دوره 30، شماره 183: هفته اول خرداد ماه 1391

تأثیر ماساژ بر وزن‌گیری و یرقان نوزادان ترم مبتلا به هیپربیلی‌روبینمی

مهدی بصیری مقدم, كوكب بصیری مقدم, مجتبی کیان‌مهر, عالیه جمعه‌زاده, فریده داودی

چکیدهمقدمه: ماساژ به عنوان یكی از درمان‌های تكمیلی شناخته شده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر پنج روز ماساژ مادر بر وزن‌گیری و میزان بیلی‌روبین سرم نوزادان ترم مبتلا به هیپربیلی‌روبینمی انجام شد.

روش‌ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی بود که بر روی 34 نوزاد ترم مبتلا به هیپربیلی‌روبینمی با وزن موقع تولد 4000-2500 گرم و سطح بیلی‌روبین سرم 24-13 میلی‌گرم در دسی‌لیتر در بخش اطفال بیمارستان 22 بهمن گناباد صورت گرفت. نوزادان به روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند و به صورت تخصیص تصادفی به دو گروه شاهد شامل 16 نوزاد و درمان شامل 18 نوزاد تقسیم گردیدند. 25 نوزاد تا آخر مطالعه باقی ماندند. مداخله شامل ماساژ و حركات پاسیو اعضا، به مدت پنج روز به طور روزانه بود که طی سه دوره‌ی پانزده دقیقه‌ای در شروع سه ساعت متوالی برای نوزادان گروه درمان انجام گرفت. میزان وزن‌گیری و بیلی‌روبین نوزادان در دو گروه مداخله و شاهد مقایسه گردید. داده‌ها پس از جمع‌آوری با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 14 و آزمون‌های Student-t و Fisher’s exact تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: متوسط وزن‌گیری روزانه‌ی گروه مداخله در طول مطالعه 08/28 گرم و گروه شاهد 83/15 گرم بود که تفاوت آماری معنی‌داری بین آن‌ها نبود (14/0 = P). میانگین سطح بیلی‌روبین سرم در بدو پذیرش (روز اول قبل از مداخله) برای گروه مداخله 12/2 ± 89/17 و برای گروه شاهد
46/2 ± 87/17 میلی‌گرم در دسی‌لیتر بود كه از نظر آماری اختلاف معنی‌داری نداشت (98/0 = P) و دو گروه همگن بودند. لیكن میانگین بیلی‌روبین سرم در روز چهارم مداخله برای گروه مداخله 30/1 ± 92/9 و برای گروه شاهد 25/1 ± 97/11 میلی‌گرم در دسی‌لیتر بود كه این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار بود ( 001/0 > P).

نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد ماساژ در مدت پنج روز نمی‌تواند باعث تفاوت آماری معنی‌داری در وزن‌گیری نوزادان شود، اما بر كاهش سطح بیلی‌روبین سرم در نوزادان مبتلا به هیپربیلی‌روبینمی تحت درمان با فوتوتراپی مؤثر است.

واژگان کلیدی: ماساژ، نوزاد، هیپربیلی‌روبینمی، وزن‌گیری


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.