دوره 38، شماره 591: هفته سوم آبان ماه 1399:664-669

فراوانی کنه‌های خانواده‌ی Ixodidae ناقل Babesia و تعیین فراوانی آلودگی دام و انسان به Babesia در منطقه‌ی میانکوه استان چهار محال و بختیاری در سال 1396

مینا اسکندری, نادر احمدی, مهران بهادران, حشمت‌اله یوسفی, سید محمد ابطحی

DOI: 10.22122/jims.v38i591.12647

چکیده


مقدمه: منطقه‌ی میانکوه از توابع استان چهار محال و بختیاری است که در آن، دام‌پروری سنتی از رونق بسیاری برخوردار است. Babesiosis، نوعی بیماری انگلی است که اغلب به وسیله‌ی کنه منتقل می‌گردد. با توجه به شیوع بالای کنه‌های سخت در دام‌های این منطقه، امکان وجود Babesiosis در منطقه وجود دارد. هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، بررسی فراوانی کنه‌های خانواده‌ی Ixodidae ناقل Babesia و فراوانی آلودگی دام و انسان به Babesia در این منطقه بود.

روش‌ها: در این بررسی، 205 نمونه‌ی دامی و 160 نمونه‌ی انسانی دریافت و با روش‌های میکروسکوپی و مولکولی بررسی شدند.

یافته‌ها: آلودگی 31 درصد از نمونه‌های دامی به Babesia توسط روش میکروسکوپیک تأیید شد. سپس، تمامی نمونه‌های مثبت با روش مولکولی مورد بررسی قرار گرفتند که آلودگی 6/65 درصد از نمونه‌ها به Babesia ovis تأیید گردید. همچنین، 12/13 درصد از نمونه‌های انسانی آلوده به جنس Babesia بودند که آلودگی 3/33 درصد نمونه‌ها به گونه‌ی Ovis توسط روش مولکولی تأیید شد. جهت تأیید نمونه‌های منفی تعدادی از نمونه‌های دامی و انسانی به صورت تصادفی انتخاب و توسط روش مولکولی مورد بررسی قرار گرفتند که منفی بودن تمام آن‌ها توسط روش مولکولی نیز تأیید شد. جنس و گونه‌ی کنه‌های صید شده نیز توسط کلید تشخیص ریخت‌شناسی انجام شد. تمام گونه‌های صید شده Rhipicephalus sanguineus بودند.

نتیجه‌گیری: با توجه به فراوانی عفونت Babesia در دام‌های این منطقه، با تشخیص صحیح و درمان به موقع، می‌توان از گسترش این بیماری در منطقه جلوگیری کرد.


واژگان کلیدی


کنه؛ Babesia؛ دام؛ انسان؛ ایران

تمام متن:

PDF

مراجع


Rasouli S, Hoghoughirad N, Davoudi J, Ahari H. Studies on sheep tick fauna and their seasonal population variations in Azarbayejan-e-Qarbi Province. Journal of New Agricultural Science 2008; 3(9): 33-8. [In Persian].

Tavassoli M, Haji-Ghahremani S. Identification of Babesia spices and tick infestation in sheep in Ardabil. Journal of Veterinary Research 2004; 59(1): 9-12. [In Persian].

Azizi HR, Pourjafar M, Ayati Sajzeei H. prevalence of sheep babesiosis during spring and summer 2003 in Lenjan- Isfahan. Iranian Veterinary Journal 2005; 9(11): 67-75. [In Persian].

Rahbari P. Investigating the contamination of tick in livestock farms in the surrounding villages of Urmia [Research Project]. Tehran, Iran: University of Tehran; 1985. p. 20-25. [In Persian].

Abdigoudarzi M. Detection of naturally infected vector ticks (Acari: Ixodidae) by different species of Babesia and Theileria agents from three different enzootic parts of Iran. J Arthropod Borne Dis 1970; 7(2): 164-72.

Noaman V, Jahangirnezhad AA, Nabinezhad A. A study on prevalence and identification of Babesia spp. in immigrant sheep and goats and nomadic people of Isfahan province. Pajouhesh-Va-Sazandegi 2005; 18(2): 35-41. [In Persian].

Dehkordi ZS, Zakeri S, Nabian S, Bahonar A, Ghasemi F, Noorollahi F, et al. Molecular and biomorphometrical identification of ovine babesiosis in Iran. Iran J Parasitol 2010; 5(4): 21-30.

Razmi GR, Naghibi A, Aslani MR, Dastjerdi K, Hossieni H. An epidemiological study on Babesia infection in small ruminants in Mashhad suburb, Khorasan province, Iran. Small Rumin Res 2003; 50(1): 39-44.

Seidabadi M, Razmi G, Naghibi A. Molecular detection of Babesia spp in sheep and vector ticks in North Khorasan province, Iran. Iranian Journal of Veterinary Medicine 2014; 8(1): 35-9. [In Persian].

Habela M, Reina D, Nieto C, Navarrete I. Antibody response and duration of latent infection in sheep following experimental infection with Babesia ovis. Vet Parasitol 1990; 35(1): 1-10.

Yeruham I, Handani A, Galker F, Rosen S, Schlien J. A field study of haemoparasites in two flocks of sheep in Israel. Isr J Vet Med 1992; 47(3): 107-11.

Papadopoulos B, Brossard M, Perie NM. Piroplasms of domestic animals in the Macedonia region of Greece. 3. Piroplasms of small ruminants. Vet Parasitol 1996; 63(1-2): 67-74.

Sayin F, Dyncer S, Karaer Z, Cakmak A, Yukary BA, Eren H, et al. Status of the tick-borne diseases in sheep and goats in Turkey. Parassitologia 1997; 39(2): 153-6.

Ferrer D, Castella J, Gutierrez JF, Lavin S, Marco I. Seroprevalence of Babesia ovis in mouflon sheep in Spain. J Wildl Dis 1998; 34(3): 637-9.

Rjeibi MR, Gharbi M, Mhadhbi M, Mabrouk W, Ayari B, Nasfi I, et al. Prevalence of piroplasms in small ruminants in North-West Tunisia and the first genetic characterisation of Babesia ovis in Africa. Parasite 2014; 21: 23.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.