دوره 29، شماره 154: هفته دوم آبان ماه 1390:1341-1346

تعداد و حجم پلاک‌های دمیلینه ممکن است پاسخ به درمان بیماران اسکلروز مولتیپل را پیش‌گویی نماید

علی حکمت نیا, مسعود اعتمادی فر, امیر حسین قضاوی, فرزانه حکمت نیا, امیر رضا رادمرد, سید محمد امیر شاه کرمی

چکیده


مقدمه: اثر اینترفرون بتا در درمان اسکلروز مولتیپل (Multiple sclerosis یا MS) عود و بهبود یابنده (remitting–Relapsing) ثابت شده است، اما تمام بیماران به این درمان پاسخ نمی‌دهند. هدف این مطالعه، بررسی تغییرات تعداد و حجم پلاک‌های دمیلینه شده به عنوان مارکرهای مکمل برای پاسخ به درمان یک سال پس از درمان با اینترفرون بتا (IFN-β) توسط تصویر برداری رزونانس مغناطیسی (MRI یا Magnetic resonance imaging) بود.

روش‌ها: 41 بیمار مبتلا به MS که پیش از این تحت درمان قرار نگرفته بودند، انتخاب شدند و تحت درمان IFN-β-1α قرار گرفتند. MRI مغز قبل از درمان و سپس یک سال پس از درمان گرفته شد و تعداد پلاک‌ها (NP یا Number of plaques) و حجم پلاک‌ها (VP یا Volume of plaques) تعیین شدند. معیار پاسخ به درمان به لحاظ MRI کاهش حداقل 50 درصد در NP یا VP بود.

یافته‌ها: در بین بیماران پذیرش شده برای مطالعه، کاهش معنی‌داری در میانگین تعداد و حجم پلاک‌ها پس از درمان ملاحظه شد (001/0 > P). ویژگی برای کاهش 50 درصد در تعداد و حجم پلاک‌ها به عنوان دو معیار مجزا یکسان و برابر 100 درصد بود. حساسیت آزمون تعداد پلاک‌ها 5/65 درصد و حساسیت حجم پلاک‌ها 6/90 درصد بود. به علاوه با در نظر گرفتن 10 درصد برای نقطه‌ی برش تعداد پلاک‌ها، حساسیت تعداد پلاک‌ها به عنوان یک معیار با حساسیت حجم پلاک‌ها برابر بود.

نتیجه‌گیری: این داده‌ها پیشنهاد می‌کنند که هم تعداد پلاک‌ها و هم حجم پلاک‌ها می‌توانند به عنوان دو معیار قابل اعتماد در تصویر برداری MRI جهت برآورد پاسخ به درمان به کار رود، اما حجم پلاک‌ها معیار دقیق‌تری نسبت به تعداد پلاک‌ها است.


واژگان کلیدی


اسکلروز مولتیپل؛ عودکننده- بهبود کننده؛ تصویر برداری رزونانس مغناطیسی؛ اینترفرون بتا؛ حساسیت؛ ویژگی

تمام متن:

PDF

مراجع


Kappos L, Traboulsee A, Constantinescu C, Eralinna JP, Forrestal F, Jongen P, et al. Long-term subcutaneous interferon beta-1a therapy in patients with relapsing-remitting MS. Neurology 2006; 67(6): 944-53.

Grigoriadis N. Interferon beta treatment in relapsing-remitting multiple sclerosis. A review. Clin Neurol Neurosurg 2002; 104(3): 251-8.

Rio J, Comabella M, Montalban X. Predicting responders to therapies for multiple sclerosis. Nat Rev Neurol 2009; 5(10): 553-60.

Barkhof F, Filippi M, Miller DH, Scheltens P, Campi A, Polman CH, et al. Comparison of MRI criteria at first presentation to predict conversion to clinically definite multiple sclerosis. Brain 1997; 120 (Pt 11): 2059-69.

Tintore M, Rovira A, Martinez MJ, Rio J, Diaz-Villoslada P, Brieva L, et al. Isolated demyelinating syndromes: comparison of different MR imaging criteria to predict conversion to clinically definite multiple sclerosis. AJNR Am J Neuroradiol 2000; 21(4): 702-6.

Paty DW, Li DK. Interferon beta-1b is effective in relapsing-remitting multiple sclerosis. II. MRI analysis results of a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. UBC MS/MRI Study Group and the IFNB Multiple Sclerosis Study Group. Neurology 1993; 43(4): 662-7.

Simon JH, Jacobs LD, Campion M, Wende K, Simonian N, Cookfair DL, et al. Magnetic resonance studies of intramuscular interferon beta-1a for relapsing multiple sclerosis. The Multiple Sclerosis Collaborative Research Group. Ann Neurol 1998; 43(1): 79-87.

Li DK, Paty DW. Magnetic resonance imaging results of the PRISMS trial: a randomized, double-blind, placebo-controlled study of interferon-beta1a in relapsing-remitting multiple sclerosis. Prevention of Relapses and Disability by Interferon-beta1a Subcutaneously in Multiple Sclerosis. Ann Neurol 1999; 46(2): 197-206.

Rudick RA, Lee JC, Simon J, Ransohoff RM, Fisher E. Defining interferon beta response status in multiple sclerosis patients. Ann Neurol 2004; 56(4): 548-55.

Sormani MP, Bonzano L, Roccatagliata L, Cutter GR, Mancardi GL, Bruzzi P. Magnetic resonance imaging as a potential surrogate for relapses in multiple sclerosis: a meta-analytic approach. Ann Neurol 2009; 65(3): 268-75.

Rio J, Rovira A, Tintore M, Huerga E, Nos C, Tellez N, et al. Relationship between MRI lesion activity and response to IFN-beta in relapsing-remitting multiple sclerosis patients. Mult Scler 2008; 14(4): 479-84.

Tomassini V, Paolillo A, Russo P, Giugni E, Prosperini L, Gasperini C, et al. Predictors of long-term clinical response to interferon beta therapy in relapsing multiple sclerosis. J Neurol 2006; 253(3): 287-93.

Pozzilli C, Prosperini L, Sbardella E, De GL, Onesti E, Tomassini V. Post-marketing survey on clinical response to interferon beta in relapsing multiple sclerosis: the Roman experience. Neurol Sci 2005; 26(Suppl 4): S174-S178.

Saadatnia M, Etemadifar M, Maghzi AM. Multiple sclerosis in Isfahan, Iran. International Review of Neurobiology 2007; 79: 357-75.

Rio J, Nos C, Tintore M, Tellez N, Galan I, Pelayo R, et al. Defining the response to interferon-beta in relapsing-remitting multiple sclerosis patients. Ann Neurol 2006; 59(2): 344-52.

Gauthier SA, Glanz BI, Mandel M, Tsagkaropoulos A, Neema M, Stankiewicz J, et al. Incidence and factors associated with treatment failure in the CLIMB multiple sclerosis cohort study. J Neurol Sci 2009; 284(1-2): 116-9.

Prosperini L, Gallo V, Petsas N, Borriello G, Pozzilli C. One-year MRI scan predicts clinical response to interferon beta in multiple sclerosis. Eur J Neurol 2009; 16(11): 1202-9.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.