Mol Biol Cell 2008; 19(4): 1427-38.

Crosa JH. Genetics and molecular biology of siderophore-mediated iron transport in bacteria. Microbiol Rev 1989; 53(4): 517-30.

Okeke IN, Scaletsky IC, Soars EH, Macfarlane LR, Torres AG. Molecular epidemiology of the iron utilization genes of enteroaggregative Escherichia coli. J Clin Microbiol 2004; 42(1): 36-44.

Darnton NC, Turner L, Rojevsky S, Berg HC. On torque and tumbling in swimming Escherichia coli. J Bacteriol 2007; 189(5): 1756-64.

Johnson JR. Virulence factors in Escherichia coli urinary tract infection. Clin Microbiol Rev 1991; 4(1): 80-128.

Abdi H A, Rashki A. The phylogenetic study of Uropathogenic Escherichia coli strains in Sistan of Iran. J Birjand Univ Med Sci 2014; 21(3): 385-93. [In Persian].

Safarpourdehkourdi F, Momtaz H, Esmailzade S, Khayyat Khameneie M, Yahaghi E. Detection of virulence factors of Uropathoigenic Escherichia coli isolates from infertile women high vaginal swabs. Iran J Med Microbiol 2014; 7(4): 1-8. [In Persian].

Griebling TL. Urologic diseases in America project: trends in resource use for urinary tract infections in women. J Urol 2005; 173(4): 1281-7.

El Fertas-Aissani R, Messai Y, Alouache S, Bakour R. Virulence profiles and antibiotic susceptibility patterns of Klebsiella pneumoniae strains isolated from different clinical specimens. Pathol Biol (Paris) 2013; 61(5): 209-16.

Koczura R, Kaznowski A. Occurrence of the Yersinia high-pathogenicity island and iron uptake systems in clinical isolates of Klebsiella pneumoniae. Microb Pathog 2003; 35(5): 197-202.

Mokracka J, Koczura R, Kaznowski A. Yersiniabactin and other siderophores produced by clinical isolates of Enterobacter spp. and Citrobacter spp. FEMS Immunol Med Microbiol 2004; 40(1): 51-5.

Paniagua-Contreras GL, Monroy-Perez E, Rodriguez-Moctezuma JR, Dominguez-Trejo P, Vaca-Paniagua F, Vaca S. Virulence factors, antibiotic resistance phenotypes and O-serogroups of Escherichia coli strains isolated from community-acquired urinary tract infection patients in Mexico. J Microbiol Immunol Infect 2017; 50(4): 478-85.

Lavigne JP, Blanc-Potard AB, Bourg G, Moreau J, Chanal C, Bouziges N, et al. Virulence genotype and nematode-killing properties of extra-intestinal Escherichia coli producing CTX-M beta-lactamases. Clin Microbiol Infect 2006; 12(12): 1199-206.

Henderson JP, Crowley JR, Pinkner JS, Walker JN, Tsukayama P, Stamm WE, et al. Quantitative metabolomics reveals an epigenetic blueprint for iron acquisition in uropathogenic Escherichia coli. PLoS Pathog 2009; 5(2): e1000305.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.