دوره 30، شماره 181: هفته سوم اردیبهشت ماه 1391

تأثیر مکمل پروتئین Whey ایزولات و تمرین مقاومتی بر عوامل خطرزای قلبی-عروقی در مردان جوان دارای اضافه وزن

فرهاد احمدی کانی گلزار, داریوش شیخ‌الاسلامی وطنی, حسین مجتهدی, سید محمد مرندی

چکیده


مقدمه: در مورد تأثیر ترکیب تمرین مقاومتی با مکمل پروتئینی بر عوامل خطرساز قلبی- عروقی مطالعات محدودی انجام شده است. هدف از این تحقیق، ارزیابی تأثیر مکمل پروتئین Whey ایزولات همراه با تمرین مقاومتی بر عوامل خطرزای قلبی- عروقی در مردان جوان دارای اضافه وزن بود.

روش‌ها: 30 نفر از افرادی که دارای نمایه‌ی توده‌ی بدنی بین 25 تا 30 کیلوگرم بر مترمربع بودند، به عنوان نمونه‌ی آماری در نظر گرفته شدند و به شکل تصادفی به 3 گروه 10 نفره تقسیم گردیدند: گروه تجربی 1 همراه با مصرف مکمل به مدت 6 هفته تمرین مقاومتی (W) انجام دادند، گروه تجربی 2 مصرف دارونما همراه با 6 هفته تمرین مقاومتی داشتند (D) و گروه شاهد (C). مكمل پروتئینی Whey (30 گرم در روز به شکل محلول) و دارونما (به همان مقدار نشاسته به صورت محلول) توسط آزمودنی‌ها مصرف شد. نیم‌رخ لیپید، فیبرینوژن، قند خون حالت ناشتا، فشار خون‌های استراحتی سیستولی و دیاستولی و نسبت دور کمر به دور باسن (Waist to hip ratio یا WHR) اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌
Repeated measures ANOVA و آزمون تعقیبی Bonferroni تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: مقادیر کلسترول و  HDL(High density lipoprotein) در گروه مکمل نسبت به پیش‌آزمون افزایش یافت (05/0 > P). سطوح LDL (Low density lipoprotein) و تری‌گلیسرید در هر دو گروه مکمل و دارونما کاهش مطلوبی را نشان داد (05/0 > P). هیچ تغییری در سطوح فیبرینوژن، قند خون حالت ناشتا، فشار خون‌های استراحتی سیستولی و دیاستولی و WHR در گروه‌ها مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: مصرف مکمل Whey در ترکیب با 6 هفته تمرین مقاومتی در افراد دارای اضافه وزن تغییرات مطلوبی در برخی از عوامل خطرساز قلبی- عروقی ایجاد کرد كه می‌تواند باعث پیش‌گیری از ابتلا به بیماری‌های قلبی- عروقی شود.

واژگان کلیدی: پروتئین Whey ایزولات، تمرین مقاومتی، عوامل خطرساز قلبی- عروقی، مردان جوان، اضافه وزن


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.