دوره 30، شماره 183: هفته اول خرداد ماه 1391

بررسی اثر شدت تمرین ایروبیک بر میزان لپتین سرم در زنان چاق و دارای اضافه وزن

ندا قدیری بهرام‌آبادی, سید محمد مرندی, حسین مجتهدی, فهیمه اسفرجانی

چکیده


مقدمه: چاقی بیماری‌هایی از قبیل بیماری عروق کرونر، دیابت ملیتوس، فشار خون، خفگی در خواب، انواع آرتریت، سرطان و سکته‌ی مغزی را به دنبال دارد. هدف از پژوهش، بررسی اثر شدت یک دوره‌ی تمرین ایروبیک بر میزان لپتین سرم در زنان چاق و دارای اضافه وزن بود.

روش‌ها: 45 نفر زن چاق یا با اضافه وزن (شاخص توده‌ی بدنی بیشتر از 25 کیلوگرم بر مترمربع) 40-25 ساله از میان مراجعین کلینیک سلامت ایرانیان انتخاب شدند. سطح لپتین در حالت ناشتا و درصد چربی این افراد ارزیابی گردید. شرکت‌ کنندگان به طور تصادفی در سه گروه تمرین ایروبیک با شدت کمتر (45 تا50 درصد ضربان قلب ذخیره‌ی بیشینه)، تمرین ایروبیک با شدت بیشتر (70 تا 75 درصد ضربان قلب ذخیره‌ی بیشینه) و گروه شاهد (بدون تمرین) قرار گرفتند. مدت دوره‌ی تمرین 10 هفته‌ی سه جلسه‌ای و هر جلسه 60 دقیقه شامل تمرینات ایروبیک بود. پس از 10 هفته اندازه‌گیری‌ها دوباره انجام شد.

یافته‌ها: تمرین ایروبیک با دو شدت متفاوت بر میزان وزن بدن (001/0 > P)، شاخص توده‌ی بدنی (001/0> P)، نسبت دور کمر به دور لگن (001/0 > P)، درصد چربی (045/0 > P) و سطوح لپتین سرم (03/0 > P)، به طور معنی‌داری اثر دارد.

نتیجه‌گیری: این تحقیق نشان داد که تمرین ایروبیک با شدت بیشتر تأثیر به مراتب مطلوب‌تری بر چاقی و اضافه وزن نسبت به تمرین ایروبیک با شدت کمتر دارد و در کاهش درصد چربی و سطوح لپتین مؤثرتر می‌باشد. ممکن است این نوع تمرین نقش مهم‌تری در تنظیم وزن افراد چاق یا با اضافه وزن داشته باشد.

واژگان کلیدی: لپتین، درصد چربی، تمرین ایروبیک، چاقی

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.