دوره 38، شماره 571: هفته سوم خرداد ماه 1399:237-244

ارتباط تابلوی بالینی سکته‌ی قلبی حاد با جنسیت در بیماران بستری شده در بیمارستان‌های آموزشی شهر اصفهان

حمید صانعی , الهه صانعی , آزاده رهنما, علی کمال

DOI: 10.22122/jims.v38i571.12985

چکیده


مقدمه: سکته‌ی قلبی حاد، از شایع‌ترین علل مرگ و میر است که با تظاهرات مختلف بالینی همراه است و در مواردی سبب عدم شناسایی به موقع افراد می‌شود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی ارتباط تابلوی بالینی سکته‌ی قلبی حاد با جنسیت در بیماران بستری شده در بیمارستان‌های آموزشی شهر اصفهان بود.

روش‌ها: این مطالعه، بر روی 500 بیمار مبتلا به سکته‌ی قلبی حاد (142 زن و 358 مرد) انجام گرفت. پس از اخذ رضایت از بیماران و ثبت اطلاعات دموگرافیک، علایم بالینی و شکایات هنگام مراجعه در بیماران ثبت شد. آزمون‌های 2χ و t جهت مقایسه‌ی داده‌ها استفاده شد.

یافته‌ها: در مطالعه‌ی حاضر، مشخص شد که سن بروز سکته‌ی قلبی در مردان کمتر می‌باشد (001/0 > P). در این مطالعه، مصرف سیگار (001/0 > P) و اعتیاد (001/0 > P) در مردان بیشتر از زنان بود؛ در حالی که بیماری‌های زمینه‌ای مؤثر بر بروز علایم سکته‌ی قلبی در زنان بیشتر بود (001/0 > P). در هنگام بروز سکته‌ی قلبی، تفاوتی بین میزان بروز درد قفسه‌ی سینه به عنوان شاه کلید تشخیصی سکته‌ی قلبی بین دو جنس دیده نشد، اما علایم غیر اختصاصی در زنان بیشتر از مردان بود (050/0 > P).

نتیجه‌گیری: لازم است علایم غیر اختصاصی به ویژه در بین زنان به طور جدی مد نظر قرار گیرد و اقدامات تشخیصی و درمانی به موقع جهت این گروه به کار گرفته شود.


واژگان کلیدی


سکته؛ جنس؛ علایم

تمام متن:

PDF

مراجع


Jaffe AS. Third universal definition of myocardial infarction. Clin Biochem 2013; 46(1-2): 1-4.

Culic V, Eterovic D, Miric D, Silic N. Symptom presentation of acute myocardial infarction: Influence of sex, age, and risk factors. Am Heart J 2002; 144(6): 1012-7.

Chen W, Woods SL, Puntillo KA. Gender differences in symptoms associated with acute myocardial infarction: A review of the research. Heart Lung 2005; 34(4): 240-7.

Canto AJ, Kiefe CI, Goldberg RJ, Rogers WJ, Peterson ED, Wenger NK, et al. Differences in symptom presentation and hospital mortality according to type of acute myocardial infarction. Am Heart J 2012; 163(4): 572-9.

Culic V, Miric D, Eterovic D. Correlation between symptomatology and site of acute myocardial infarction. Int J Cardiol 2001; 77(2-3): 163-8.

Graham MM, Westerhout CM, Kaul P, Norris CM, Armstrong PW. Sex differences in patients seeking medical attention for prodromal symptoms before an acute coronary event. Am Heart J 2008; 156(6): 1210-6.

Shi H, Li W, Zhou X, Liu X, Liu J, Fan S, et al. Sex differences in prodromal symptoms and individual responses to acute coronary syndrome. J Cardiovasc Nurs 2020. [Epub ahead of print].

Solomon R, Nowak R, Hudson M, Moyer M, Jacobsen G, McCord J. Is duration of symptoms predictive of acute myocardial infarction? Curr Probl Cardiol 2020; 100555. [Epub ahead of print].

McSweeney JC, O'Sullivan P, Cleves MA, Lefler LL, Cody M, Moser DK, et al. Racial differences in women's prodromal and acute symptoms of myocardial infarction. Am J Crit Care 2010; 19(1): 63-73.

Milner KA, Vaccarino V, Arnold AL, Funk M, Goldberg RJ. Gender and age differences in chief complaints of acute myocardial infarction (Worcester Heart Attack Study). Am J Cardiol 2004; 93(5): 606-8.

Coventry LL, Finn J, Bremner AP. Sex differences in symptom presentation in acute myocardial infarction: A systematic review and meta-analysis. Heart Lung 2011; 40(6): 477-91.

Lee SY, Song KJ, Shin SD, Hong KJ. Epidemiology and outcome of emergency medical service witnessed out-of-hospital-cardiac arrest by prodromal symptom: Nationwide observational study. Resuscitation 2020; 150: 50-9.

Ranjbar H, Arab M, Torabi Z, Darya Beygi M, Hakami M. Comparison of chest pain and clinical presentation of acute coronary syndrome in men and women admission on coronary care unit. Annals of Military and Health Sciences Research 2012; 10(2): 125-32. [In Persian].

Sabzevari S, Mohammadallizade S, Bagherian B, Mirzaee F. Comparison of signs and symptoms of myocardial infarction and unstable angina in male and female hospitalized. J Mazandaran Univ Med Sci 2007; 17(57): 42-9. [In Persian].

Tofighian T, Rad M, Heydari A. Comparison of signs and symptoms Presentation in men and women with myocardial infarction in Mashhad hospitals. Med Surg Nurs J 2012; 1(1): e87456.

Sharif Nia SH, Haghdost AA, Nazari R, Rezaie R, Saatsaz S, Seyyedi Andi SJ, et al. Difference in clinical symptoms of myocardial infarction between men and women. Iran J Crit Care Nurs 2011; 4(1): 33-8. [In Persian].

Khan NA, Daskalopoulou SS, Karp I, Eisenberg MJ, Pelletier R, Tsadok MA, et al. Sex differences in prodromal symptoms in acute coronary syndrome in patients aged 55 years or younger. Heart 2017; 103(11): 863-9.

Coventry LL, Finn J, Bremner AP. Sex differences in symptom presentation in acute myocardial infarction: A systematic review and meta-analysis. Heart Lung 2011; 40(6): 477-91.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.