دوره 30، شماره 190: هفته چهارم تیر ماه 1391

چگونگی تدوین عناوین و محتوای برنامه‌های آموزش مداوم در ایران، موانع و چالش‌ها

لیلا حق‌جو, سحرناز نجات, ژاله غلامی, مهدی نیلی احمدآبادی, مهناز آشورخانی, سیدرضا مجدزاده

چکیده


مقدمه: امروزه آموزش مداوم در جهان به عنوان یك ضرورت اجتناب‌ناپذیر مورد توجه خاص سیاست‌گذاران بهداشتی قرار دارد. در كشور ما سیاست‌گذاری، تدوین استانداردها و اعتباربخشی به آموزش مداوم جامعه‌ی پزشكی به صورت یك قانون در نظام جمهوری اسلامی تصویب شده است. مطالعه‌ی حاضر به منظور شناخت چگونگی تدوین عناوین و محتوای کنگره‌های بازآموزی و بررسی چالش‌های آن طراحی شد.

روش‌ها: مطالعه به صورت كیفی و از طریق مصاحبه‌ی عمیق فردی با طیف گسترده‌ای از دبیران، سخنرانان، کارشناسان دفتر آموزش مداوم انجام پذیرفت. در این طرح 6 دبیر، 20 سخنران و 3 نفر از کارشناسان دفتر آموزش مداوم وزارت بهداشت، شرکت داشتند. همه‌ی دبیران و سخنرانان عضو هیأت علمی بودند. یافته‌ها با روش تحلیل محتوا آنالیز گردید.

یافته‌ها: در مجموع 4 گروه مشكلات در حوزه‌های محتوای برنامه‌ها، اعتباربخشی، برگزاری برنامه و ارزشیابی استخراج شد.

نتیجه‌گیری: عدم بازنگری عناوین برنامه‌ها و ارایه‌ی آموزش به شیوه‌ی سنتی از مهم‌ترین چالش‌های این فرآیند می‌باشد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد کمیته‌ی نیازسنجی آموزش مداوم در دانشگاه‌ها تشكیل شود، صدور مجوز ارایه‌ی برنامه‌ها بر اساس نتایج اعتباربخشی و مستندات نیازسنجی صورت گیرد، عناوین برنامه‌های مدون با همکاری انجمن‌های تخصصی مورد بازنگری قرار گیرد، روش ارایه‌ی برنامه‌ها از سخنرانی به روش تلفیقی شامل روش‌های آنلاین، خودآموزی، پانل، کارگاه، معرفی مورد تغییر کند، کمیته‌ی ارزشیابی برنامه‌ی آموزش مداوم در دانشگاه‌ها تشکیل شود و برای سخنرانان و دبیران برنامه‌ها امتیازاتی مانند امتیاز ارتقای تخصیص یابد و حمایت مالی از مجریان برنامه‌ها صورت گیرد.

واژگان کلیدی: آموزش مداوم، ایران، مطالعه‌ی كیفی، چالش‌ها

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.