دوره 30، شماره 199: هفته اول مهرماه 1391

بررسی فراوانی نسبی آنتی‌‌بادی محافظت كننده‌ی هپاتیت A در بیماران مبتلا به هپاتیت B یا C مزمن در استان اصفهان

پریسا شعاعی, لاله زیدآبادی نژاد, بهروز عطائی, آناهیتا بابک, زری نخودیان, مجید یاران, مریم فروغی‌فر, نازیلا کساییان

چکیده


مقدمه: نتایج برخی از مطالعات نشان داده است که عفونت با ویروس هپاتیت A (Hepatitis A virus یا HAV) در بیماران مبتلا به بیماری‌های کبدی مزمن عوارض جدی‌تری ایجاد می‌نماید. با این وجود در مورد وضعیت ایمنی بیماران مبتلا به هپاتیت B (Hepatitis B virus یا HBV) یا
هپاتیت C (Hepatitis C virus یا HCV) مزمن نسبت به این ویروس و عوامل خطرساز آن در استان اصفهان اطلاع دقیقی در دسترس نیست..

روش‌ها: این مطالعه بر روی 168 بیمار مبتلا به هپاتیت C یا هپاتیت B مزمن بین سال‌های 1385 تا 1386 صورت گرفته است. بیماران بر اساس نوع ویروس و ژنوتیپ HCV، سن، جنس، تعداد افراد خانواده، سابقه‌ی اعتیاد تزریقی و میزان تحصیلات طبقه‌بندی شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون Logistic regression صورت گرفت.

یافته‌ها: از میان 168 بیمار، 162 نفر (4/96 درصد) HAV IgG Ab مثبت ارزیابی شدند. ارتباط ژنوتیپ‌های HCV و سروپوزیتیوینی HAV در بیماران معنی‌دار ارزیابی شد (001/0 > P). بین سایر عوامل خطر و سروپوزیتیویتی HAV، ارتباط معنی‌داری دیده نشد.

نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع سرمی بالای HAV در میان بیماران مبتلا به هپاتیت B یا C، واکسیناسیون عمومی در این افراد ضروری نمی‌باشد، اما به نظر می‌رسد به مطالعات بیشتر جهت اجرای برنامه‌ی دقیق و منسجم واکسیناسیون موارد HAV Ab منفی نیاز است.

واژگان کلیدی: هپاتیت B، هپاتیت C، بیماری‌های مزمن کبدی، هپاتیت A


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.