دوره 39، شماره 632: هفته چهارم شهریور ماه 1400:512-517

مروری بر اکوکاردیوگرافی در سکتههای مغزی

محمد سعادت نیا , مرضیه تاجمیر ریاحی

DOI: 10.22122/jims.v39i632.13451

چکیده


ارزیابی مکانیسم سکته‌ی مغزی، یک مرحله‌ی مهم تشخیصی در بررسی بیماران مبتلا به سکته‌ی مغزی ایسکمیک است. تخمین زده شده است که آمبولی کاردیوژنیک، عامل ایجاد کننده‌ی 30-15 درصد از کل موارد Ischemic stroke (IS) است. همچنین، نزدیک به 30 درصد بیماران IS نیز سکته‌ی مغزی آمبولیک با علت نامشخص (Embolic stroke of undetermined source یا ESUS) می‌باشد. انواع اختلالات قلبی از جمله آریتمی‌ها (فیبریلاسیون دهلیزی)، ترومبوس بطنی و شریانی، بیماری دریچه‌ای قلب، تومورهای قلبی، آندوکاردیت، نقایص دهلیزی و بطنی و کاردیومیوپاتی‌های دهلیزی و بطنی، می‌تواند باعث سکته‌ی مغزی کاردیوآمبولیک شود. همچنین، اگر چه قوس آئورت یک ساختار قلبی نیست، اما به طور معمول با بررسی‌های قلبی ارزیابی می‌شود. اكوكارديوگرافي ترانس توراسيك و ترانس‌ ازوفاژیال، روش‌هاي تشخيصي گسترده‌اي براي ارزيابي، تشخيص و مديريت سكته‌ی آمبولي و ESUS، آمبولي سيستميك و ريوي هستند. این مقاله، منابع قلبی با خطر پایین و بالای سکته‌ی مغزی آمبولیک را مرور می‌کند و در مورد نقش هر دو نوع اکوکاردیوگرافی در بالین بحث می‌کند.


واژگان کلیدی


سکتهی مغزی؛ اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک؛ اکوکاردیوگرافی ترانس ازوفاژیال

تمام متن:

PDF

مراجع


Khorvash F, Khalili M, Rezvani HR, Sarafzadegan N, Givi M, Roohafza H, et al. Comparison of acute ischemic stroke evaluation and the etiologic subtypes between university and nonuniversity hospitals in Isfahan, Iran. Int J Stroke 2019; 14(6): 613-9.

Saadatnia M, Zare M, Haghighi S, Tajmirriahi M, Hovsepian S. High frequency of IgM antiphospholipid antibodies in young Iranian patients with stroke. Neurosciences (Riyadh) 2007; 12(2): 124-6.

Saric M, Armour AC, Arnaout MS, Chaudhry FA, Grimm RA, Kronzon I, et al. Guidelines for the use of echocardiography in the evaluation of a cardiac source of embolism. J Am Soc Echocardiogr 2016; 29(1): 1-42.

Nakanishi K, Homma S. Role of echocardiography in patients with stroke. J Cardiol 2016; 68(2): 91-9.

Tan BYQ, Ho JSY, Sia CH, Boi Y, Foo ASM, Dalakoti M, et al. Left atrial volume index predicts new-onset atrial fibrillation and stroke recurrence in patients with embolic stroke of undetermined source. Cerebrovasc Dis 2020; 49(3): 285-91.

Sardana M, Lessard D, Tsao CW, Parikh NI, Barton BA, Nah G, et al. Association of left atrial function index with atrial fibrillation and cardiovascular isease: the Framingham offspring study. J Am Heart Assoc 2018; 7(7): e008435.

Samiei N, Tajmirriahi M, Rafati A, Pasebani Y, Rezaei Y, Hosseini S. Pulmonary arterial pressure detects functional mitral stenosis after annuloplasty for primary mitral regurgitation: An exercise stress echocardiographic study. Echocardiography 2018; 35(2): 211-7.

Saadatnia M, Salehi M, Movahedian A, Shariat SZ, Salari M, Tajmirriahi M, et al. Factor V Leiden, factor V Cambridge, factor II GA20210, and methylenetetrahydrofolate reductase in cerebral venous and sinus thrombosis: A case-control study. J Res Med Sci 2015; 20(6): 554-62.

Laguna G, Arce N, Blanco M. Giant Chiari network, foramen ovale, and paradoxical embolism. Rev Esp Cardiol (Engl Ed) 2015; 68(3): 250.

ElRefai M, Thananayagam K, Bathula R, Shah BN. An unusual cause of cardioembolic stroke: paradoxical embolism due to thrombus formation on the eustachian valve. Echocardiography 2015; 32(10): 1588-91.

Ntaios G. Embolic stroke of undetermined source: JACC review topic of the week. J Am Coll Cardiol 2020; 75(3): 333-40.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.