دوره 29، شماره 172: هفته چهارم اسفند ماه 1390:2855-2864

بهبودی و عوارض ناشی از دو روش درمانی کم تهاجم Trans obturator tape و Supra pubic arc در درمان زنان مبتلا به بی‌اختیاری استرسی ادرار

مهتاب ضرغام, زهرا علامه, سودابه دخانی, فرشید علیزاده, محمد‌هاتف خرمی, محمدحسین ایزدپناهی, فرهاد تدین

چکیده


مقدمه: یکی از مشكلات شایع زنان بی‌اختیاری ادراری استرسی (Stress urinary incontinence یا SUI) است. از میان درمان‌های بی‌اختیاری ادرار جراحی‌های كم آزار (Minimal invasive anti-incontinence surgery) در حال حاضر در بسیاری از نقاط جهان جایگزین روش‌های قبلی جراحی شده‌اند. در ایران استفاده از روش‌های نوین جراحی مانند استفاده از در برای بازگرداندن مجرای ادرار به محل آناتومیک مثل و TOT (Transobturaror tape) محدود به برخی از مراکز دانشگاهی است و اغلب از روش‌های جراحی كلاسیك پیشین مانند Burch ، Marshal marketti و Classic sling در درمان بی‌اختیاری ادراری استفاده می‌گردد. هدف از این مطالعه بررسی مقایسه‌ای بهبودی و عوارض دو روش درمانی TOT و SPARC (Suprapubic ARC) یا TVT (Transvaginal tape) در درمان SUI بود..

روش‌ها: تعداد 146 بیمار مبتلا به بی‌اختیاری ادرار به طور تصادفی تحت عمل جراحی TOT یا SPARC قرار گرفتند.

یافته‌ها: عمل ترمیم پرولاپس قدامی در 43 نفر (7/59 درصد) از گروه SPARC و 29 نفر (2/39 درصد) از گروه TOT انجام شد. میزان بهبودی در دو گروه به ترتیب 90 درصد و93 درصد بود. اختلال در ادرار كردن در 3/11 درصد از بیماران گروه SPARC و 6/17 درصد از بیماران گروه TOT مشاهده شد. درد لگنی و درد کشاله‌ی ران به ترتیب در 2/4درصد و 5/13 درصد از بیماران گروه‌های SPARC و TOT دیده شد ولی تفاوت آماری معنی‌داری نداشت. عوارض التهابی در گروه SPARC به طور معنی‌داری بیشتر بود.

نتیجه‌گیری: به طور کلی میزان بهبودی در دو روش مشابه بود و از نظر عوارض نیز تنها عوارض میان مدت در SPARC به طور معنی‌دار بیشتر بود.


واژگان کلیدی


بی‌اختیاری ادراری؛ Mesh؛ درمان کم تهاجمی

تمام متن:

PDF

مراجع


Ochovski RDM, Carpero FH, Starkman J. Tension free vaginal tape procedures. In: Wein AJ, editor. Campbell-Walsh Urology. 9th ed. Philadelphia: Saunders; 2007. p. 2047-8, 2074-6.

Rackley RR, Abdelmalak JB, Tchetgen MB, Madjar S, Jones S, Noble M. Tension-free vaginal tape and percutaneous vaginal tape sling procedures. Tech Urol 2001; 7(2): 90-100.

Delorme E. Transobturator urethral suspension: mini-invasive procedure in the treatment of stress urinary incontinence in women. Prog Urol 2001; 11(6): 1306-13.

Gandhi S, Abramov Y, Kwon C, Beaumont JL, Botros S, Sand PK, et al. TVT versus SPARC: comparison of outcomes for two midurethral tape procedures. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2006; 17(2): 125-30.

Hodroff MA, Sutherland SE, Kesha JB, Siegel SW. Treatment of stress incontinence with the SPARC sling: intraoperative and early complications of 445 patients. Urology 2005; 66(4): 760-2.

Neuman M. TVT-obturator: short-term data on an operative procedure for the cure of female stress urinary incontinence performed on 300 patients. Eur Urol 2007; 51(4): 1083-7.

Charalambous S, Touloupidis S, Fatles G, Papatsoris AG, Kalaitzis C, Giannakopoulos S, et al. Transvaginal vs transobturator approach for synthetic sling placement in patients with stress urinary incontinence. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2008; 19(3): 357-60.

Barber MD, Kleeman S, Karram MM, Paraiso MF, Walters MD, Vasavada S, et al. Transobturator tape compared with tension-free vaginal tape for the treatment of stress urinary incontinence: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2008; 111(3): 611-21.

David-Montefiore E, Frobert JL, Grisard-Anaf M, Lienhart J, Bonnet K, Poncelet C, et al. Peri-operative complications and pain after the suburethral sling procedure for urinary stress incontinence: a French prospective randomised multicentre study comparing the retropubic and transobturator routes. Eur Urol 2006; 49(1): 133-8.

Viktrup L, Summers KH, Dennett SL. Clinical urology guidelines for initial assessment and treatment of woman with urinary incontinence. Eur Urol Supp 2005; 4(1): 38-45.

Hsiao SM, Chang TC, Lin HH. Risk factors affecting cure after mid-urethral tape procedure for female urodynamic stress incontinence: comparison of retropubic and transobturator routes. Urology 2009; 73(5): 981-6.

Jeffry L, Deval B, Birsan A, Soriano D, Darai E. Objective and subjective cure rates after tension-free vaginal tape for treatment of urinary incontinence. Urology 2001; 58(5): 702-6.

Drutz HP, Alnaif B. Surgical management of pelvic organ prolapse and stress urinary incontinence. Clin Obstet Gynecol 1998; 41(3): 786-93.

Horton TR, Druckenmiller J. Concomitant vaginal surgery with TVT for treatment of female stress incontinence and pelvic support defect. Proceedings of the 27th Scientific Meeting of the Society of Gynecologic Surgons; 2001 Mar 5-7; Lake Buena Vsta, Florida, USA.

Andonian S, St-Denis B, Lemieux MC, Corcos J. Prospective clinical trial comparing Obtape and DUPS to TVT: one-year safety and efficacy results. Eur Urol 2007; 52(1): 245-51.

Andonian S, Chen T, St-Denis B, Corcos J. Randomized clinical trial comparing suprapubic arch sling (SPARC) and tension-free vaginal tape (TVT): one-year results. Eur Urol 2005; 47(4): 537-41.

Darai E, Jeffry L, Deval B, Birsan A, Kadoch O, Soriano D. Results of tension-free vaginal tape in patients with or without vaginal hysterectomy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2002; 103(2): 163-7.

de Leval J. Novel surgical technique for the treatment of female stress urinary incontinence: transobturator vaginal tape inside-out. Eur Urol 2003; 44(6): 724-30.

Buchsbaum GM, Moll C, Duecy EE. True occult bladder perforation during placement of tension-free vaginal tape. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2004; 15(6): 432-3.

Tsivian A, Kessler O, Mogutin B, Rosenthal J, Korczak D, Levin S, et al. Tape related complications of the tension-free vaginal tape procedure. J Urol 2004; 171(2 Pt 1): 762-4.

Bourrat M, Armand C, Seffert P, Tostain J. Complications and medium-term functional results of TVT in stress urinary incontinence. Prog Urol 2003; 13(6): 1358-64.

Grise P, Droupy S, Saussine C, Ballanger P, Monneins F, Hermieu JF, et al. Transobturator tape sling for female stress incontinence with polypropylene tape and outside-in procedure: prospective study with 1 year of minimal follow-up and review of transobturator tape sling. Urology 2006; 68(4): 759-63.

Bruce RG, El-Galley RE, Galloway NT. Paravaginal defect repair in the treatment of female stress urinary incontinence and cystocele. Urology 1999; 54(4): 647-51.

Krauth JS, Rasoamiaramanana H, Barletta H, Barrier PY, Grisard-Anaf M, Lienhart J, et al. Sub-urethral tape treatment of female urinary incontinence--morbidity assessment of the trans-obturator route and a new tape (I-STOP): a multi-centre experiment involving 604 cases. Eur Urol 2005; 47(1): 102-6.

Deval B, Levardon M, Samain E, Rafii A, Cortesse A, Amarenco G, et al. A French multicenter clinical trial of SPARC for stress urinary incontinence. Eur Urol 2003; 44(2): 254-8.

Sharifi-Aghdas F, Ghaderian N. Combined sacramental vagino-Abdominal urethrolysis in the treatment of iatrogenic urinary obstruction due to previous anti incontinence suspension surgery. Proceedings of the 6th Congress of Iranian Urological Association; 2003 Jun 18-21; Tehran, Iran

Spinosa JP, Dubuis PY. Suburethral sling inserted by the transobturator route in the treatment of female stress urinary incontinence: preliminary results in 117 cases. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2005; 123(2): 212-7.

Moran PA, Ward KL, Johnson D, Smirni WE, Hilton P, Bibby J. Tension-free vaginal tape for primary genuine stress incontinence: a two-centre follow-up study. BJU Int 2000; 86(1): 39-42.

Meschia M, Pifarotti P, Bernasconi F, Guercio E, Maffiolini M, Magatti F, et al. Tension-Free vaginal tape: analysis of outcomes and complications in 404 stress incontinent women. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2001; 12(Suppl 2): S24-S27.

Abouassaly R, Steinberg JR, Lemieux M, Marois C, Gilchrist LI, Bourque JL, et al. Complications of tension-free vaginal tape surgery: a multi-institutional review. BJU Int 2004; 94(1): 110-3.

Sanjurjo S, Ben YA, Bonnet P, Andrianne R, de LJ. TVT: Revolutionary treatment of urinary incontinence. Rev Med Liege 2002; 57(12): 765-70.

Duckett JR, Jain S. Groin pain after a tension-free vaginal tape or similar suburethral sling: management strategies. BJU Int 2005; 95(1): 95-7.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.