دوره 30، شماره 205: هفته سوم آبان ماه 1391

مقایسه‌ی تأثیر سالین ‌هایپرتونیک 2/3 درصد و مانیتول 20 درصد برای Relaxation مغز در جراحی تومورهای مغزی

محمدعلی عطاری, حمیدرضا کاظمیان ابیانه

چکیده


مقدمه: فشار داخل مغزی (Intracranial pressure یا ICP) بالا باعث کاهش فشار پرفیوژن مغزی (Cerebral perfusion pressure یا CPP) می‌شود. به علاوه ICP بالا در حین جراحی منجر به هرنیاسیون مغز از محل كرانیوتومی می‌گردد و نیز از دسترسی مناسب جراح در فیلد جراحی ممانعت می‌کند. در این مطالعه اثر سالین هایپرتونیک در کاهش ICP حین جراحی‌ تومورهای مغزی بررسی شد.

روش‌ها: این مطالعه، یک کارآزمایی بالینی آینده‌نگر بود که بر روی بیمارانی که برای جراحی الکتیو تومور مغزی مراجعه ‌کردند، انجام شد. بیماران در دو گروه مانیتول 20 درصد به مقدار 1 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (19 نفر) و سالین ‌هایپرتونیک 2/3 درصد هم حجم مانیتول (20 نفر) قرار گرفتند. ICP توسط کاتتر کار گذاشته شده در بطن جانبی در زمان پایه (برش اسکالپ) و دقایق 20، 30 و 40 اندازه‌گیری شد. همین طور میزان Relaxation مغز توسط جراح با مشاهده و لمس دورا ارزیابی ‌شد. اطلاعات در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16 و با آزمون 2χ تجزیه و تحلیل گردید.

یافته‌ها: میانگین سن دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت (67/0 = P). دو گروه در سطح ASA (American Society of Anesthesiologists) نیز تفاوت معنی‌داری نداشتند (43/0 = P). گروه تحت درمان با سالین‌ هایپرتونیك به طور معنی‌داری Relaxation مغزی بیشتری نسبت به گروه مانیتول داشت (043/0 = P). 20 دقیقه بعد از تزریق در گروه تحت درمان با سالین ‌هایپرتونیك میزان ICP كمتر از گروه تحت درمان با مانیتول بود (001/0 > P). در زمان‌های 30 و 40 دقیقه بعد از تزریق میزان ICP در دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت.

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد سالین‌ هایپرتونیك در Relaxation مغزی در دقایق ابتدای عمل جراحی مؤثرتر از مانیتول باشد. به علاوه سالین هایپرتونیک از نظر هزینه ارزان‌تر است و نسبت به مانیتول باعث احیای سریع‌تر با حجم كمتر، كاهش مقاومت محیطی، افزایش برون‌ده قلب، كاهش التهاب نیز می‌شود.

واژگان کلیدی: سالین‌ هایپرتونیك، Relaxation مغزی، مانیتول، تومورهای مغزی


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.