دوره 39، شماره 633: هفته اول مهر ماه 1400:504-511

خصوصیات کلینیکوپاتولوژیک انواع تومورهای غدد بزاقی

بهنوش محمدی جزی , ارشیا محمدی

DOI: 10.22122/jims.v39i633.13864

چکیده


مقدمه: تومورهای غدد بزاقی، تومورهای به نسبت ناشایعی هستند که می‌توانند در غدد بزاقی ماژور و غدد بزاقی مینور به وجود آیند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی فراوانی نسبی انواع تومورهای غدد بزاقی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان الزهرای (س) اصفهان طی سال‌های 1398-1388 بود.

روشها: این مطالعه، یک مطالعه‌ی مقطعی بود. برای گرداوری داده‌های مورد نیاز، نمونه‌های تومور غدد بزاقی ثبت شده در بخش پاتولوژی بیمارستان الزهرا (س) از فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات دموگرافیک بیمار شامل سن، جنس و اطلاعات پاتولوژیک تومور شامل نوع تومور، محل، درگیری غدد لنفاوی، تهاجم عروقی و تهاجم عصبی جمع‌آوری گردید.

یافتهها: طی یک دوره‌ی 10 ساله، در مجموع 186 نمونه‌ی بیوپسی از بیماران به دلیل تومورهای غدد بزاقی مورد بررسی قرار گرفت. سن این افراد در بازه‌ی 79-14 سال (با میانگین 37/14 ± 49/42 سال) بود. 94 نفر (5/50 درصد) از بیماران، مؤنث و 92 نفر (5/49 درصد) مذکر بودند. فراوانی تومورهای خوش‌خیم 67 درصد و تومورهای بدخیم 33 درصد بود. میانگین سنی در مبتلایان به تومورهای خوش‌خیم 54/43 و مبتلایان به تومورهای بدخیم 65/51 سال بود. 110 نفر (1/59 درصد) پلئومورفیک آدنوما، 13 نفر (0/7 درصد) تومور وارتین، 40 نفر (5/21 درصد) موکو اپیدرموئید کارسینوما، 8 نفر (3/4 درصد) آدنوئید سیستیک کارسینوما، 11 نفر (9/5 درصد) تومور سلول آسینیک (Acinic cell carcinoma)، 3 نفر (6/1 درصد) تومور میکس بدخیم (Malignant mixed tumor) و 1 نفر (5/0 درصد) میواپی‌تلیوما داشتند.

نتیجه‌گیری: طبق یافته‌های منتج از مطالعه‌ی حاضر، پلئومورفیک آدنوما و تومور وارتین، به ترتیب شایع‌ترین تومور خوش‌خیم و موکو اپیدرموئید کارسینوما، شایع‌ترین تومور بدخیم با منشأ غدد بزاقی بودند و شایع‌ترین محل درگیری، غده‌ی بزاقی پاروتید بود.

واژگان کلیدی


اپیدمیولوژی؛ غدد بزاقی؛ پلئومورفیک آدنوما؛ موکو اپیدرموئید کارسینوما

تمام متن:

PDF

مراجع


Ogawa AI, Takemoto LE, Navarro PdL, Heshiki RE. Salivary glands neoplasms. Intl Arch Otorhinolaryngol (São Paulo) 2008; 12(3): 409-18.

Vargas PA, Gerhard R, Araujo Filho VJ, de Castro IV. Salivary gland tumors in a Brazilian population: A retrospective study of 124 cases. Rev Hosp Clin Fac Med Sao Paulo 2002; 57(6): 271-6.

To VS, Chan JY, Tsang RK, Wei WI. Review of salivary gland neoplasms. ISRN Otolaryngol 2012; 2012: 872982.

Licitra L, Grandi C, Prott FJ, Schornagel JH, Bruzzi P, Molinari R. Major and minor salivary glands tumours. Crit Rev Oncol Hematol 2003; 45(2): 215-25.

Omitola OG, Soyele OO, Butali A, Akinshipo AO, Okoh D, Sigbeku O, et al. Descriptive epidemiology of salivary gland neoplasms in Nigeria: An AOPRC multicenter tertiary hospital study. Oral Dis 2019; 25(1): 142-9.

Ahmed J, Saqulain G. Morphologic pattern of salivary gland malignancy – five years' experience at capital hospital, Islamabad. Isra Med J 2017; 9(6): 415-9.

Carlson ER, Schlieve T. Salivary gland malignancies. Oral Maxillofac Surg Clin North Am 2019; 31(1): 125-44.

Kumar V, Abbas AK, Robbins SL, Fausto N, Mitchell RN. Robbins basic pathology. 9th ed. Philadelphia, PA: Saunders/Elsevier; 2007.

Lima SS, Soares AF, de Amorim RF, Freitas RA. Epidemiologic profile of salivary gland neoplasms: Analysis of 245 cases. Braz J Otorhinolaryngol 2005; 71(3): 335-40. [In Portuguese].

Ansari MH. Salivary gland tumors in an Iranian population: A retrospective study of 130 cases. J Oral Maxillofac Surg 2007; 65(11): 2187-94.

Kara MI, Goze F, Ezirganli S, Polat S, Muderris S, Elagoz S. Neoplasms of the salivary glands in a Turkish adult population. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2010; 15(6): e880-e885.

Luksic I, Virag M, Manojlovic S, Macan D. Salivary gland tumours: 25 years of experience from a single institution in Croatia. J Craniomaxillofac Surg 2012; 40(3): e75-e81.

Taghavi N, Sargolzaei S, Mashhadiabbas F, Akbarzadeh A, Kardouni P. Salivary gland tumors: A 15- year report from Iran. Turk Patoloji Derg 2016; 32(1): 35-9.

Jansisyanont P, Blanchaert RH, Ord RA. Intraoral minor salivary gland neoplasm: A single institution experience of 80 cases. Int J Oral Maxillofac Surg 2002; 31(3): 257-61.

Tian Z, Li L, Wang L, Hu Y, Li J. Salivary gland neoplasms in oral and maxillofacial regions: a 23-year retrospective study of 6982 cases in an eastern Chinese population. Int J Oral Maxillofac Surg 2010; 39(3): 235-42.

Vaidya AD, Pantvaidya GH, Metgudmath R, Kane SV, D'Cruz AK. Minor salivary gland tumors of the oral cavity: A case series with review of literature. J Cancer Res Ther 2012; 8(Suppl 1): S111-S115.

Khajavi M, Peyvandi A, Naghibzadeh B, Ahmadi Roozbahani N. Salivary gland tumors in patients referring to loghman hakim hospital in a 10-year period. Pajoohande 2010; 15(1): 45-8. [In Persian].

Saghravanian N. Frequency of salivary gland tumors in referral patients to Oral and Maxillofacial Department of Mashhad Dental School for the past 38 years (1971-2009) [MD Thesis]. Mashhad, Iran: Mashhad University of Medical Sciences; 2012 .[In Persian].

Movahedian B, Nouri R, Rezaei M. Epidemiology of salivary gland lesions in referring patients to Isfahan University of Medical Sciences hospitals 1998-2003. J Isfahan Dent Sch 2007; 3(3): 137-44.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.