دوره 38، شماره 571: هفته سوم خرداد ماه 1399:245-251

اثر افزوده‌ی سیپروفلوکساسین 2 درصد به صورت موضعی بر تزریق داخل ضایعه‌ی گلوکانتیم در درمان لیشمانیوز پوستی

محمدجواد یزدان‌پناه , نغمه زابلی‌نژاد , الهه اندخشیده , وحید مشایخی قویونلو , امید رجبی

DOI: 10.22122/jims.v38i571.12789

چکیده


مقدمه: سالک یک بیماری اندمیک در ایران و به ویژه شهر مشهد است که درمان معمول آن گلوکانتیم می‌باشد. با توجه به دردناک بودن این تزریق و عوارض جانبی آن به خصوص در کودکان، نیاز به درمانی با حداقل عوارض جانبی، تجویز آسان و کارایی مطلوب حس می‌گردد. از این رو، مطالعه‌ی حاضر با هدف درمان سالک با سیپروفلوکساسین موضعی همراه با گلوکانتیم داخل ضایعه و مقایسه‌ی آن با گلوکانتیم داخل ضایعه به تنهایی انجام شد.

روش‌ها: این مطالعه، به صورت کارآزمایی بالینی بر روی مبتلایان به سالک مراجعه کننده به بیمارستان‌های قایم و امام رضا (ع) انجام شد. مبتلایان پس از تأیید تشخیص به دو گروه تقسیم شدند. گروه مورد تحت درمان با فرم موضعی سیپروفلوکساسین لیپوزومی دو بار در روز همراه با تزریق هفته‌ای یک بار گلوکانتیم داخل ضایعه و گروه شاهد تحت درمان با تزریق گلوکانتیم هفته‌ای یک بار به مدت 8 هفته قرار گرفتند. به منظور بررسی میزان بهبودی ضایعات، میزان کاهش اندوراسیون در پایان هفته‌ی هشتم و 6 هفته پس از پایان درمان بررسی گردید.

یافته‌ها: میانگین درصد بهبودی (کاهش اندازه‌ی ضایعه به میزان بیشتر یا مساوی 75 درصد اندازه‌ی ابتدایی ضایعه) 45 روز پس از اتمام دوره‌ی درمان تفاوت معنی‌داری بین دو گروه نداشت (410/0 = P). مقایسه‌ی زمان بهبودی ضایعات در دو گروه نیز تفاوت معنی‌داری را نشان نداد (050/0 = P).

نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این مطالعه، استفاده‌ی هم‌زمان سیپروفلوکساسین موضعی به همراه تزریق گلوکانتیم داخل ضایعه، تأثیری بر میزان و سرعت بهبودی ضایعه‌ی جلدی لیشمانیوز ندارد.


واژگان کلیدی


لیشمانیوز جلدی؛ لیشمانیا تروپیکا، گلوکانتیم، سیپروفلوکساسین

تمام متن:

PDF

مراجع


Kadir MA, Aswad HS, Al-Samarai AM, Al-Mula GA. Comparison between the efficacy of ivermectin and other drugs in treatment of cutaneous leishmaniasis. Iraqi J Vet Sci 2009; 23(Suppl.2): 175-180.

Asilian A, Sadeghinia A, Faghihi G, Momeni A. Comparative study of the efficacy of combined cryotherapy and intralesional meglumine antimoniate (Glucantime) vs. cryotherapy and intralesional meglumine antimoniate (Glucantime) alone for the treatment of cutaneous leishmaniasis. Int J Dermatol 2004; 43(4): 281-3.

Wrone DA. Clinical dermatology: A color guide to diagnosis and therapy. JAMA 2012; 307(14): 1534.

Zijlstra EE, el-Hassan AM. Leishmaniasis in Sudan. Post kala-azar dermal leishmaniasis. Trans R Soc Trop Med Hyg 2001; 95(Suppl 1): S59-S76.

Al Hamdi K, Awad AH, Moker HM. Evaluation of intralesional 0.2% ciprofloxacin as a treatment for cutaneous leishmaniasis. East Mediterr Health J 2010; 16(1): 89-93.

Inceboz T, Inceboz U, Ozturk S. Comparative in vitro cytotoxic effects of ornidazole, metronidazole and ciprofloxacin against Trichomonas vaginalis trophozoites. J Chemother 2004; 16(5): 459-62.

Arshad AR, Arshad A. Intralesional ciprofloxacin for cutaneous leishmaniasis: Comparison with meglumine antimoniate. Pak J Med Sci 2011; 27: 566-8.

Romero IC, Saravia NG, Walker J. Selective action of fluoroquinolones against intracellular amastigotes of Leishmania (Viannia) panamensis in vitro. J Parasitol 2005; 91(6): 1474-9.

Slappendel RJ, Teske E. The effect of intravenous or subcutaneous administration of meglumine antimonate (Glucantime) in dogs with leishmaniasis. A randomized clinical trial. Vet Q 1997; 19(1): 10-3.

Slappendel RJ. Prizewinning paper Jubilee Competition: Canine leishmaniasis. Vet Q 1988; 10(1): 1-16.

Longstaffe JA, Guy MW. Canine leishmaniasisUnited Kingdom update. J Small Anim Pract 1986; 27(10): 663-71.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.