دوره 38، شماره 566: هفته دوم اردیبهشت ماه 1399:129-134

مقایسه‌ی نسبت محیط دور گردن به فاصله‌ی بین مجرای گوش خارجی تا لبه‌ی فوقانی مانوبریوم با معیار Cormack-Lehane

مجید زمانی , محمد نصر اصفهانی , سعید امیرصدری

DOI: 10.22122/jims.v38i566.12766

چکیده


مقدمه: شكست براي حفظ راه هوايي بعد از القای بيهوشي عمومي و یا در بیماران Multiple trauma که نیازمند احیای راه هوایی و یا اکسیژن‌رسانی هستند، يكي از علل شايع مرگ و مير و معلوليت مي‌باشد. از این رو، مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی ارتباط نسبت اندازه‌گیری محیط دور گردن به فاصله‌ی بین مجرای گوش خارجی تا لبه‌ی فوقانی مانوبریوم، در مقایسه با معیار Cormack-Lehane در بیماران تحت لارنگوسکوپی انجام شد.

روش‌ها: این مطالعه، از نوع توصیفی- مقطعی (Cross-sectional) بود که در آن، محیط دور گردن بیماران از محل برآمدگی غده‌ی تیروئید و فاصله‌ی بین مجرای گوش خارجی تا لبه‌ی فوقانی مانوبریوم بر حسب سانتی‌متر تعیین شد و از تقسیم محیط دور گردن به فاصله‌ی پیش‌گفته، شاخص مورد نظر محاسبه شد. در مرحله‌ی بعد، با استفاده از معیار Cormack-Lehane، درجه‌بندی نمای حنجره بررسی و با شاخص بررسی شده مقایسه گردید.

یافته‌ها: در این مطالعه، 18 بیمار (65/15 درصد) لارنگوسکوپی سخت و 97 بیمار (35/84 درصد) لارنگوسکوپی آسان داشتند. مساحت زیر نمودار Receiver operating characteristic (ROC) بین 6/0-5/0 قرار داشت که از عدد 6/0 کمتر بود. از این رو، شاخص مورد مطالعه، معیار مناسبی برای سنجش سختی لارنگوسکوپی نبود و با انتخاب تصادفی، تفاوتی نداشت (255/0 = P).

نتیجه‌گیری: به طور کلی، نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان داد که نسبت محیط دور گردن به فاصله‌ی کانال خارجی گوش تا مانوبریوم، نمی‌تواند به عنوان یک جایگزین مناسب برای معیار Cormack-Lehane جهت پیش‌بینی لوله‌گذاری مشکل مورد استفاده قرار گیرد.


واژگان کلیدی


لارنگوسکوپی؛ لوله‌گذاری تراشه؛ گردن

تمام متن:

PDF

مراجع


Larson C, Mund A, Leon S, Privette A, Eriksson E. 1770: Anesthesia management parameters associated with decreasing respiratory compliance. Crit Care Med 2020; 48(1): 859.

Ellard L, Wong DT. Preoperative airway evaluation. Curr Anesthesiol Rep 2020; 10(1): 19-27.

Giovannitti JA. Periodontal airway management strategies. In: Giovannitti J, editor. Moderate sedation and emergency medicine for periodontists. Cham, Switzerland: Springer International Publishing; 2020. p. 45-52.

Sreekantha DK, Saldanha RS, Krishnappa JG, Mehandale SG, Carmel Glen RR, Prajna MK. Predicting difficulties in Mask Ventilation using Machine Learning techniques. Proceedings of the 2019 IEEE International Conference on Distributed Computing, VLSI, Electrical Circuits and Robotics (DISCOVER); 2019 Aug 11-12; Manipal, India.

Banavasi A, Hegde H. Prediction of difficult airway: comparison between individual predictor with combination of pre-operative predictors. Int J Sci Res 2019; 8(12): 1-3.

Khan ZH, Mohammadi M, Rasouli MR, Farrokhnia F, Khan RH. The diagnostic value of the upper lip bite test combined with sternomental distance, thyromental distance, and interincisor distance for prediction of easy laryngoscopy and intubation: A prospective study. Anesth Analg 2009; 109(3): 822-4.

Huh J, Shin HY, Kim SH, Yoon TK, Kim DK. Diagnostic predictor of difficult laryngoscopy: The hyomental distance ratio. Anesth Analg 2009; 108(2): 544-8.

Samsoon GL, Young JR. Difficult tracheal intubation: A retrospective study. Anaesthesia 1987; 42(5): 487-90.

Honarmand A, Kheirabadi D, Safavi MR, Taghaei M, Golshani NM. Comparison of the acromio-axillosuprasternal notch index with five anatomical indices for the prediction of difficult laryngoscopy and intubation. Eur J Anaesthesiol 2019; 36(7): 542-4.

Cook TM. A new practical classification of laryngeal view. Anaesthesia 2000; 55(3): 274-9.

Patel B, Khandekar R, Diwan R, Shah A. Validation of modified Mallampati test with addition of thyromental distance and sternomental distance to predict difficult endotracheal intubation in adults. Indian J Anaesth 2014; 58(2): 171-5.

Lundstrom LH, Moller AM, Rosenstock C, Astrup G, Wetterslev J. High body mass index is a weak predictor for difficult and failed tracheal intubation: a cohort study of 91,332 consecutive patients scheduled for direct laryngoscopy registered in the Danish Anesthesia Database. Anesthesiology 2009; 110(2): 266-74.

Cordovani D, Russell T, Wee W, Suen A, Cooper RM. Measurement of forces applied using a Macintosh direct laryngoscope compared with a Glidescope video laryngoscope in patients with predictors of difficult laryngoscopy: A randomised controlled trial. Eur J Anaesthesiol 2019; 36(3): 221-6.

Yildiz TS, Korkmaz F, Solak M, Toker K, Erciyes N, Bayrak F, et al. Prediction of difficult tracheal intubation in Turkish patients: A multi-center methodological study. Eur J Anaesthesiol 2007; 24(12): 1034-40.

Maeda A, Fujita N, Nagasaka Y. Respiratory and Airway Considerations in Obstetric Patients. Current Anesthesiology Reports 2019; 9(1): 48-54.

Honarmand A, Safavi MR. Prediction of difficult laryngoscopy in obstetric patients scheduled for Caesarean delivery. Eur J Anaesthesiol 2008; 25(9): 714-20.

Brodsky JB, Lemmens HJ, Brock-Utne JG, Vierra M, Saidman LJ. Morbid obesity and tracheal intubation. Anesth Analg 2002; 94(3): 732-6.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.