دوره 38، شماره 585: هفته اول مهر ماه 1399:545-550

بررسی اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی در شهرستان اردستان طی سال‌های 97-1391

رشید باروتی اردستانی , صدیقه صابری , ندا ابریشمی, نادر پسته‌چیان

DOI: 10.22122/jims.v38i585.13043

چکیده


مقدمه: استان اصفهان، از کانون‌های مهم لیشمانیوز جلدی می‌باشد. شهرستان اردستان با 93 کانون، یکی از مناطق آلوده‌ی این استان است. این مطالعه، به منظور بررسی روند بیماری طی هفت سال اخیر با توجه به تغییرات زیست محیطی و اکولوژی منطقه‌ی اردستان انجام شد.

روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر، از نوع توصیفی- تحلیلی بود که آزمودنی‌های آن شامل 1278 مورد ثبت شده‌ی فرم حاد بیماری سالک طی سال‌های 97-1391 در مراکز بهداشتی اردستان بودند. اطلاعات بیماران از نظر سن، جنس، محل سكونت، شغل، محل کار، ماه بروز بیماری، مدت ابتلا، تعداد زخم، محل زخم‌ها، ملیت، نوع تشخیص و تاریخ بروز، در چك لیست‌های مربوط وارد شد.

یافته‌ها: بیشترین فراوانی نسبی لیشمانیوز، در بین جوانان 29-20 ساله‌ی اردستانی با 4/38 درصد و کمترین آن در روستاهای زواره با میزان 0/5 درصد مشاهده شد. بروز لیشمانیوز جلدی در مردان نسبت به زنان، ساکنین بومی نسبت به مهاجرین و شهرنشینان نسبت به روستاییان به طور معنی‌داری بیشتر بود. از نظر شغلی نیز بیشترین فراوانی مربوط به گروه «خانه‌دار/ بی‌کار» بود. کودکان، نوجوانان و جوانان، بیشترین توزیع فراوانی ابتلا را به خود اختصاص دادند. میزان بروز در اردستان، 2/1 در هر هزار نفر گزارش شد.

نتیجه‌گیری: میزان بروز لیشمانیوز جلدی در شهرستان اردستان طی سال‌های 96-1391 روند رو به کاهش داشته است که این امر، می‌تواند به دلایلی نظیر اقدامات کنترلی ناقل و مخزن این بیماری باشد. با این وجود، افزایش بروز بیماری در سال 1397 در این منطقه، نشان دهنده‌ی اهمیت این بیماری بومی از نظر بهداشت عمومی است.


واژگان کلیدی


اپیدمیولوژی؛ لیشمانیوز؛ بروز؛ اردستان؛ ایران

تمام متن:

PDF

مراجع


- Zahirnia A, Moradi A, Norozi NA, Bathaii SJN, Erfani H, Moradi A. Epidemiological survey of cutaneous leishmaniasis in Hamadan Province (2002-2007). Avicenna J Clin Med 2009; 16(1): 43-7. [In Persian].

- Nilforoushzadeh MA, Shirani-Bidabadi L, Hosseini SM, Fadaei-Nobari R, Jaffary F. The epidemiology of cutaneous leishmaniasis in Isfahan Province, Iran, during 2001-2011. J Isfahan Med Sch 2015; 32(315): 2241-51. [In Persian].

- Doroodgar A, Mahbobi S, Nemetian M, Sayyah M, Doroodgar M. An epidemiological study of cutaneous leishmaniasis in Kashan (2007-2008). Koomesh 2009; 10(3): 177-84. [In Persian].

- Mirzaei A, Rouhani S, Parvizi P. Detection and determination of Leishmania parasite in reservoir hosts of Leishmaniasis in Isfahan province using routine laboratory methods and molecular tools. J Ilam Univ Med Sci 2014; 22(1): 7-15. [In Persian].

- Nejati J, Mojadam M, Hanafi Bojd AA, Keyhani A, Habibi Nodeh F. An epidemiological study of Cutaneous leishmaniasis in Andimeshk (2005-2010). J Ilam Univ Med Sci 2014; 21(7): 94-101. [In Persian].

- Zahraei Ramezani A. Assessment of cutaneous leishmaniasis in the Isfahan (vector, reservoir, gent) [MSc Thesis]. Tehran, Iran: School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences; 1992. [In Persian].

- Nilforoushzadeh MA, Shirani Bidabadi L, Hosseini S M, Fadaei Nobari R, Jaffary F. cutaneous leishmaniasis in Isfahan province, Iran, during 2001-2011. J Skin Stem Cell 2014; 1(2): e23303.

- Saberi S, Hejazi SH, Jafari R, Bahadoran M, Akbari M, Soleymanifard S, et al. The cutaneous leishmaniasis reservoirs in northern Baraan Region of Isfahan, Iran. J Isfahan Med Sch 2013; 31(253): 1497-507. [In Persian].

- Ahmadi N, Ghafarzadeh M, Jalali G, Hjolami P. An epidemiological study of cutaneous leishmaniasis with emphasis on incidence rate in Kashan, Isfahan Province. J Ilam Univ Med Sci 2013; 21(2): 1-9. [In persian].

- Jafarnezhad A, Jamshidi F, Dehghan A. Evaluation of cutaneous leishmaniasis in the City of Lamerd in 2004-2014. Med J Mashad Univ Med Sci 2017; 60(1): 376-82. [In Persian].

- Saeed Firoozabadi M, Karami K. Epidemiological study of cutaneous leishmaniasis in Ghir and Karzin County during 2009 to 2014. J Prev Med 2017; 3(4): 16-25. [In Persian].

- Namrodi J, Ajemaein V, Soleymani M, Taheri M, Hosseini SS, Moghateli M. Epidemiological study of cutaneous leishmaniasis in Khash city from 2008 to 2014. Pajouhan Scientific Journal 2016; 14(2): 1-7. [In Persian].

- Saberi S, Zamani A, Motamedi N, Nilforoushzadeh MA, Jaffary F, Rahimi E, et al. The knowledge, attitude, and prevention practices of students regarding cutaneous leishmaniasis in the hyperendemic region of the Shahid Babaie Airbase. Vector Borne Zoonotic Dis 2012; 12(4): 306-9.

- Arvin AA, Mozafari G, NoruzBagheri J. Investigating the relationship between leishmaniasis out break and climatic parameters in the eastern region of Isfahan. Journal of Natural Environmental Hazards 2013; 2(3): 43-60. [In Persian].

- Mirzaie F, Eslami G, Yosefi MH, Pestehchian N. Molecular identification of Leishmania isolates obtained from patients suspected as having cutaneous leishmaniasis referred to reference laboratories from Yazd province in central Iran. Adv Biomed Res 2013; 2: 92.

- Zabihi H. The number of patients with leishmaniasis in Ardestan. IRNA 2018 [Online]. [cited 2018 Apr 30]; Available from: URL: https://www.irna.ir/news/82902014/

- Saghafipour A, Rassi Y, Abai M R. Fauna and monthly activity of sand flies at cutaneous leishmaniaisis focus in Ghanavat district, Qom province (2012). J Ilam Univ Med Sci 2013; 21(3): 64-71. [In Persian].
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.