دوره 29، شماره 167: هفته سوم بهمن ماه 1390

بررسی تمایلات باروری افراد مبتلا به عفونت HIV/AIDS در مراجعین به مراکز مشاوره‌ی بیماری‌های رفتاری دانشگاه‌های علوم پزشكی شهر تهران

شایسته حاجی زاده, سحرناز نجات, سید رضا مجدزاده, مینو محرز, حمیدرضا ستایش, محمد مهدی گویا

چکیده


مقدمه: با گسترش استفاده از داروهای آنتی‌رتروویرال میزان مرگ ناشی از سندرم نقص ایمنی اکتسابی (Acquired immunodeficiency sundrome یا AIDS) کاهش یافته، نیازهای بهداشت باروری در مبتلایان به عفونت HIV (Human immunodeficiency virus) تغییر کرده و اهمیت توجه به آن نیز افزایش یافته است. دسترسی به داروهای آنتی‌رتروویرال برای پیش‌گیری از انتقال عفونت از مادر به فرزند سبب شده است تا این افراد تصمیم به بارداری در آینده بگیرند. هدف از این بررسی، تعیین تمایلات باروری و عوامل مؤثر بر آن در افراد مبتلا به عفونت HIV مراجعه کننده به مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری دانشگاه‌های علوم پزشكی شهر تهران بود..

روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه‌ی توصیفی و مقطعی بود که طی آن 400 نفر از افراد HIV مثبت بررسی شدند. نمونه‌گیری در هر مركز به روش پی در پی تا رسیدن به اندازه‌ی نمونه مورد نظر انجام شد و پرسش‌نامه  به روش مصاحبه تکمیل گردید.

یافته‌ها: بیشترین درصد (60 درصد) نمونه‌های پژوهش، مرد و 40 درصد آن‌ها زن بودند و بیشترین درصد (2/44 درصد) مردان و (3/51 درصد) زنان HIV مثبت در گروه سنی 34-25 سال قرار داشتند، 34 درصد از زنان و 2/44 درصد از مردان تمایل به داشتن فرزند در آینده داشتند. همزمان 4/20 درصد از زنان و 23 درصد از مردانی که از کاندوم استفاده نمی‌کردند، عنوان کردند که برای بارداری اقدام کرده‌اند و علت عدم استفاده از کاندوم را تمایل به بارداری عنوان کردند. آزمون نسبت خطر نشان داد که احتمال تمایل به داشتن فرزند با مرد بودن، همسردار بودن، نداشتن فرزند زنده و داشتن فرزند HIV مثبت ارتباط داشت (05/0 > P) و مدل رگرسیون Logistics نشان داد که تمایل به داشتن فرزند با سن پایین، همسردار بودن، نداشتن فرزند زنده و داشتن فرزند HIV مثبت ارتباط معنی‌داری داشت (05/0 > P).

نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه، اهمیت و لزوم ادغام خدمات بهداشت باروری را در مراكز مشاوره‌ی بیماری‌های رفتاری و آموزش كاركنان بهداشتی شاغل در این مراكز در خصوص این مباحث نشان می‌دهد.

واژگان کلیدی: افراد HIV مثبت، تمایلات باروری، مراکز مشاوره‌ی بیماری‌های رفتاری

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.