دوره 38، شماره 590: هفته دوم آبان ماه 1399:642-648

مراقبت خانواده‌محور و انتقال بین بیمارستانی نوزادان پرخطر

مهسا مقدری , یداله زاهدپاشا , ثریا خفری , افسانه ارزانی

DOI: 10.22122/jims.v38i590.13151

چکیده


مقدمه: انتقال ایمن بین بیمارستانی نوزاد پرخطر، بخشی از مراقبت‏های بیمارستانی است. با توجه به میزان بالای انتقال بین بیمارستانی و اهمیت حضور خانواده به عنوان عنصر اصلی در مراقبت از شیرخوار (مراقبت خانواده‌محور)، این مطالعه با هدف بررسی میزان اجرای مراقبت خانواده‌محور حین انتقال بین بیمارستانی نوزادان پرخطر انجام شد.

روش‌ها: در این پژوهش توصیفی- مقطعی، 150 نفر از والدین نوزادان منتقل شده از بیمارستان‏های استان به Neonatal intensive care unit (NICU) ی تنها مرکز فوق تخصصی کودکان در مازندران و 150 نفر از اعضای تیم انتقال این نوزادان در سال 1397 به روش غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسش‌نامه‌ی پژوهشگر ساخته در خصوص اجرای اصول مراقبت خانواده‌محور 12 گویه‌ای برای والدین و 8 گویه‌ای اعضای تیم انتقال (با پاسخ‌های دو گزینه‌ای بلی و خیر با امتیاز صفر و یک) جمع‌آوری و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.

یافته‌ها: ميزان اجرای مراقبت خانواده‌محور حین انتقال نوزاد از نظر 132 نفر (88 درصد) اعضای تیم انتقال و همچنین، از منظر 100 نفر (7/66 درصد) از والدین مطلوب بود که اختلاف این دو دیدگاه از نظر آماری معنی‌دار بود (001/0 = P). در مقابل، 30 نفر (20 درصد) از والدین، 91 نفر (7/60 درصد) از اعضای تیم انتقال اذعان داشتند که امکان برقراری تماس پوستی حین و قبل انتقال نوزاد برای والدین وجود داشت که این عدم برابری پاسخ‌ها در گروه والدینی و تیم انتقال معنی‌دار بود (001/0 = P).

نتیجه‌گیری: از دیدگاه بیشتر اعضای تیم انتقال و والدین، مراقبت خانواده‌محور حین انتقال بین بیمارستانی در حد مطلوب اجرا می‏شود، اما از منظر هر دو گروه، تماس پوستی والدین و نوزاد در حد مطلوب فراهم نمی‌گردد. از این رو، آموزش بیشتر در این زمینه، ضروری به نظر می‌رسد.


واژگان کلیدی


مراقبت؛ خانواده‌محور؛ پرستاری؛ انتقال بیمار؛ نوزاد؛ پرخطر؛ بخش مراقبت‏های ویژه‌ی نوزادان

تمام متن:

PDF

مراجع


Verklan MT, Walden M. core curriculum for neonatal intensive care nursing. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2015. p. 21-42.

Kliegman RM, Stanton BF, Geme JS, Schor NF. Nelson textbook of pediatrics. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2015. p. 3888.

Veronica RM, Gallo LL, Medina DR, Gutiérrez MT, Mancilla JLS, Amezcua MM, et al. Safe neonatal transport in the state of Jalisco: Impact of the S.T.A.B.L.E. program on morbidity and mortality. Bol Med Hosp Infant Mex 2011; 68(1): 31-5.

Martin RJ, Fanaroff AA, Walsh MC. Fanaroff and Martin's neonatal-perinatal medicine: Diseases of the fetus and infant. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2015.

Ratnavel N. Evaluating and improving neonatal transport services. Early Hum Dev 2013; 89(11): 851-3.

Kendall AB, Scott PA, Karlsen KA. The S.T.A.B.L.E.(R) Program: The evidence behind the 2012 update. J Perinat Neonatal Nurs 2012; 26(2): 147-57.

Valizadeh L, Zamanzadeh V, Mohammadi E, Arzani A. Continuous and multiple waves of emotional responses: Mother's experience with a premature infant. Iran J Nurs Midwifery Res 2014; 19(4): 340-8.

Bellini S. Postresuscitation care and pretransport stabilization of newborns using the principles of STABLE transport. Nurs Womens Health 2015; 19(6): 533-6.

Mullaney DM, Edwards WH, DeGrazia M. Family-centered care during acute neonatal transport. Adv Neonatal Care 2014; 14(Suppl 5): S16-S23.

Aagaard H, Hall EOC, Ludvigsen MS, Uhrenfeldt L, Fegran L. Parents' experiences of neonatal transfer. A meta-study of qualitative research 2000-2017. Nurs Inq 2018; 25(3): e12231.

Reid S, Bredemeyer S, Chiarella M. Integrative review of parents' perspectives of the nursing role in neonatal family-centered care. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2019; 48(4): 408-17.

Kleberg A, Hellstrom-Westas L, Widstrom AM. Mothers' perception of Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) as compared to conventional care. Early Hum Dev 2007; 83(6): 403-11.

Rowe J, Jones L. Facilitating transitions. Nursing support for parents during the transfer of preterm infants between neonatal nurseries. J Clin Nurs 2008; 17(6): 782-9.

Joyce CN, Libertin R, Bigham MT. Family-centered care in pediatric critical care transport. Air Med J 2015; 34(1): 32-6.

van Manen M. Carrying: Parental experience of the hospital transfer of their baby. Qual Health Res 2012; 22(2): 199-211.

Duritza K. Neonatal transport- a family support module. Newborn Infant Nurs Rev 2009; 9(4): 212-8.

Serlachius A, Hames J, Juth V, Garton D, Rowley S, Petrie KJ. Parental experiences of family-centred care from admission to discharge in the neonatal intensive care unit. J Paediatr Child Health 2018; 54(11): 1227-33.

Cooper LG, Gooding JS, Gallagher J, Sternesky L, Ledsky R, Berns SD. Impact of a family-centered care initiative on NICU care, staff and families. J Perinatol 2007; 27(Suppl 2): S32-S37.

Cornette L. Transporting the sick neonate. Current Paediatrics 2004; 14(1): 20-5.

Borimnejad L, Ansari K, Tatarpour P, Haghani H. Studying high risk newborn intra-hospital transport in neonatal intensive care unit (NICU). Iran J Crit Care Nurs 2013; 6(3): 199-206. [In Persian].

Rasti M, Aliabadi FF, Shafarodi N, Rafiee F, Kalani M. Specification of the educational needs of parents with premature infants admitted to neonatal intensive care unit. J Mod Rehabil 2014; 8(4): 21-9. [In Persian].

Mundy CA. Assessment of family needs in neonatal intensive care units. Am J Crit Care 2010; 19(2): 156-63.

Aftyka A, Rybojad B. Specialised transport of neonates–who, when, how, and why? J Public Health Nurs Med Rescue 2016; 3: 15-9.

Mosher SL. The art of supporting families faced with neonatal transport. Nurs Womens Health 2013; 17(3): 198-209.

Xu XJ, Li LN, Wu WY. Importance of stabilization of the neonatal transport network in critically ill neonates. J Int Med Res 2019; 47(8): 3737-44.

Mirlashari J, Brown H, Fomani FK, de SJ, Zadeh TK, Khoshkhou F. The challenges of implementing family-centered care in NICU from the perspectives of physicians and nurses. J Pediatr Nurs 2020; 50: e91-e98.

Gould JB, Danielsen BH, Bollman L, Hackel A, Murphy B. Estimating the quality of neonatal transport in California. J Perinatol 2013; 33(12): 964-70.

Cockcroft S. How can family centred care be improved to meet the needs of parents with a premature baby in neonatal intensive care? J Neonatal Nurs 2012; 18(3): 105-10.

Amintavakol M, Nourian M, Rassooli M, Baghestani A. The study of comparison of baby care during transfer to other medical centers with favorable conditions in selected hospitals of Kurdistan University of Medical Sciences. Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty 2016; 2(1): 1-11. [In Persian].
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.