دوره 30، شماره 200: هفته دوم مهرماه 1391

ارائه‌ی یک روش اتوماتیک در اندازه‌گیری زاویه‌ی انحنای كمر و زوایای بین مهره‌ای و مقایسه‌ی آن با روش دستی مبتنی بر پرتونگاری

امین فرح‌آبادی, ایمان فرح‌آبادی, حسین ربانی, مجید رضوانی

چکیده


مقدمه: ستون مهره‌ها محور اصلی بدن است که نقش مهمی در حفظ و نگهداری بدن بر عهده دارد. مطالعه‌ی زوایای بین مهره‌ها و انحنای ستون فقرات، در بررسی‌های آسیب‌شناختی ناحیه‌ی لومبوساکرال مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مطالعه از روش‌های پردازش تصویر عکس‌های رادیولوژی دیجیتال به منظور دستیابی به زوایای بین مهره‌ای و انحنای ستون فقرات با دقت بیشتر و سریع‌تر استفاده ‌شد.

روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی-تحلیلی در سال 1389 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. 100 بیمار با تظاهرات بالینی کمر درد، که دارای کلیشه‌ی پرتونگاری و فایل الکترونیکی نیم‌رخ کمر بودند، جهت مطالعه انتخاب شدند. درجه‌ی زاویه انحنای کمر آن‌ها هم بر روی کلیشه‌ی نیم‌رخ پرتونگاری کمر با استفاده از روش دستی رایج و هم به روش پیشنهادی پردازش تصویر ذیجیتالی اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌ همبستگی تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: در این مطالعه تعداد 100 بیمار (50 زن و 50 مرد) با میانگین سنی 8 ± 44 سال بررسی شدند. میانگین کلی زاویه‌ی انحنای کمر در روش دستی 1/8 ± 35 درجه و در روش پیشنهادی در این مطالعه 6/7 ± 37 درجه بود. بدین صورت میانگین زاویه‌ی انحنا در دو روش مورد استفاده در این مطالعه دارای همبستگی معنی‌داری (89/0 = r، 05/0 > P) بود.

نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که هر چند روش‌های مرسوم شامل بررسی دستی تصاویر و همچنین استفاده از خط‌کش منعطف از ابزارهای بسیار دقیق و معتبر به خصوص برای اندازه‌گیری انحناهای ستون فقرات در برنامه‌های آزمون غربالگری و جمعیت‌های بسیار بزرگ محسوب می‌شوند، ولی با توجه به زمان صرف شده در خصوص استفاده از این روش و میزان همبستگی نتایج به دست آمده در این مطالعه، استفاده از تکنیک‌های مبتنی بر پردازش تصویر می‌تواند در حداقل زمان ممکن نتایج مشابهی به دست دهد.

واژگان کلیدی: زوایای بین مهره‌ای، رادیوگرافی، پردازش تصویر


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.