دوره 38، شماره 596: هفته چهارم آذر ماه 1399:776-782

بررسی مقایسه‌ای خصوصیات درد شکمی بعد از اعمال جراحی باریاتریک با دو تکنیک Roux-en-Y Gastric Bypass و One-Anastomosis Gastric Bypass با رویکرد لاپاروسکوپی در بیماران مبتلا به چاقی مفرط

محمدرضا زارعی , مژگان جوکار , نگین لارتی , محمد قاسم بندی , فرشته برادران فرد , بهروز کلیدری , حمید مللی

DOI: 10.22122/jims.v38i596.12933

چکیده


مقدمه: این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه‌ی خصوصیات درد شکمی بعد از اعمال جراحی چاقی با دو تکنیک Laparoscopic one-anastomosis gastric bypass (LOAGB) و Laparoscopic roux-en-Y gastric bypass (LRYGB) در بیماران مبتلا به چاقی مفرط، انجام شد.

روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی آینده‌نگر، بر روی 114 بیمار مبتلا به چاقی مفرط کاندیدای جراحی باریاتریک انجام شد. بیماران با روش نمونه‌گیری در دسترس و تداومی در یکی از دو گروه LOAGB و LRYGB قرار گرفتند. خصوصیات درد شکمی بیماران دو گروه در بازه‌های زمانی معین (1، 2، 10، 20، 30 و 90 روز بعد از عمل جراحی) با استفاده از پرسش‌نامه‌ی McGill pain questionnaire، بررسی و مقایسه شد.

یافته‌ها: فراوانی درد شدید شکمی در گروه LOAGB در زمان 48 ساعت بعد از عمل جراحی به طور معنی‌داری (050/0 > P) بیشتر از گروه LRYGB بود. بیشترین محل توزیع درد در 5 بازه‌ی زمانی اول در دو گروه در ربع تحتانی چپ شکم بود. فراوانی توصیف درد مبهم در 2 و 10 روز پس از عمل جراحی در گروه LOAGB به طور معنی‌داری بیشتر از LRYGB بود. فراوانی الگوی درد دوره‌ای نیز در 2، 10 و 20 روز پس از عمل جراحی در گروه LOAGB به طور معنی‌داری بیشتر از LRYGB بود.

نتیجه‌گیری: هیچ تفاوت معنی‌داری در فراوانی بروز درد شکمی و توزیع آن در بین دو گروه LOAGB و LRYGB وجود ندارد. با این وجود، تصمیم‌گیری قطعی در خصوص انتخاب تکنیک جراحی باریاتریک به منظور مواجهه با درد شکمی کمتر، به مطالعه‌ی بیشتری نیاز دارد.


واژگان کلیدی


درد شکمی؛ جراحی باریاتریک؛ چاقی؛ بای‌پس معده؛ لاپاروسکوپی

تمام متن:

PDF

مراجع


Carbajo MA, Luque-de-Leon E, Jimenez JM, Ortiz-de-Solorzano J, Perez-Miranda M, Castro-Alija MJ. Laparoscopic one-anastomosis gastric bypass: Technique, results, and long-term follow-up in 1200 patients. Obes Surg 2017; 27(5): 1153-67.

Kraljevic M, Delko T, Kostler T, Osto E, Lutz T, Thommen S, et al. Laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass versus laparoscopic mini gastric bypass in the treatment of obesity: study protocol for a randomized controlled trial. Trials 2017; 18(1): 226.

Rutledge R. The mini-gastric bypass: Experience with the first 1,274 cases. Obes Surg 2001; 11(3): 276-80.

Lessing Y, Pencovich N, Khatib M, Meron-Eldar S, Koriansky J, Abu-Abeid S. One-anastomosis gastric bypass: First 407 patients in 1 year. Obes Surg 2017; 27(10): 2583-9.

Kassir R, Blanc P, Lointier P, Breton C, Debs T, Tiffet O. Laparoscopic revision of an omega loop gastric bypass to treat afferent loop syndrome. Obes Surg 2015; 25(10): 1976-8.

Pierik AS, Coblijn UK, de Raaff CAL, van Veen RN, van Tets WF, van Wagensveld BA. Unexplained abdominal pain in morbidly obese patients after bariatric surgery. Surg Obes Relat Dis 2017; 13(10): 1743-51.

Greenstein AJ, O'Rourke RW. Abdominal pain after gastric bypass: suspects and solutions. Am J Surg 2011; 201(6): 819-27.

Simoni AH, Ladebo L, Christrup LL, Drewes AM, Johnsen SP, Olesen AE. Chronic abdominal pain and persistent opioid use after bariatric surgery. Scand J Pain 2020; 20(2): 239-51.

Melzack R. The short-form McGill Pain Questionnaire. Pain 1987; 30(2): 191-7.

Eidy M, Pazouki A, Raygan F, Ariyazand Y, Pishgahroudsari M, Jesmi F. Functional abdominal pain syndrome in morbidly obese patients following laparoscopic gastric bypass surgery. Arch Trauma Res 2014; 3(1): e13110.

Hawkins W, Maheswaran I. The management of bariatric surgery complications. Surgery (Oxford) 2019; 37(10): 595-9.

Lewis KD, Takenaka KY, Luber SD. Acute abdominal pain in the bariatric surgery patient. Emerg Med Clin North Am 2016; 34(2): 387-407.

Banicek J, Butcher D. Acute pain management following Roux-en-Y gastric bypass surgery. Nurs Stand 2011; 25(18): 35-40.

Mahawar KK, Jennings N, Brown J, Gupta A, Balupuri S, Small PK. "Mini" gastric bypass: systematic review of a controversial procedure. Obes Surg 2013; 23(11): 1890-8.

Georgiou C, Demetriou N, Pallaris T, Theodosopoulos T, Katsouyanni K, Polymeneas G. Is the routine use of drainage after elective laparoscopic cholecystectomy justified? A randomized trial. J Laparoendosc Adv Surg Tech A 2011; 21(2): 119-23.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.