دوره 29، شماره 156: هفته چهارم آبان ماه 1390:1484-1492

بررسی اثر دوزهای مختلف فنتانیل بر كنترل آژیتاسیون ناشی از سندروم حاد محرومیت از مواد مخدر به دنبال مصرف نابجای نالتروكسان

فرزاد قشلاقی, نسترن ایزدی, مهدی معزی

چکیده


مقدمه: اعتیاد به مواد مخدر یكی‌ از مشكلات‌ گریبان‌گیر جوامع كنونی از جمله كشور ما می‌باشدكه‌ باعث‌ ایجاد ناتوانی‌‌های متعددی در عملكرد فرد می‌شود. مصرف نابجای آنتاگونیست‌های مواد مخدر مانند نالتروکسان باعث ایجاد علایم شدید سندروم حاد محرومیت از جمله آژیتاسیون می‌شود. این مطالعه با هدف تعیین دوز مؤثر و كم خطر فنتانیل جهت كنترل آژیتاسیون سندروم حاد محرومیت از مواد مخدر انجام شد.

روش‌ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی بود. 45 بیمار معتاد به مواد مخدر واجد شرایط ورود به مطالعه در سه گروه با دوزهای مختلف فنتانیل (50، 75، 100 میکروگرم) تقسیم شدند و نتایج بر اساس میزان كنترل آژیتاسیون با هم مقایسه شد.

یافته‌ها: میانگین سنی بیماران 3/7 ± 5/30 سال بود. بین سه گروه از نظر اخرین زمان مصرف ماده‌ی مخدر و نالتروكسان، علایم حیاتی بدو ورود تفاوت معنی‌داری مشهود نبود. نمره‌ی بی‌قراری در بیماران با شروع درمان و در طی 9 ساعت بعد، در هر سه گروه به طور معنی‌داری کاهش پیدا کرد (05/0 > P) و روند تغییرات نمره‌ی بی‌قراری در سه گروه نیز با هم تفاوت معنی‌دار داشت (05/0 > P). بیماران دریافت کننده‌ی 100 میکروگرم فنتانیل دچار خواب‌آلودگی شدید شدند.

نتیجه‌گیری: با توجه به این كه تجویز دوز بولوس و نگهدارنده‌ی فنتانیل اثر قابل ملاحظه‌ای بر علایم حیاتی بیمار ندارد و از طرفی نظر به این كه دوز 100 میكروگرم خواب‌آلودگی بیش از حد برای بیمار ایجاد می‌كند دوز 75 و 50 میکروگرم این دارو در كنترل آژیتاسیون سندروم محرومیت حاد مواد مخدر به دنبال مصرف نابجای نالتروکسان توصیه می‌شود.


واژگان کلیدی


فنتانیل؛ نالتروکسان؛ آژیتاسیون؛ سندروم محرومیت از مواد مخدر

تمام متن:

PDF

مراجع


Schievink WI. Intracranial aneurysms. N Engl J Med 1997; 336(1): 1758-9.

Mayberg MR, Okada T, Bark DH. Morphologic changes in cerebral arteries after subarachnoid hemorrhage. Neurosurg Clin N Am 1990; 1(2): 417-32.

Wickman G, Lan C, Vollrath B. Functional roles of the rho/rho kinase pathway and protein kinase C in the regulation of cerebrovascular constriction mediated by hemoglobin: relevance to subarachnoid hemorrhage and vasospasm. Circ Res 2003; 92(7): 809-16.

Torbey MT, Hauser TK, Bhardwaj A, Williams MA, Ulatowski JA, Mirski MA, et al. Effect of age on cerebral blood flow velocity and incidence of vasospasm after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Stroke 2001; 32(9): 2005-11.

Conway JE, Tamargo RJ. Cocaine use is an independent risk factor for cerebral vasospasm after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Stroke 2001; 32(10): 2338-43.

Qureshi AI, Suri MF, Yahia AM, Suarez JI, Guterman LR, Hopkins LN, et al. Risk factors for subarachnoid hemorrhage. Neurosurgery 2001; 49(3): 607-12.

Dalbasti T, Karabiyikoglu M, Ozdamar N, Oktar N, Cagli S. Efficacy of controlled-release papaverine pellets in preventing symptomatic cerebral vasospasm. J Neurosurg 2001; 95(1): 44-50.

Smith WS, Dowd CF, Johnston SC, Ko NU, DeArmond SJ, Dillon WP, et al. Neurotoxicity of intra-arterial papaverine preserved with chlorobutanol used for the treatment of cerebral vasospasm after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Stroke 2004; 35(11): 2518-22.

Ausman JI, Slavin KV, Charbel FT. Commentary to the article "Pupillary changes after intracisternal injection of papaverine" by M. Pritz. Surg Neurol 1994; 41(4): 283.

Bala I, Ghai B, Kumar A, Pratap M. Bilateral pupillary dilatation after intracisternal papaverine application. Anesth Analg 2006; 102(3): 965.

Lang EW, Neugebauer M, Ng K, Fung V, Clouston P, Dorsch NW. Facial nerve palsy after intracisternal papaverine application during aneurysm surgery--case report. Neurol Med Chir (Tokyo) 2002; 42(12): 565-7.

Pritz MB. Pupillary changes after intracisternal injection of papaverine. Surg Neurol 1994; 41(4): 281-2.

Rath GP, Mukta, Prabhakar H, Dash HH, Suri A. Haemodynamic changes after intracisternal papaverine instillation during intracranial aneurysmal surgery. Br J Anaesth 2006; 97(6): 848-50.

Chia RY, Hughes RS, Morgan MK. Magnesium: a useful adjunct in the prevention of cerebral vasospasm following aneurysmal subarachnoid haemorrhage. J Clin Neurosci 2002; 9(3): 279-81.

Dehdashti AR, Mermillod B, Rufenacht DA, Reverdin A, de TN. Does treatment modality of intracranial ruptured aneurysms influence the incidence of cerebral vasospasm and clinical outcome? Cerebrovasc Dis 2004; 17(1): 53-60.

Roos YB, de Haan RJ, Beenen LF, Groen RJ, Albrecht KW, Vermeulen M. Complications and outcome in patients with aneurysmal subarachnoid haemorrhage: a prospective hospital based cohort study in the Netherlands. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2000; 68(3): 337-41.

Liu JK, Tenner MS, Gottfried ON, Stevens EA, Rosenow JM, Madan N, et al. Efficacy of multiple intraarterial papaverine infusions for improvement in cerebral circulation time in patients with recurrent cerebral vasospasm. J Neurosurg 2004; 100(3): 414-21.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.