دوره 30، شماره 187: هفته اول تیر ماه 1391

بررسی علل ویروسی سندرم تنفسی شبه آنفلوانزا در کودکان بستری

علیرضا ناطقیان, كوروش یوسفی, مهدی شیری

چکیده


مقدمه: علایم بالینی عفونت‌های ویروسی سندرم شبه آنفلونزا (Influenza like syndrome) مشابه است. هدف ازاین مطالعه بررسی فراوانی و آلودگی به ویروس‌های  RSV(Respiratory syncytial virus) و آنفولانزا در کودکان بستری با شکایت تنفسی شبه آنفلونزا و ارزیابی شیوه‌های تشخیصی درمانی جدید بود.

روش‌ها: این مطالعه، یک بررسی توصیفی-تجربی و آینده‌نگر بود. نمونه‌های مورد آزمون، بیماران ١ ماهه تا ١٧ سالی بودند که با شکایت سندرم تنفسی شبه آنفلونزا به بیمارستان علی اصغر تهران از فروردین تا اسفند ١٣٨٩ مراجعه کردند. نمونه‌ی ته حلق بیماران برای PCR (Polymerase chain reaction) ویروس‌های آنفلوانزا و RSV فرستاده شد. بعد از نمونه‌گیری و ارسال آزمایشات داروی اسلتامی ویر برای همه‌ی بیماران شروع شد. اطلاعات به دست آمده در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16 با آزمون‌‌های Fisher exact، 2χ و  ANOVAآنالیز شدند و ٥ ٠/٠≤  P معنی‌دار در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: 66 بیمار مورد بررسی قرار گرفتند.  PCR٢/٤٢ درصد از بیماران (٢٨ نفر) مثبت بود. شایع‌ترین ویروس‌های شناخته شده به ترتیب شیوع ویروس‌ آنفلوانزای A (٧/١٩ درصد)، RSV-A (٦/١٠ درصد) و B-RSV (١/٩ درصد) بودند. بیماران مبتلا به آنفلوانزای B بالاترین سن (٩ سال و سه ماه) و RSV-B کمترین سن ( ٥/٤ ماه) را داشتند (٠٠٧/٠ > P). شایع‌ترین یافته‌ی بالینی دیسترس تنفسی (٣/٨٣ درصد) بود. شنیدن ویز بیشتر به نفع آنفلوانزای A و RSV-B بود (٠٣/٠ > P). بیشترین مدت تب‌دار بودن بعد از شروع اسلتامی ویر در مبتلایان به آنفلوانزای  A(٤٣ ساعت) دیده شد (٠٠١/٠ > P). ESR (Erythrocyte sedimentation rate) بالای 30 تنها در گروه  RSV-Aو با درصد شیوع ١/٨ درصد تشخیصی بود (٠٣٥/٠ > P). از نظر یافته‌های CXR (chest x ray) نمای رتیکولوندولر دو طرفه و انفیلتراسیون در گروه‌های آنفلوانزای A و RSV-B شیوع بیشتری داشت ولی از این نظر دو اتیولوژی از هم قابل افتراق نبودند (٠٧/٠ = P). شایع‌ترین بیماری‌های زمینه‌ای ریفلاكس معده به مری، اختلال رشد و سابقه‌ی اسپلنکتومی بودند.

نتیجه‌گیری: بهتر است هنگام مراجعه‌ی بیماری با علایم سندرم تنفسی شبه آنفلونزا، نمونه‌ی ته حلق مناسب PCR فرستاده شود و سپس داروی ضد ویروسی آغاز گردد. تصمیم‌گیری برای ادامه‌ی درمان بر اساس نتیجه‌ی PCR است.

واژگان کلیدی: سندرم شبه آنفلونزا، ویروس، PCR، اسلتامی ویر


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.