دوره 38، شماره 604: هفته چهارم بهمن ماه 1399:941-947

ترجمه و روان‌سنجی نسخه‌ی فارسی ابزار سنجش عملکرد جنسی و دیسپارونیای بعد از زایمان: مقیاس Carole

مژده بنائی , گیتی ازگلی , مریم بهشتی نسب , نورالسادات کریمان

DOI: 10.22122/jims.v38i604.13450

چکیده


مقدمه: اختلال عملکرد جنسی، یکی از مشکلات مهم سلامتی زنان در دوران پس از زایمان می‌باشد. از این رو، مطالعه‌ی حاضر با هدف ترجمه و روان‌سنجی ابزار سنجش عملکرد جنسی و دیسپارونیای بعد از زایمان (مقیاس Carole) انجام شد.

روش‌ها: پژوهش روش‌شناختی حاضر، در سال‌های 99-1398 بر روی 200 زن طی 3 ماه بعد از زایمان واژینال انجام شد. نسخه‌ی اصلی مقیاس Carole به زبان اسپانیایی است که بعد از کسب مجوز از طراح ابزار و استفاده از روش برگشتی، به فارسی ترجمه شد. ابتدا، روایی صوری و محتوایی و سپس، اعتبار ساختاری ابزار با روش تحلیل عامل تأییدی تعیین گردید. پایایی پرسش‌نامه از روش آزمون- باز آزمون و نیز بررسی همبستگی درونی گویه‌ها (Intraclass correlation coefficient یا ICC) تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و LISREL انجام گرفت.

یافته‌ها: با تحلیل عامل تأییدی، ساختار 4 عامل ابزار اصلی تأیید شد. برازش مدل چهار عاملی بر اساس شاخص‌های نیکویی برازش در حد مطلوب تأیید گردید. تمامی شاخص‌های پایایی، ثبات درونی مطلوبی را گزارش نمودند و میزان کلی ابزار نشان دادن ثبات یا تکرار پذیری مقیاس در طول زمان، معادل 793/0 بود.

نتیجه‌گیری: نسخه‌ی فارسی مقیاس Carole از روایی و پایایی قابل قبول در جمعیت ایران برخوردار است و می‌تواند جهت سنجش عملکرد جنسی و دیسپارونیا بعد از زایمان در میان زنان ایرانی بعد از زایمان واژینال مورد استفاده قرار گیرد.


واژگان کلیدی


دیسپارونیا؛ درد؛ رفتار جنسی؛ دوران بعد از زایمان؛ روان‌سنجی

تمام متن:

PDF

مراجع


Yeniel AO, Petri E. Pregnancy, childbirth, and sexual function: Perceptions and facts. Int Urogynecol J 2014; 25(1): 5-14.

Khajehei M, Doherty M, Tilley PJ, Sauer K. Prevalence and risk factors of sexual dysfunction in postpartum Australian women. J Sex Med 2015; 12(6): 1415-26.

Acele EO, Karacam Z. Sexual problems in women during the first postpartum year and related conditions. J Clin Nurs 2012; 21(7-8): 929-37.

Fodstad K, Staff AC, Laine K. Sexual activity and dyspareunia the first year postpartum in relation to degree of perineal trauma. Int Urogynecol J 2016; 27(10): 1513-23.

Banaei M, Moridi A, Dashti S. Sexual dysfunction and its associated factors after delivery: Longitudinal study in Iranian women. Mater Sociomed 2018; 30(3): 198-203.

McBride HL, Kwee JL. Sex after baby: Women’s sexual function in the postpartum period. Curr Sex Health Rep 2017; 9(3): 142-9.

Lopez-Lapeyrere C, Serna-Gomez N, Hernandez-Lopez AB, Perez-Garcia MF, Tejeda-Esteban A, Solis-Munoz M. The development and validation of a new postpartum sexual function and dyspareunia assessment tool: The Carol Scale. Midwifery 2018; 58: 27-36.

MacCallum RC, Widaman KF, Zhang S, Hong S. Sample size in factor analysis. Psychol Methods 1999; 4(1): 84-99.

Sharif NH, Ebadi A, Lehto RH, Mousavi B, Peyrovi H, Chan YH. Reliability and validity of the Persian version of Templer Death Anxiety Scale-Extended in veterans of Iran-Iraq warfare. Iran J Psychiatry Behav Sci 2014; 8(4): 29-37.

Lawshe CH. A quantitative approach to content validity1. Pers Psychol 1975; 28(4): 563-75.

Pahlevan Sharif S, Sharif Nia H. Structural equation modeling with AMOS. Tehran, Iran: Artin Teb Publications; 2018. [In Persian].

Schreiber JB, Nora A, Stage FK, Barlow EA, King J. Reporting structural equation modeling and confirmatory factor analysis results: A review. J Educ Res 2006; 99(6): 323-38.

Ahadzadeh AS, Pahlevan SS, Ong FS, Khong KW. Integrating health belief model and technology acceptance model: An investigation of health-related internet use. J Med Internet Res 2015; 17(2): e45.

Javali SB, Gudaganavar NV, Raj SM. Effect of varying sample size in estimation of coefficients of internal consistency. WebmedCentral Biostatistics 2011; 2(2): WMC001649.

Hancock GR. Effect size, power, and sample size determination for structured means modeling and mimic approaches to between-groups hypothesis testing of means on a single latent construct. Psychometrika 2001; 66(3): 373-88.

Esposito Vinzi V, Chin WW, Henseler J, Wang H. Handbook of partial least squares. New York, NY: Springer; 2010.

Shoukri MM. Measures of Interobserver Agreement and Reliability. Boca Raton, FL: CRC Press; 2010.

Banaei M, Alidost F, Ghasemi E, Dashti S. A comparison of sexual function in primiparous and multiparous women. J Obstet Gynaecol 2020; 40(3): 411-8.

Banaei M, Torkzahrani S, Ozgoli G, Azad M, Mahmoudikohani F, Pormehr-Yabandeh A. Addressing the Sexual Function of Women During First Six Month After Delivery: Aquasi-Experimental Study. Mater Sociomed 2018; 30(2): 136-40.

Rosen R, Brown C, Heiman J, Leiblum S, Meston C, Shabsigh R, et al. The Female Sexual Function Index (FSFI): A multidimensional self-report instrument for the assessment of female sexual function. J Sex Marital Ther 2000; 26(2): 191-208.

Tork Zahrani S, Banaei M, Ozgoli G, Azad M. Investigation of the postpartum female sexual dysfunction in breastfeeding women referring to healthcare centers of Bandar Abbas. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(35): 1-12. [In Persian].

Hatzichristou D, Rosen RC, Broderick G, Clayton A, Cuzin B, Derogatis L, et al. Clinical evaluation and management strategy for sexual dysfunction in men and women. J Sex Med 2004; 1(1): 49-57.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.