دوره 38، شماره 604: هفته چهارم بهمن ماه 1399:936-940

تغییرات متغیرهای ساژیتال اسپاینوپلویک در بیماران تنگی کانال نخاعی کمری پس از لامینکتومی

حمید رضایی , محمدعلی ابویی مهریزی , احسان کیخسروی , مسعود پیش‌جو

DOI: 10.22122/jims.v38i604.13430

چکیده


مقدمه: بیماری تنگی کانال ستون فقرات، شایع‌ترین بیماری دژنراتیو ستون فقرات کمری می‌باشد. ساژیتال ایمبالانس در بیماری‌های دژنراتیو ستون فقرات با بروز ناتوانی و کاهش کیفیت زندگی در ارتباط است. این مطالعه، با هدف بررسی اثر لامینکتومی ستون فقرات کمری بر بهبود شاخص‌های ساژیتال اسپاینوپلویک انجام شد.

روش‌ها: این مطالعه‌ی هم‌گروهی آینده‌نگر در بین سال‌های 98-1395 در بیمارستان قائم و شهید کامیاب مشهد انجام گرفت. بیماران قبل و بعد از عمل جراحی لامینکتومی تحت رادیوگرافی کل ستون فقرات قرار گرفتند و شاخص‌های ساژیتال اسپاینوپلویک در این بیماران اندازه‌گیری شد و تحت واکاوی قرار گرفت. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS و سطح معنی‌داری 050/0 > P مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: تعداد 46 بیمار در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه، 9/11 ± 9/52 سال بود. تعداد 29 نفر (0/63 درصد) مرد و 17 نفر (0/37 درصد) زن بودند. تعداد 28 نفر (9/60 درصد) تحت 3 سطح لامینکتومی و تعداد 18 نفر (1/39 درصد) تحت 4 سطح لامینکتومی قرار گرفتند. فقط تغییرات لوردوز کمری و Sagittal vertical axis (SVA) بعد از عمل جراحی معنی‌دار بود (050/0 > P).

نتیجه‌گیری: تنگی کانال ستون فقرات کمری، باعث اختلال در شاخص‌های ساژیتال بالانس کمری و گلوبال ستون فقرات می‌گردد. با انجام لامینکتومی در چندین سطح مهره‌های کمری، میزان لوردوز و SVA بهبود می‌یابد که این تغییرات، با بهبود ساژیتال ایمبالانس لومبار و گلوبال همراه است.


واژگان کلیدی


لامینکتومی، مهرههای کمری، تنگی کانال نخاعی، انحناهای ستون فقرات

تمام متن:

PDF

مراجع


Mac-Thiong JM, Labelle H, Roussouly P. Pediatric sagittal alignment. Eur Spine J 2011; 20)Suppl 5): 586-90.

Grotle M, Smastuen M, Fjeld O, Grovle L, Helgeland J, Storheim K, et al. Lumbar spine surgery across 15 years: Trends, complications and reoperations in a longitudinal observational study from Norway. BMJ Open 2019; 9(8): e028743.

Schwab F, Dubey A, Gamez L, El Fegoun AB, Hwang K, Pagala M, et al. Adult scoliosis: Prevalence, SF-36, and nutritional parameters in an elderly volunteer population. Spine (Phila Pa 1976) 2005; 30(9): 1082-5.

Jacob CJ, Cardoso IM, Batista JL, Maia TC, Roncaglio B. Spinopelvic parameters evaluation in a Brazilian population sample. Eur J Orthop Surg Traumatol 2015; 25(Suppl 1): S21-S24.

Yukawa Y, Kato F, Suda K, Yamagata M, Ueta T, Yoshida M. Normative data for parameters of sagittal spinal alignment in healthy subjects: An analysis of gender specific differences and changes with aging in 626 asymptomatic individuals. Eur Spine J 2018; 27(2): 426-32.

Chung NS, Jeon CH, Lee HD, Won SH. Measurement of spinopelvic parameters on standing lateral lumbar radiographs: Validity and reliability. Clin Spine Surg 2017; 30(2): E119-E123.

Henneman SA, Antoneli PHL, de Oliveira GC. Pelvic incidence: A fundamental parameter for defining the sagittal balance of the spine. Coluna/Columna 2012; 11(3): 237-9.

Li WS, Li G, Chen ZQ, Wood KB. Sagittal plane analysis of the spine and pelvis in adult idiopathic scoliosis. Chin Med J (Engl) 2010; 123(21): 2978-82.

Kim CH, Chung CK, Park CS, Choi B, Hahn S, Kim MJ, et al. Reoperation rate after surgery for lumbar spinal stenosis without spondylolisthesis: A nationwide cohort study. Spine J 2013; 13(10): 1230-7.

Takahashi K, Miyazaki T, Takino T, Matsui T, Tomita K. Epidural pressure measurements. Relationship between epidural pressure and posture in patients with lumbar spinal stenosis. Spine (Phila Pa 1976) 1995; 20(6): 650-3.

Drummond Filho ML, Risso Neto MI, Lechoczi MA, Cavali PTM, Veiga IG, Zuiani GR, et al. Evaluation of spino-pelvic parameters according to intraoperative position in lumbosacral spine arthrodesis. Coluna/Columna 2013; 12(3): 228-31.

Farrokhi MR, Haghnegahdar A, Rezaee H, Sharifi Rad MR. Spinal sagittal balance and spinopelvic parameters in patients with degenerative lumbar spinal stenosis; a comparative study. Clin Neurol Neurosurg 2016; 151: 136-41.

Gussous Y, Theologis AA, Demb JB, Tangtiphaiboontana J, Berven S. Correlation between lumbopelvic and sagittal parameters and health-related quality of life in adults with lumbosacral spondylolisthesis. Global Spine J 2018; 8(1): 17-24.

Suzuki H, Endo K, Kobayashi H, Tanaka H, Yamamoto K. Total sagittal spinal alignment in patients with lumbar canal stenosis accompanied by intermittent claudication. Spine (Phila Pa 1976) 2010; 35(9): E344-E346.

Ogura Y, Shinozaki Y, Kobayashi Y, Kitagawa T, Yonezawa Y, Takahashi Y, et al. Impact of decompression surgery without fusion for lumbar spinal stenosis on sagittal spinopelvic alignment: Minimum 2-year follow-up. J Neurosurg Spine 2019; 30(6): 743-9.

Fujii K, Kawamura N, Ikegami M, Niitsuma G, Kunogi J. Radiological improvements in global sagittal alignment after lumbar decompression without fusion. Spine (Phila Pa 1976) 2015; 40(10): 703-9.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.